Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dwujęzyczność a diagnostyka i terapia logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPL/II.SUM/L/6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dwujęzyczność a diagnostyka i terapia logopedyczna
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Młyński
Prowadzący grup: Rafał Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Po zaliczeniu wykładu studenci powinni: 1) znać pojęcia związane z bilingwizmem w zakresie obowiązującym logopedów, 2) rozumieć zasady diagnostyki i terapii osób dwujęzycznych oraz 3) umieć odnieść te zagadnienia do sytuacji w Polsce, aby poszukiwać odpowiednich rozwiązań we własnej praktyce logopedycznej.

Efekty kształcenia:

K_W05 ma poszerzoną wiedzę o powiązaniach badań językoznawczych i komunikacyjnych z innymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi

K_W06 posiada szczegółową wiedzę specjalistyczną z zakresu praktycznego użycia języka i innych form komunikacji jako narzędzi poznawczych oraz interakcyjnych

K_W08 posiada wiedzę na temat metod diagnozowania problemów komunikacyjnych oraz ich rozwiązywania, także w sytuacjach zawodowych

K_W10 zdobywa wiedzę specjalistyczną


K_U02 rozumie rolę języka, komunikacji społecznej, kulturowej i międzykulturowej oraz nowoczesnych procesów technologicznych w procesie komunikacji, umie dostosować do sytuacji i kontekstu język i styl własnych wypowiedzi

K_U07 potrafi uczestniczyć w dyskusji merytorycznej, używając logicznych argumentów, przywołując poglądy własne i innych autorów; potrafi również pełnić funkcję negocjatora w przypadku konfliktu

K_U08 potrafi zintegrować wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin i dyscyplin oraz własne doświadczenie w celu realizacji zadań naukowych i zawodowych


K_K01 jest świadomy znaczenia języka i innych form komunikacji w życiu społecznym i potrafi z nich wykorzystać w działalności naukowej i zawodowej

K_K05 ma świadomość obowiązujących w kontaktach międzyludzkich i międzykulturowych norm etycznych i społecznych, wie jak stosować je w pracy zawodowej i życiu codziennym

K_K07 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne w niej role i prawidłowo ustalając obowiązki swoje i innych


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz wykonanie zadań zaliczeniowych w trakcie semestru.


Po otrzymaniu zaliczenia student może przystąpić do egzaminu pisemnego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja aktywności studentów oraz stopnia zrozumienia treści przedmiotowych w trakcie semestru.


Ocena zadań w trakcie semestru.


Egzamin pisemny na koniec semestru obejmujący materiał teoretyczny, analizy studiów przypadków oraz lekturę pozycji bibliograficznych


KRYTERIA OCENY (zadania pisemne i egzamin)

93 – 100 % bardzo dobry

85 – 92 % dobry plus

77 – 84 % dobry

69 – 76 % dostateczny plus

60 – 68 % dostateczny

0 – 59 % niedostateczny


Metody dydaktyczne:

• Metody podające (wykład informacyjny, prelekcja multimedialna),

• Metoda aktywizująca (dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków)


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie – 30 h (1 pkt)

Lektura pozycji – 15 h (0,5 pkt)

Przygotowanie do zajęć – 15 h (0,5 pkt)

Przygotowanie do egzaminu – 30 h (1 pkt)


Razem: 90 h = 3 pkt. ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

logopedia

Pełny opis:

1. Bilingwizm / dwujęzyczność - definicje, rodzaje, stawanie się osobą dwujęzyczną, sytuacje osób dwujęzycznych, portret językowy dwujęzycznych dzieci (ćwiczenie) (RD, RM)

2. Język polski za granicą. Języki etniczne w Polsce. Modele utrzymania / odejścia od języków mniejszościowych. (RD)

3. Kontakty językowe - definicje, pojęcia. Język Polaków mieszkających za granicą – opis (RD)

4. Mózgowa organizacja jezyków u osób dwujęzycznych (RM)

5. Korzyści / zagrożenia wynikajce z dwujęzyczności (RD)

6. O czym powinni wiedzieć rodzice wychowujący dwujęzyczne dzieci? (Ćwiczenia, zajęcia ćwiczeniowe, profilaktyka, role-plays) (RM)

