Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pragmatyka zawodu nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/nsum/2/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pragmatyka zawodu nauczyciela
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rusek
Prowadzący grup: Ewa Nowak, Anna Pilch, Karolina Wawer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- wykazuje się uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji i szczegółową wiedzą z zakresu terminologii, teorii oraz kierunków badań i metodologii w obrębie: dydaktyki i metodyki szczegółowej;

- posiada wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej metodyki języka polskiego i literatury i umie ją wykorzystać w nauczaniu języka polskiego;

- ma wiedzę na temat form i zadań oceniania, funkcji i rodzajów oceny, ewaluacji, egzaminów zewnętrznych, tworzenia planów pracy;

- wie, jak można projektować ścieżkę własnego rozwoju i awansu zawodowego


Umiejętności

Student

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozbudowywać umiejętności metodyczne, pedagogiczne oraz wykorzystywać je w doskonaleniu praktyki dydaktycznej;

- jest praktycznie przygotowany do realizowania zawodowych zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela polonisty;

- potrafi zaplanować proces nauczania, w tym dostosować program nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;

- posługuje się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności;

- posiada umiejętność indywidualizowania procesu nauczania w zależności od potrzeb i możliwości uczniów;

- potrafi animować działania edukacyjne i kształtować nawyki systematycznego uczenia się i samodzielnej pracy ucznia;

- wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu nauczyciela polonisty z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;


Kompetencje społeczne

Student:

- wykazuje troskę o poprawność języka w swoim środowisku społecznym i zawodowym;

- ma świadomość wpływu polonistycznej edukacji na kształtowanie etycznych i estetycznych postaw młodego pokolenia oraz formowanie się ich poczucia tożsamości narodowej, stosunku do rodzimej kultury i języka oraz tradycji europejskiej;

- ma świadomość konieczności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pracy z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, przetwarzania informacji i materiałów;

- jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez rynek pracy w instytucjach edukacyjnych.


Prerekwizyt:

Pragmatyka zawodu nauczyciela WPl/nsum/2/1

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu – dydaktyka języka polskiego

w szkole ponadpodstawowej


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę, warunkiem zaliczenia jest:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;

- terminowe wykonywanie prac zadanych przez prowadzącego ćwiczenia;Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji indywidualnych czy zespołowych zadań i projektów.

Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonywania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego, a także samodzielność i kreatywność studenta

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena realizacji zadań (np. tworzenie planów pracy, ocena prac uczniowskich, materiałów dydaktycznych, projektów) i ich ewentualna korekta,

- bieżąca ocena udziału w dyskusji,


Metody podsumowujące:

- ostateczne, końcowe oceny wykonania zadań, ocena na zaliczenie ćwiczeń;

- ocena z egzaminu.


Metody dydaktyczne:

E-learning.

Metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka, prezentacja multimedialna.

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, symulacja.

Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa; metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, metody aktywizujące - metoda sytuacyjna, metoda przypadków, gry dydaktyczne


Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe i konsultacje służą wykorzystaniu doświadczeń z praktyk zawodowych w celu rozwinięcia umiejętności planowania i organizowania procesu nauczania oraz jego oceny .

Zadaniem zajęć jest wykształcenie umiejętności tworzenia narzędzi dydaktycznych; dostarczenie wiedzy na temat zasad funkcjonowania systemu edukacji, a także roli i miejsca nauczania szkolnego wśród innych form edukacji.

Program został pomyślany w ten sposób, aby dawał możliwość pełnego zapoznania się z zadaniami zawodowymi nauczyciela w obecnym systemie oświatowym oraz we współczesnym świecie.

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

- etyka zawodu nauczyciela polonisty;

- sposoby indywidualizacji nauczania, pozalekcyjne formy pracy (wycieczki przedmiotowe, warsztaty, animowanie działań artystycznych, kulturalnych uczniów);

- stymulowanie samodzielnej pracy ucznia, przygotowanie do samokształcenia;

- programy, plany pracy, dokumentacja szkolna;

- sztuka oceniania wypowiedzi ustnych, pisemnych, zasady i kryteria oceniania; ocenianie kształtujące;

- współpraca z nauczyciela z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem;

- osobowość nauczyciela i style nauczania;

- przepisy prawne określające prawa i obowiązki nauczyciela;

- ścieżki awansu zawodowego;

- zastosowanie mediów i technologii informacyjnych w nauczaniu języka polskiego na różnych etapach edukacyjnych;

- ocena narzędzi i środków dydaktycznych poznanych i wykorzystanych w czasie praktyk (podręczniki, pakiety edukacyjne, pomoce dydaktyczne);

- tworzenie, testowanie i ewaluacja narzędzi dydaktycznych;

samokształcenie zawodowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Wybrane artykuły lub rozdziały z następujących pozycji:

Edukacja polonistyczna wobec Innego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2014.

Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S. J. Żurek, Lublin 2011.

Kowalikowa J., Narodziny nauczyciela polonisty, Kraków 2006.

Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy perspektywy, red. A. Pilch, M. Trysińska, Kraków 2013.

Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, red. K. Biedzrycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, t. 1, Kraków 2015, część Nauczyciel polonista wobec nowych wyzwań; t. 2, część Polonistyka cyfrowej ery; t. 3, część Sprawdzanie kompetencji polonistycznych. Koncepcje egzaminowania

Twórczość tworzenie w edukacji polonistycznej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.

Podstawa programowa z komentarzami.

Literatura uzupełniająca

B. Myrdzik, Zrozumieć siebie i świat. Studia i szkice o edukacji polonistycznej, Lublin 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.