Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Siły zbrojne we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-20S Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Siły zbrojne we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SS)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pugacewicz
Prowadzący grup: Tomasz Pugacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

- poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu wojskowości,

- poprawnie posługuje się najważniejszymi teoriami i strategiami z zakresu myśli wojskowej,

- właściwie interpretuje rolę i miejsce sił zbrojnych w państwie,

- potrafi określić typy (modele), rodzaje i struktury sił zbrojnych,

- analizuje czynniki warunkujące kształt i charakter sił zbrojnych wybranych państw,

- posiada wiedzę o najsilniejszych armiach współczesnego świata.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

– podstawą zaliczenia modułu jest zdanie egzaminu,

– dodatkowo należy przygotować jedną krótką analizę dla decydenta,

– obecności na wykładach można zastąpić krótką pracą semestralną.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– wiedza: egzamin oraz częściowo zadanie analityczne,

– umiejętności: zadanie analityczne oraz częściowo egzamin.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca – prezentacje multimedialne

Metody podające – wykład informacyjny

Metody problemowe – wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

– uczestnictwo w wykładach lub przygotowanie eseju: 30 godzin = 1 ECTS,

– przygotowanie i zrealizowania zadania analitycznego: 30 godzin = 1 ECTS,

– przygotowanie do egzaminu: 30 godzin = 1 ECTS,

– łącznie: 90 godzin = 3 ECTS,

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

– celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do sporządzenia analizy stanu sił zbrojnych poszczególnych państw lub wielonarodowych jednostek,

– szczególny nacisk położony jest na zdolność samodzielnego i krytycznego myślenia, w tym oddzielania faktów od polityki informacyjnej poszczególnych władz państwowych,

– ważnym elementem zajęć jest wyrobienie u studenta umiejętności prowadzenia analizy porównawczej poszczególnych typów uzbrojenia i sił zbrojnych poszczególnych państw,

– w pierwszej części zajęć zaprezentowano ogólne informacje o siłach zbrojnych: definicje, rolę, historię, rodzaje i modele, a także kwestię sojuszy i wielonarodowych jednostek, uczestnictwa w wojnach, konfliktach zbrojnych i operacjach pokojowych oraz zbrojenia i rozbrojenie,

– w tej także części omówiono zmiany zachodzące we współczesnych siłach zbrojnych (m.in. wzrost znaczenia bezpilotowców i wojsk specjalnych),

– w części drugiej zajęć omówiono siły zbrojne poszczególnych państw, w tym m.in. USA, Federacji Rosyjskiej, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej, Chin, Polski i Ukrainy.

Pełny opis:

Blok I: zagadnienia ogólne

1. Spotkanie wprowadzające

2. Definicje i rola sił zbrojnych w państwie

3. Historia wojskowości

4. Współczesne rodzaje i modele sił zbrojnych

5. Sojusze i wielonarodowe siły zbrojne

6. Siły zbrojne podczas wojny, konfliktów zbrojnych i operacji pokojowych

7. Siły zbrojne a kontrola zbrojeń i rozbrojenie

8. Zmiany zachodzące we współczesnych siłach zbrojnych

Blok II: zagadnienia dotyczące sił zbrojnych poszczególnych państw

9. Siły zbrojne USA

10. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej

11. Siły zbrojne wybranych europejskich państw NATO

12. Siły zbrojne wybranych państw Bliskiego Wschodu

13. Siły zbrojne wybranych państw Azji

14. Siły zbrojne wybranych państw Ameryki Łacińskiej

15. Siły zbrojne wybranych państw środkowoeuropejskich

Literatura:

– Bolesław Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010,

– Bolesław Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach miedzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar i Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2006,

– Military Balance 2014, International Institute for Strategic Studies/Routledg, Londyn 2014 (lub starszy),

– SIPRI Yearbook 2014: Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm International Peace Research Institute / Oxford University Press, Oksford 2014 (lub starszy),

– Studia bezpieczeństwa, red. Paul D. Williams, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012,

– Strategia we współczesnym świecie: wprowadzenie do studiów strategicznych, red. John Baylis, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009,

– Globalizacja polityki światowej: wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. John Baylis, Steve Smith, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.