Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna - Szkoła Podstawowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/praktyki/SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna - Szkoła Podstawowa
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nowak
Prowadzący grup: Ewa Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

posiadanie praktycznych umiejętności z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego przekładających się na umiejętność przygotowania i prowadzenia lekcji języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej a także organizacji i prowadzenia całości procesu dydaktycznego na poziomie szkoły podstawowej

Wymagania wstępne:

zaliczony egzamin z psychologii, pedagogiki, zaliczenie z dydaktyki literatury i języka polskiego w szkole podstawowej

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie z oceną, warunkiem zaliczenia jest odbycie zgodnie z wymogami instrukcji całości praktyki, złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów potwierdzających odbycie praktyki u koordynatora praktyk

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

hospitacje lekcji prowadzonych przez studenta, analiza karty oceny praktyki, analiza dzienniczka praktyki.

Podstawą oceny jest opinia nauczyciela - opiekuna praktyki, wyrażona w karcie oceny i potwierdzona stopniem.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody eksponujące - sztuka teatralna
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

oglądowa, zajęć praktycznych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

4 tygodnie praktyki ciągłej, pełne aktywne uczestnictwo w działaniach szkoły

Skrócony opis:

Praktyka pedagogiczna z języka polskiego stanowi część procesu dydaktycznego i równorzędnie z innymi zajęciami objętymi planem studiów podlega obowiązkowemu zaliczeniu.

Celem praktyki jest zapoznanie się studenta z życiem szkoły, warsztatem polonisty, formami i metodami nauczania oraz umożliwienie studentowi kształcenia i rozwoju umiejętności dydaktyczno – wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z uczniami.

Pełny opis:

W czasie praktyki student przeprowadza 20 lekcji (w tym jedną lekcję wychowawczą), hospituje 30 lekcji języka polskiego (można hospitować także lekcje historii, języków obcych), 30 godzin przeznacza na:

- aktywne uczestniczenie w życiu szkoły: dyżury, wycieczki, rady pedagogiczne, apele, kółka zainteresowań, imprezy szkolne;

- zapoznanie się z pracą psychologa i pedagoga szkolnego;

- zapoznanie się z materiałem nauczania w okresie objętym praktyką (rozkład materiału), z dziennikiem lekcyjnym, z zeszytami uczniów, podręcznikami, programami, przewodnikami, wyposażeniem pracowni, zasobami i pracą biblioteki szkolnej;

- ustalenie planu praktyki z opiekunem;

- omawianie lekcji przygotowanych i przeprowadzonych.

Literatura:

literatura wskazana w wykazie lektur do egzaminu

Uwagi:

każdy student wybiera indywidualnie szkołę, w której odbywa praktykę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nowak
Prowadzący grup: Ewa Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.