Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-27R Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Migracje międzynarodowe
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SR)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Chwiej
Prowadzący grup: Edyta Chwiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z międzynarodowymi uwarunkowaniami i skutkami zjawiska migracji


Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie pojęcie migracji, zna ich uwarunkowania i rodzaje, a także teorie wyjaśniające procesy migracyjne

Student ma wiedzę o politycznych, ekonomicznych i społecznych skutkach migracji dla stosunków międzynarodowych

Student zna i rozumie uwarunkowania związane z działalnością instytucji państwowych i pozarządowych zajmujących się migrantami międzynarodowym

Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych odnoszących się do migracji oraz potrafi wyjaśniać relacje zachodzące między procesami migracji a podmiotami i strukturami państwowym

Student jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy dotyczące migracji i stosunków między migrantami i społecznością kraju przyjmującego, rozpoznaje stereotypy

Student realizuje mini-projekty związane z tematyką zajęć

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład kończy się zaliczeniem pisemnym dotyczącym omówionych zagadnień, lub ocenę uzyskuje się za udział w zajęciach i przygotowanie mini-projektu (ta forma zaliczenia dotyczy osób obecnych na co najmniej połowie zajęć)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Pełny opis:

Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z migracjami międzynarodowymi;

Uwarunkowania i typologia migracji;

Teorie badania migracji;

Skala migracji we współczesnym świecie – kierunki i zmiany;

Migracje polityczne - uwarunkowania i skutki;

Migracje ekonomiczne - uwarunkowania i skutki;

Nielegalne migracje;

Migracje przymusowe – problem uchodźstwa i próby rozwiązań;

Wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa;

Problemy migracyjne wybranych państw i regionów świata;

Polityka migracyjna wybranych państw;

Współpraca odnośnie rozwiązywania problemów migracyjnych na forum międzynarodowym;

Migracje, a globalizacja

Literatura:

Castles S., Miller M.J., Migracje we współczesnym świecie, PWN, Warszawa, 2011

Okólski M., Lesińska M., 25 wykładów o migracjach, SCHOLAR, Warszawa, 2018

Nakonieczna J., Migracje międzynarodowe, a rozwój państwa, SCHOLAR, Warszawa, 2007

Małachowski W., Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Warszawa, 2010

Fudala A., Wysoczański W., Migracje: dzieje, typologia, definicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.