Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria języka z elementami historii języka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/AK.lic/tj/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria języka z elementami historii języka 2
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Tutak
Prowadzący grup: Kinga Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W04 Student ma wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania, pochodzenia języków, zwłaszcza historycznego rozwoju polszczyzny ogólnej i jej form językowych. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia społecznej komunikacji i przekazu wartości kulturowych oraz tworzywa artystycznego.

K_U09 Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedze teoretyczną z zakresu językoznawstwa ogólnego i polskiego; potrafri przeprowadzić krytyczna analizę i interpretację tekstów literackich oraz innych tekstów kultury z zastosowaniem różnych metod; rozpoznaje historyczną zmienność zjawisk językowych i kulturowych.

K_K05 Student ma świadomość znaczenia wspolnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych.

Wymagania wstępne:

zgodne z programem studiow

Forma i warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w zajęciach

zaliczenie ćwiczeń z gramatyki historycznej

egzamin ustny z teorii i historii języka

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ustny egzamin końcowy z teorii i historii języka

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - pogadanka
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

metoda podająca - wykład informacyjny, pogadanka

Bilans punktów ECTS:

uczestnictwo w zajęciach 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu 1 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

kształtowanie się polszczyzny ogólnej na tle uwarunkowań kuiturowych

Pełny opis:

historia języka;

1.Język polski wśród języków słowiańskich

2.Kształtowanie się polskiego języka ogólnego

3.Rozwoj słownictwa

4.Zapożyczenia czeskie, terminologia chrześcijańska

5.Zapożyczenia niemieckie

6.Zapożyczenia łacińskie

7.Zapożyczenia włoskie i francuskie

8.Zapozyczenia orientalne

9.Zapożyczenia angielskie

10.Podstawowe zagadnienia onomastyki, nazwy własne

11.Nazwy osobowe i ich klasyfikacja

12.Nazwy miejscowe i ich klasyfikacja

13.Kształtowanie się systemu gramatycznego

14.Rozwój wokalizmu i konsonantyzmu

15.Nowe tendencje w rozwoju polszczyzny.

Literatura:

Maria Karpluk, Mowa naszych przodkow. Podstawowe wiadomości z historii języka polskiego do końca XVII wieku, Kraków 1993

Zenon Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1974 i nast.

Bogdan Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Poznan 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.