Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja i regionalizacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-11 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Globalizacja i regionalizacja
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla II roku studiow II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frankowski
Prowadzący grup: Paweł Frankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna terminologię i zjawiska wynikające z procesu globalizacji, regionalizacji w stosunkach międzynarodowych [K_W01 +++]

EK2: Definiuje ogólnoświatowe płaszczyzny oddziaływania i poziomy zależności wynikające w internacjonalizacji działania różnych podmiotów życia międzynarodowego [K_W03 ++] [K_W04 +++], [K_W05 +++], [K_W06 +++],

EK3: Rozumie i wyjaśnia ewolucję i skutki procesów globalnych oraz regionalnych zjawisk integracyjnych [K_W03 ++] K_W04 ++], [K_W05 ++]

EK4: Opisuje typy, funkcje, formy i podmioty procesów regionalnej integracji [K_U07 +++], [K_U8 +++]

EK5: Samodzielnie prognozuje rozwój skutków globalnych zależności ekonomicznych, politycznych, społecznych [K_U07 ++], [K_U8 ++]

EK6: Analizuje współzależności procesów globalizacji i regionalizacji, a także kształtowania się tzw. „nowej gospodarki” w wymiarze globalnym [K_U08 ++], [K_U08 ++]

EK7: Współdziała w kształtowaniu ocen i postaw w zakresie integracji polityczno – ekonomiczno - społecznej na poziomie globalnym i regionalnym [K_K07 ++]

EK8: Podejmuje dyskusje na tematy związane z różnymi wymiarami i implikacjami zjawiska integracji globalnej i regionalnej kształtując postawy i więzi społeczne [K_K07 ++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które

składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania

podręczników obowiązkowych.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Czas trwania egzaminu: 1,5 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8: Egzamin: pytania opisowe

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

4

Pełny opis:

Pojęcie, istota i zakres procesów globalizacji

Procesy regionalizacji a zjawisko global governancei

Globalizacja społeczności międzynarodowej i światowej polityki

Bezpieczeństwo narodowe, międzynarodowe i globalne

Organizacje międzynarodowe: podmioty, czy struktury polityki globalnej?

Międzynarodowy ład a globalni aktorzy

Globalizacja dyplomacji mocarstw na przykładzie ….

Lokalna interwencja humanitarna w epoce globalnej wioski

Międzynarodowe aspekty ochrony środowiska

Globalizacja a regionalny fundamentalizm

Uniwersalizacja kulturowa a kultura narodowa i regionalna

Globalizacja przedsiębiorstw, handlu i przepływów finansowych

Globalizacja gospodarki a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Integracja europejska a globalna współodpowiedzialność

Pojęcie, istota i funkcje regionalizmu w stosunkach międzynarodowych

Regionalne organizacje politycznej, militarnej i gospodarczej współpracy

Perspektywy rozwoju sytuacji międzynarodowe: trendy rozwojowe w XXI w.

Literatura:

J. E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN, 2007.

J. E. Stiglitz, Globalization and its discontents, tłum. H. Simbierowicz, 2004;

J. E. Stiglitz, Globalisation and Its Discontents, 2002;

P. Newell, Globalization and the Environment: Capitalism, Ecology and Power, Polity; 2012.

D. Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, W. W. Norton & Company 2012.

J. Baylis, S. Smith, P. Owens, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, OUP Oxford 2010.

J. Baylis, S. Smith (tłum. M. Staszkiewicz), Globalizacja polityki światowej, WUJ 2008;

M. Castells, Społeczeństwo sieci, wyd.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

E. Milliot, N. Tournois, The Paradoxes of Globalisation, Palgrave Macmillan, 2010;

T. Kuczur, A. Błachnio (red.), Globalizacja - Naród – Jednostka, Toruń, 2009;

B. Krauz-Mozer, P. Borowiec P., (red) Globalizacja – nieznośne podobieństwo?, Kraków, 2008.

A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000;

M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Lublin 2002;

K. Żukrowska (red.), Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji, SGH, Warszawa 2006.

S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa, 1997;

Z. Cesarz, E. Stadtmuller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 1998;

E. Haliżak, R. Kuźnia, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz – Warszawa 2004;

Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.