Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Główne problemy estetyki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPL/AK.SUM/I/EW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Główne problemy estetyki współczesnej
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)
Prowadzący grup: Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)
Strona przedmiotu: http://www.sideymyoo.art.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

I. Wiedza:


1. Posiada wiedzę na temat rozwoju sztuki współczesnej, jej kierunków oraz głównych przedstawicieli.

H2A_W05; K_W1


2. Posiada wiedzę na temat wartości w sztuce współczesnej i kryteriów jej oceny.

H2A_W02, H2A_W09; K_U2


3. Posiada wiedzę w zakresie pozaartystycznych źródeł i genezy powstawania sztuki współczesnej.

H2A_W03; K_U3


II. Umiejętność:


1. Przygotowanie do spotkania ze sztuką współczesną, jej różnorodnymi formami, do rozpoznawania jej nurtów, w tym sensie świadomego uczestnictwa w świecie sztuki.

H2A_U01; K_U2


2. Zdolność wyrażania krytyki i interpretacji w stosunku do dzieł sztuki XX i XXI wieku

H2A_U02, H2A_U04; K_W3


3. Umiejętność działania w świecie sztuki poprzez różnego rodzaju i szczeble instytucje.

H2A_U06, H2A_U02, H2A_U09; K_W1


III. Kompetencje:


1. Potrafi wymienia opinie i nawiązywać kontakty w świecie sztuki z artystami i krytykami na temat rodzajów i wartości współczesnych dzieł sztuki.

H2A_K01, H2A_K02; K_K3


2. Może podejmować współpracę międzynarodową w zakresie przygotowywania wystaw i promocji sztuki.

H2A_K01; K_U3


3. Ma możliwość podjęcia pracy w czasopismach, jak i innych mediach zajmujących się sztuką współczesną.

H2A_K05, H2A_K06; K_K2


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą oceny z egzaminu jest końcowa praca pisemna, dotycząca interpretacji wybranego dzieł sztuki współczesnej. Praca składa się z tekstu o objętości minimum 5 stron (1800 znaków na stronie) oraz bibliografii z książek/czasopism, jak i z sieci. W pracy pisemnej oceniana jest samodzielność prowadzenia analizy, zdolność wyciągania wniosków, które wykraczają poza tezy zawarte w materiałach bibliograficznych, także wnikliwość i oryginalność przedstawienia tematyki. Na ocenę ma również wpływ samodzielne zaprezentowanie, podczas wykładu, wybranego zagadnienia lub przygotowanie wprowadzenia do wykładu, co ma charakter oceny ciągłej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny, aktywność na zajęciach, opcjonalnie referat

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, który może przybrać postać konwersatorium, z elementami prezentacji multimedialnej i użycia sieci.

Bilans punktów ECTS:

1 punkt: 30 godzin na uczestnictwo w zajęciach

1 punkt: 30 godzin na przygotowanie do zajęć

1 punkt: 30 godzin na przygotowania egzaminu/zebranie materiałów i napisanie pracy zaliczeniowej


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Sytuacja estetyczna – aspekty estetyki na tle przemian sztuki XX i XXI wieku

2. Tradycyjne versus awangardowe kryteria opisu sztuki

3. Prosceniczny i interaktywny odbiór sztuki

4. Sztuka bez granic – granice sztuki

5. Przestrzenie w sztuce awangardowej

6. Od ready made do minimal art

7. Współczesna historia Las Meninas – od Diego Velazquez’a do Picassa

8. Sztuka pod wpływem techniki

9. Sztuka na tle kultury masowej

10. Konceptualny wymiar sztuki – od piękna do znaczenia

11. Instytucjonalizm – artefakt i dzieło

12. Sztuka akcji – performance

13. Sztuka zaangażowana – krytycyzm lat 90.

14. Ekran i obraz – sztuka wideo i animacji komputerowej

15. Estetyka cyfrowa – rodzaje i własności sztuki elektronicznej

Pełny opis:

Celem kursu jest nakreślenie perspektywy dla pojmowania sztuki współczesnej, wynikającej z idei konceptualizmu. Podkreśla się znaczenie idei i znaczeń zawieranych w sztuce, traktowania sztuki jako języka lub formy komunikacji. Wskazuje się na współczesne wartości sztuki lub genezę dzieł, odnajdywaną w prawie wszelkich sferach życia człowieka, od przestrzeni galerii, poprzez infrastrukturę miejską do polityki i biznesu. Chodzi o pokazanie obiektywności sztuki w kontekście jej np. krytycznego lub interwencyjnego znaczenia, tj. że wartości zawierane w pracach artystycznych, zmieniając się i mogą wpływać na nurty myślenia i kultury.

Literatura:

1. W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji, (przeł. K. Krzemień), w pod red. A. Hellman „Estetyka i film”, WAF, Warszawa 1972.

2. U. Czartoryska, R. W. Kluszczyński, Wybory i ryzyka awangardy: studia o teorii awangardy, PWN, Warszawa-Łódź, 1985.

3. G. Dickie, Czym jest sztuka? Analiza instytucjonalna, w pod red. M. Gołaszewska, „Estetyka w świecie”, t. I, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1985.

4. B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

5. J. Kosuth, Sztuka po filozofii, w pod red. S. Morawski, „Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?”, Czytelnik, Warszawa 1987.

6. Kowalska, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90, Sic!, Warszawa 2002.

7. S. Myoo (M. Ostrowicki), Idea koncepcyjnej teorii dzieł sztuki, w „Kwartalnik Filozoficzny”, Polska Akademia Umiejętności – Uniwersytet Jagielloński, tom. XXVIII, nr 2, Kraków 2000.

8. G. Sztabiński, Problemy intelektualizacji sztuki w tendencjach awangardowych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991.

9. S. LeWitt, Paragraphs on Conceptual Art, „Artforum”, vol. 5, no. 10, 1967.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.