Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-14 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obligatoryjne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nitszke
Prowadzący grup: Agnieszka Nitszke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1 Ma pogłębioną wiedzę na temat wydarzeń i procesów politycznych kształtujących przestrzeń międzynarodową, prawidłowo postrzega relacje pomiędzy różnymi elementami składowymi systemu międzynarodowego [K_W04+++], [K_U02++],

EK2 Ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca i roli instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie, ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego [K_W09++], [K_U09++]

EK3 Ma pogłębioną wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych [K_W10+++]

EK4 Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych [K_K04+++]

EK5 Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone tematy związane z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych na stosunki międzynarodowe [K_K06++]

EK6 Potrafi przygotować i przedstawić publicznie opracowanie złożonego tematu z dziedziny stosunków międzynarodowych [K_K07+++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu – egzamin testowy, pytania testowe jednokrotnego wyboru, pytania testowe otwarte

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-6: Egzamin testowy, pytania testowe jednokrotnego wyboru, pytania testowe otwarte

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

­wykład – 30 godz


Praca własna studenta:

­Przygotowanie do zajęć w postaci analizy materiałów źródłowych oraz lektury tekstów obowiązkowych – 20 godz.

­Samodzielne studiowanie materiałów źródłowych i literatury w języku obcym, - 30 godz.

­Przygotowanie do egzaminu końcowego – 40 godz.


Łącznie: 120 godz. (4 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z celami statutowymi i wzajemnymi relacjami między najważniejszymi organizacjami i ugrupowaniami integracyjnymi na świecie. Omówione zostaną realizowane w ich ramach etapy procesu integracji gospodarczej oraz osiągnięcia i niepowodzenia w najistotniejszych obszarach integracyjnych.

Pełny opis:

Szczegółowy wykaz poruszanych zagadnień

1. Rola procesów integracyjnych i współpracy regionalnej w stosunkach międzynarodowych; 2. Teorie integracyjne: federalizm, liberalna współpraca międzyrządowa, funkcjonalizm i neofunkcjonalizm; 3. Ewolucja integracji w ramach Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-1996; 4. Reforma ustrojowa Unii Europejskiej 1996-2007; 5. Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach Unii Ekonomicznej Beneluksu; 6. Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); 7. Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); 8. Pakt Andyjski/Wspólnota Andyjska; 9. Wspólny Rynek Południa (MERCOSUR); 10. Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA); 11. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN); 12. Rada Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

Literatura:

Podstawowa:

J.J. Węc, Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009, Kraków 2011; Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, pod red. J. Rymarczyka i M. Wróblewskiego, Wrocław 2006; K. Klecha-Tylec, Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, Warszawa 2013; L. Ciamaga, E. Latoszek. K. Michałowska-Gorywoda i in., Unia Europejska, Warszawa 2000; W. Dobrzycki, Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 1989; E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999.

Uzupełniająca:

A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.), Najnowsza historia świata 1945-2007, t. 1-4, Kraków 2009 (V wydanie); Z.M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei), Białystok 2001; E. Latoszek, M. Pro-czek, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Warszawa 2001; E.J. Chambers, P.H. Smith, NAFTA in the New Millennium, San Diego 2002; F. Lorenzo, M. Vaillant, Mercosur and the creation of the Free Trade Area of the Americas, Washington 2005; EFTA 1960-2010, Genewa 2010; European Economic Area 1994-2009, Bruksela 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.