Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rola mediów we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-26R Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Rola mediów we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SR)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ślufińska
Prowadzący grup: Monika Ślufińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: Posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania środków masowego przekazu, i ich roli w tworzeniu przekazu na temat wydarzeń i procesów politycznych we współczesnym świecie. [K_W04 +, K_W06 +]

EK 2: Prawidłowo postrzega relacje pomiędzy środkami masowego przekazu a innymi aktorami komunikowania międzynarodowego [K_U02 +, K_U03 ++]

EK 3: Potrafi śledzić i na bieżąco analizować wydarzenia międzynarodowe przedstawiane w mediach [K_K01 +, K_K02 +]

EK 4: Potrafi pracując w grupie dokonać analizy wybranego wydarzenia międzynarodowego opisanego w różnych mediach [K_K04 ++, K_K08 +]

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie pracy pisemnej (pytania otwarte, krótkie)

­ ocena ustnej prezentacji


Standardowa skala ocen.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1: praca zaliczeniowa - pytania otwarte

EK 2: ocena ustnej prezentacji


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Prezentacje multimedialne

Film


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-wykład - 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zaliczenia wykładu -25 godz.

- przygotowanie ustnej prezentacji w zespołach 3 osobowych - 25 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem mediów we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Treści wykładu podzielone są na następujące bloki tematyczne:

1. wprowadzenie do teorii komunikowania masowego

- definicje i pojęcie komunikowania masowego

- środki i formy komunikowania masowego

2. Teorie i doktryny komunikowania masowego

3. Media w systemach otwartych

4. Media w systemach zamkniętych

5. Analiza funkcjonowania środków masowego przekazu na wybranych przykładach

6. Nowe media

- społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy

7. Przyszłość mediów masowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

D. C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne, Kraków 2007

A. Boyd, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, Kraków 2006

R. Wimmer, J. Dominick, Massmedia, Kraków 2008

Literatura dodatkowa

G. Ritzer, Macdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2005

Ch. Jonscher, Życie okablowane, Warszawa 2008

J. Olędzki, Międzynarodowy obieg informacji, Warszawa 1992

J. Olędzki, Komunikowanie w świecie, Warszawa 2001

Portale internetowe:

www.medialink.pl

natemat.pl

www.huffingtonpost.com

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.