Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Własność intelektualna w działalności marketingowej i kulturalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-236 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Własność intelektualna w działalności marketingowej i kulturalnej
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sybilla Stanisławska-Kloc
Prowadzący grup: Sybilla Stanisławska-Kloc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Student zna regulacje związane z funkcjonowaniem mediów, reklamy i działalnością promocyjno-marketingową - K_W08 (3); dysponuje wiedzą podstawową na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym posiada wiedze dotyczącą zasad ochrony niematerialnych w obrocie gospodarczym, umownym. K_W09 (2); potrafi zastosować wiedzę dotyczącą zasad i przepisów prawa do identyfikacji przypadków naruszenia prawa i jego unikania - K_U03 (2); Rozumie społeczne aspekty swojej działalności i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania- K_U10 (3); rozumie potrzebę formułowania i przekazywania, w sposób powszechnie zrozumiały, społeczeństwu (m.in. poprzez środki masowego przekazu) informacji i opinii dotyczących własności intelektualnej i osiągnięć związanych z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, czy przemysłowymi- K_U11 (3)

Ma świadomość jakie znaczenie ma właściwe zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie oraz działalności badawczo-rozwojowej - K_K02 (3); Podejmuje działania mające na celu społeczne uświadomienie wagi własności intelektualnej w społeczeństwie wiedzy - K_K04 (3);


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w formie pisemnej, test (16- 20 pytań jednokrotnego wyboru) + max. 2 pytania opisowe lub kazusowe.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie w formie pisemnej, bieżąca weryfikacja wiedzy studentów podczas dyskusji

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające

o objaśnienie lub wyjaśnienie

o prelekcja

o prezentacja multimedialna

• Metody problemowe

o metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Wykład, omawianie orzecznictwa z ograniczonym uwzględnieniem metody interaktywnej.


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS

4 ECTS t.j. (4 x 25 = 100) w tym:

52 godzin kontaktowych

48 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Celem wykładu jest podstawowych reguł prawnych dotyczących korzystania z przedmiotów chronionych prawami własności intelektualnej w działalności marketingowej i kulturalnej.

Pełny opis:

Skrócony opis:

Celem wykładu jest podstawowych reguł prawnych dotyczących korzystania z przedmiotów chronionych prawami własności intelektualnej w działalności marketingowej i kulturalnej.

W ramach zajęć zostaną w szczególności omówione następujące zagadnienia:

1. Zasady ochrony (kategorie) utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które powstają i są wykorzystywane w działalności marketingowej ( np. strony www, plakaty, spoty reklamowe, slogany, fotografie, logo).

2. Zasady wykorzystywanie cudzych utworów w działalności marketingowej i prasowej

3. Zasady wykorzystywania wizerunku i nazwiska osób w działalności marketingowej i prasowej

4. Umowy dotyczące wykorzystania utworów w działalności marketingowej.

5. Wykorzystywanie oznaczeń odróżniających w działalności marketingowej (metatagi, odesłania)

6. Ochrona zewnętrznej postaci produktu i opakowań

7. Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w działalności marketingowej

8. Prawo własności intelektualnej w działalności archiwów (np. fotografie archiwaliów, udostępnianie zbiorów, atrybucja a autorstwo)

9. Prawo własności intelektualnej w działalności jednostek oświatowych (np. e-learning)

10. Prawo własności intelektualnej w działalności bibliotek (np. wykorzystywanie utworów w bibliotekach cyfrowych, utwory osierocone)

11. Prawo własności intelektualnej w działalności teatrów, ośrodków kultury

12. Prawo własności intelektualnej w działalności galerii, muzeów (np. fotografie eksponatów, udostępnianie utworów podczas wystaw, rekonstrukcje eksponatów)

13. Prawo własności intelektualnej w działalności domów aukcyjnych. Obrót dziełami sztuki

14. Prawa własności intelektualnej a ochrona zabytków (np. odbudowa i przebudowa zabytków a prawo do integralności, umieszczanie reklamy na zabytkach)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Warszawa 2013

- M. Brzozowska, Prawo autorskie w kulturze, Bytom 2010

Literatura uzupełniająca:

G. P. Cornish, Copyright interpreting the law for libraries, archives and information services, Londyn 2009,

M. Drela, Własność zabytków, Beck, Warszawa 2006

M. Niedźwiedź, Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, ZN UJ PWiOWI 2000, z. nr 73.

T. Padfiels, Copyright for archivests and records managers, Londyn 2010

W. Szaflarski (red.) – Wokół problematyki zabytków i dziel sztuki 0 tom 1-3, Poznań, 2007, 2008,

S. Waltoś, Kodeks etyki ICOM dla muzeów, WoltersKluwer 2009

J. Włodarski, K. Zeidler, (red.) Prawo muzeów; Wolters Warszawa Kluwer Warszawa 2008

K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer, 2007

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.