Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie globalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-16R Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie globalne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SR)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frankowski
Prowadzący grup: Paweł Frankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna pojęcie, cechy i specyfikę zarządzania globalnego [K_W01 ++], [K_W02 ++], [K_W03 +++]


EK2: Definiuje globalne obszary interesów wspólnych i wskazuje ich wpływ na międzynarodowe życie społeczno – polityczne i procesy gospodarcze [K_W02 +++], [K_W07 ++]


EK3: Identyfikuje podmioty i obszary procesów globalizacji oraz rozpoznaje relacje między uczestnikami [K_W012 ++]


EK4: Analizuje współczesne procesy powiązań ekonomiczno – finansowych w wymiarze światowym [K_U08 +++]


EK5: Identyfikuje zagrożenia procesu globalizacji i skutki dla współczesnego ładu światowego [K_U08 +++], [K_U12 ++]


EK6: Prognozuje implikacje działalności korporacji ponadnarodowych w warunkach globalizacji gospodarki światowej [K_U08 +++], K_U12 ++], [K_U10 ++]


EK7: Przedstawia nowe zjawiska nowe rodzaje aktorów pozapaństwowych oraz ocenia ich wpływ na równowagę systemu międzynarodowego [K_U09 +++], K_U10 +++]


EK8: Odpowiedzialnie podejmuje dyskusje na tematy z zakresu polityki i sposobów zarządzania zjawiskami ponadnarodowymi w różnych obszarach kształtując postawy i więzi społeczne [K_K02 +++]


EK9: Podejmuje własne i współdziała w społecznych projektach badawczych z zakresu współczesnych zjawisk procesu globalizacji [K_K08 +++]

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się poprzez egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:


- treści przekazywane podczas wykładów,


- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania


podręczników obowiązkowych.


Czas trwania egzaminu: 1,5 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8, EK9: Egzamin


EK7, EK8: Dyskusje podczas konwersatoryjnej części wykładu, analiza case studies.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:


- Wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:


- Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 55 godz.


- przygotowanie wątków dyskusji prowadzonej podczas zajęć - 20


- Przygotowanie się do egzaminu - 50 godz.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Skrócony opis:

Kurs prezentujący różne koncepcje i rozwiązania w obszarze sprawowania władzy w przestrzeni międzynarodowej. Omawiane są czynniki determinujące procesy globalne oraz kontrowersje, które wokół nich narastają, np: ich wpływ na zatrudnienie, rozkład sił w globalnym procesie decyzyjnym, nierówności społeczne i międzynarodowe, nierównowagi rynku światowego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie, istota problemu, charakter globalizacji. Szanse i ograniczenia w globalnej wiosce.

2. Świat Kuli bilardowej kontra Świat Lego – co era globalna zmieniła w międzynarodowym procesie decyzyjnym, jak logika sieci oddziałuje na narodowe i ponadnarodowe procesy decyzyjne.

3. Stan świata. Scenariusze rozwoju świata. Wizje nowego porządku międzynarodowego.

4. Sprywatyzowana odpowiedzialność – podmioty pozapaństwowe w polityce globalnej.

5. Zarządzanie globalnym systemem finansowym, korporacje międzynarodowe w systemie zarządzania globalnego.

6. Globalna Agenda – warunki projektowania polityk globalnych, nowe narzędzia/rodzaje dyplomacji.

7. Globalna czwarta władza –medialne obrazy problemów globalnych.

8. Case study – zarządzanie kwestią nierównowagi demograficznej na świecie.

9. Case study – zarządzanie problemem nierównomiernego rozwoju. Ubóstwo jako sfera oddziaływania zarządzania globalnego.

10. Case study – zarządzanie kwestią zmian klimatycznych. Co proces dotyczący „konwencji z Kioto” mówi nam o świecie.

11. Case Study – zarządzanie migracjami w przestrzeni międzynarodowej.

12. Perspektywy tworzenia ładu światowego - prognozy i scenariusze przekształceń.

13. Zmierzch globalizacji. XXI wiek dla społeczeństw świata. Podsumowanie, wnioski, refleksje końcowe.

Literatura:

M. Zachara, Global Governance, Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki', Kraków 2012.

M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Lublin 2002;

E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie, Wyd.UW, Warszawa 2001;

K. Żukrowska (red.), Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji, SGH, Warszawa 2006.

E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Kraków 2003;

S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997;

S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 2000;

Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, pod red. Włodzimierza Malendowskiego, Warszawa: 1999;

Fierla (red.), Geografia gospodarcza świata, Warszawa 2003;

W. Malendowski, Sz. Mojsiewicz (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Poznań 1998;

Z. Cesarz, E. Stadtmüller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 1998;

E. Haliżak, R. Kuźnia, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz – Warszawa 2004;

Zorska (red.), Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, Difin, Warszawa 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.