Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemiany społeczno - komunikacyjne w Polsce XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/JP/3/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przemiany społeczno - komunikacyjne w Polsce XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kijewska-Trembecka
Prowadzący grup: Marta Kijewska-Trembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Studenci mają znać podstawowe uwarunkowania tworzenia współczesnego społeczeństwa polskiego, procesy trwające przez cały XX wiek

-rozumieć przyczyny zróżnicowania społecznego poszczególnych regionów Polski

- rozumieć problemy mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

- znać i rozumieć główne procesy przemian jakie nastąpiły w relacjach społecznych w Polsce po upadku komunizmu i wejściu Polski do Unii Europejskiej


Wymagania wstępne:

nie ma

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny on line na zakończenie kursu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin końcowy sprawdzający wiedzę studentów wyniesioną z wykładów i zadanej literatury

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład on line, power point ; pokazy filmów dokumentalnych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma pokazać problemy związane z budową polskiego społeczeństwa po odzyskaniu niepodległości; problematykę przemian społecznych będących konsekwencją II wojny światowej; próby budowy tzw. społeczeństwa socjalistycznego; przemiany społeczne w demokratycznej Polsce; obywatele polscy w UE

Pełny opis:

Podejmowana na wykładzie problematyka:

I Społeczeństwo II RP - trwałe dziedzictwo zaborów; mniejszości narodowe i etniczne ich aspiracje i polityka państwa wobec nich

II. Okrutne doświadczenie społeczne II wojny: zmiany społeczne w wyniku decyzji politycznych- przesunięcie granic, migracje, nowa, socjalistyczna koncepcja społeczeństwa.

III. Założenia polityki socjalistycznej a rzeczywistość polska ; nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, i ich efekty; propaganda a rzeczywistość w życiu społecznym; procesy tworzenia tzw. nowych elit; kwestie tzw. awansu społecznego,

III. Rzeczywistość propagandowa a realne życie społeczeństwa polskiego; grupa polska a inny grypy mniejszościowe w PRL-u , główne problemy; propaganda a inne możliwości komunikowania społecznego w rzeczywistości PRL-u ; nieszczelność propagandy i cenzury,rozgłośnie polskojęzyczne z Wolnego Świata; alternatywna narracja Kościoła katolickiego i jego rola w utrzymywaniu poczucia pewnej niezależności od oficjalnego przekazu; syndrom homo sovieticus czy komunistom w Polsce udało się go zaszczepić?

IV.Po transformacji ustrojowej - w jakiej kondycji społeczeństwo polskie wyszło z komunizmu i jak poszukuje swojego miejsca w nowej rzeczywistości; co dla mieszkańców Polski znaczy demokracja? nowe możliwości i nowe podziały społeczne;obywatele polscy obywatelami UE co to znaczy; mniejszości w demokratycznej Polsce, nie tylko etniczne; imigranci i uchodźcy w Polsce - nowe wyzwania; wolność osobista i wolność mediów;przemiany systemu medialnego; nowe formy komunikowania związane z nowymi technologiami ale i np. wolnym rynkiem; zmiany językowe w komunikacji społecznej; prawa językowe w Polsce- ochrona prawna języka polskiego; karta języków mniejszości; emancypacja językowa grup mniejszościowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, 2007, red. Kojder Andrzej, Kraków: Komitet Socjologii PAN, Wydawnictwo WAM

- Mędrzecki, Włodzimierz, Rudnicki, Szymon, Żarnowski Janusz, 2003, Społeczeństwo polskie w XX wieku” Warszawa:IH PAN

- Friszke, Andrzej , 2003, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa: Iskry

- Mędrzecki, Włodzimierz,(red.), 2012, Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa: IH PAN.

- Tomaszewski, Jerzy, Landau Zbigniew, 1977, Druga Rzeczpospolita:gospodarka, społeczeństwo, miejsce w świecie, (sporne problemy badań), Warszawa: Książka i Wiedza

- Chałupczak, Henryk, Browarek, Tomasz., 2000, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995,Lublin:Wydawnictwo UMCS.

- Czubiński, Antoni, 1998, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1980), Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza

- Kuroń,Jacek, Żakowski, Jacek, 1996, PRL dla początkujących, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie

- Łodziński, Sławomir, 2005, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa:Scholar

-Marody, Mirosława, 1990, Co nam zostało z tych lat. Społeczeństwo polskie u progu zmian systemowych, Londyn:Aneks.

- Giza Anna., Sikorska Małgorzata (red.), 2012, Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Czapiński Janusz., Panek Tomasz. (red.), 2012, Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/4/id/295

- Wasilewski Jacek, (red.), 2006, Współczesne społeczeństwo polskie: dynamika zmian, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

- Żuk Piotr (red.), 2010, Podziały klasowe i nierówności społeczne, Warszawa: Oficyna Naukowa.

- T. Mielczarek, 2007, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006,Warszawa:Wyd. Akademickie i Profesjonalne,

- R. Filas: Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989-2009) w ujęciu periodycznym. „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 3-4, s. 27-54;

- Borowiak A., Szarota P. (red.), 2004, Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, Warszawa :Academica.

- Gzymała-Moszczyńska H., Nowicka A., Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych,1998, Kraków: Nomos.

- Halik T., Kosowicz A., Marek A., 2009, Migranci w polskim społeczeństwie, Warszawa:Vox Humana.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.