7. System fonologiczny dzieci mówiących po polsku i angielsku (dwujęzyczna fonologia) (RD)

8. Wczesna nauka czytania dzieci dwujęzycznych - "Czytam, bo lubię" (RD)

9. Komunikacja interkulturowa w praktyce logopedycznej (RD)

10. Dwujezycznosc i dysleksja (RM)

11. Dwujezycznosc i inne zaburzenia komunikacji - doniesienia z badan (afazja u dorosłych/test BAT, nabyta afazja u dzieci, SLI, schizofazja, ASD) (RM)

12. Współpraca logopedy i tłumacza w procesie diagnozy logopedycznej (RM)

13. Ćwiczenia - studia przypadkow zaburzonych dzieci dwujęzycznych (RM)

Literatura:

Bialystok, E., Craik, F. I. M., & Luk, G. (2012). Bilingualism: consequences for mind and brain. Trends in Cognitive Sciences, 16(4), 240– 250.

Błasiak-Tytuła M., 2012, „Interferencje w systemie fonologicznym osób bilingwalnych”, [w:] Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, Nowa Logopedia, t.3, (red.). M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków, s. 83-91.

Brito, N., & Barr, R. (2012). Influence of bilingualism on memory generalization during infancy. Developmental Science, 15(6), 812– 816.

Cieszyńska J., 2012, „Rozwój mowy polskich dzieci na obczyźnie – zjawiska normatywne czy zaburzenia rozwojowe?”, [w:] Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, Nowa Logopedia, t.3, (red.), M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków, s. 67-82.

Dębski, R. (2015). Phonological patterns in the speech of English-Polish bilingual children in Australia: initial findings. LingVaria 20 (2), 27-40.

Genesee, F. H. (2009). Early childhood bilingualism: Perils and possibilities. Journal of Applied Research on Learning, 2 (Special Issue), Article 2, pp. 1-21.

Hambly, C. & Fombonne, E. (2011). The impact of bilingual environments on language development in children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders.

Kay-Raining Bird, E., Cleave, P., Trudeau, N., Thordardottir, E., Sutton, A. & Thorpe, A. (2005). The language abilities of bilingual children with Down Syndrome. American Journal of Speech-Language Pathology, 14, 187-199.

Laskowski R., (2009), Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu, Kraków.

McLeod S., Harrison L.J., Whiteford, C., Walker S., 2016, Multilingualism and speech-language competence in early childhood: Impact on academic and social-emotional outcomes at school, Early Childhood Research Quarterly 34, 53-66.

Młyński R., (2016), Lingwistyczne objawy dysleksji i dwujęzyczności. Próba analizy różnicowej zachowań językowych [w:] Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, (red.) R. Dębski, W.T. Miodunka, Kraków, s.119-131.

Paradis, J., Genesee, F., & Crago, M. (2011). Dual Language Development and Disorders: A handbook on bilingualism & second language learning. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

Paradis, J., Crago, M., Genesee F., & Rice, M. (2003). Bilingual children with specific language impairment: How do they compare with their monolingual peers? Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 46, 1-15.

Saran-Pasoń, E. (2010). Kształtowanie się system fonetyczno-fonologicznego u dzieci jedno- i dwujęzycznych w wieku od 3. do 5. roku życia, [in] W. Michalik, A. Siudak (eds.), Zagadnienia mowy i myślenia, Kraków, p. 71–84.

Stewart, M.R. (2004). Phonological awareness and bilingual pre-schoolers: Should we teach it and, if so, how? Early Childhood Education Journal, 32 (1), 31-37.

Verhoeven, L. (2007). Early bilingualism, language transfer, and phonological awareness, Applied Psycholinguistics, 28, 425-439.

Wróblewska-Pawlak K., 2004, Język – tożsamość – imigracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa.

Wróblewska-Pawlak K., 2013, „Naturalna dwujęzyczność czyli o dwujęzycznym wychowaniu dzieci”, [w:] Języki obce w szkole, t. 1/2013, s. 88-97.

Yavas, M., & Goldstein, B. (1998). Phonological assessment and treatment of bilingual speakers. American Journal of Speech-Language Pathology, 7 (2).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dębski, Rafał Młyński
Prowadzący grup: Robert Dębski, Rafał Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.