Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problem dysfunkcyjności państw we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-30SS Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Problem dysfunkcyjności państw we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywane dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SS)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Michnik
Prowadzący grup: Wojciech Michnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest przybliżenie studentom zjawiska dysfunkcyjności państw poprzez omówienie jego aspektów teoretyczno-metodologicznych, jak również analizę kilku studiów przypadku państw uznawanych za głęboko dysfunkcyjne.

Efekty kształcenia:

EK 1: Student rozumie i potrafi zastosować terminy opisujące zjawisko dysfunkcyjności państw

EK 2: Student analizuje rolę odgrywaną przez państwa dysfunkcyjne w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa

EK 3: Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną przy analizie i interpretacji problemów, z którymi mierzą się państwa uznawane za dysfunkcyjne

EK 4: Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą podczas zajęć wiedzę

EK 5: Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących wspólne cele

EK 6: Student wymienia i krytycznie analizuje najważniejsze regionalne i globalne konsekwencje dysfunkcyjności państw, potrafi również omówić wpływ jaki wywiera na międzynarodowe bezpieczeństwoWymagania wstępne:

Studenci powinni być zaznajomieni ze współczesnym pojęciem państwa (definicje, funkcje).

Forma i warunki zaliczenia:

• Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i) oraz za kolokwium zaliczeniowe pisemne (pytania otwarte).

• Dodatkowe punkty przysługują za obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwoMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK2, EK 3, EK 6: Ocena z kolokwium

EK 3, EK 5: Ocena przygotowywanych przez studentów miniprojektów/prezentacji

EK 4, EK 6: Aktywność na zajęciach


Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków

Metody eksponujące: film

Metody praktyczne: metoda projektów, symulacja.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć (w tym lektura wskazanych przez prowadzącego tekstów) - 15 h

• przygotowanie mini projektu/prezentacji – 15 h

• przygotowanie do egzaminu/kolokwium zaliczeniowego – 30h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTSSylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 2

Pełny opis:

1. Pojęcie dysfunkcyjności państw – aspekty teoretyczne;

2. Rankingi państw dysfunkcyjnych – problemy metodologiczne;

3. Państwa dysfunkcyjne w międzynarodowym dyskursie bezpieczeństwa;

4. Konteksty dysfunkcyjności państw: historyczne, geograficzne, społeczne, polityczne i militarne;

5. Kontekst ekonomiczny dysfunkcyjności państwa ze szczególnym uwzględnieniem państw poddanych analizie w trakcie zajęć;

6. Afryka Subsaharyjska – wybrane studia przypadków: Sudan Południowy, Somalia, Republika Środkowoafrykańska, Zimbabwe, Etiopia, Gwinea Bissau;

7. Ameryka Łacińska - studia przypadków: Haiti, Kolumbia, Meksyk, Wenezuela;

8. Międzynarodowe wysiłki na rzecz stabilizacji państw dysfunkcyjnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. C.T. Call, The Fallacy of the ‘Failed State’, „Third World Quarterly”, 2008, vol. 29, no. 8, s. 1491-1507.

2. P. Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford University

Press, Oxford 2008.

3. S. Ellis, How to Rebuild Africa, „Foreign Affairs”, 2005, vol. 84, no. 5 (September – October), s. 135-148.

4. R. Kłosowicz, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków 2017.

5. R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

6. R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

7. R. Kłosowicz, Central African Republic: portrait of a collapsed state after the last rebellion, “Politeja. The Journal of the

Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University”, 2016, no. 3 (42), s. 33-51.

8. R. Kłosowicz, The problem of dysfunctional states in the debate about NATO strategy regarding new challenges, w: M.

Matyasik (red.), 15 years of Polish membership in NATO. Experiences & future challenges, KONtekst, Kraków 2015.

9. E. Newman, Failed States and International Order: Constructing a Post-Westphalian World, „Contemporary Security

Policy”, December 2009, vol. 30, no. 3, s. 421-443.

10. A. Hehir, The Myth of the Failed States and the War on Terror: A Challenge to the Conventional Wisdom, „Journal of

Intervention and Statebuilding”, November 2007, vol. 1, no. 3, s. 307-332.

11. J.A. Piazza, Incubators of Terror: Do Failed and Failing States Promote Transnational Terrorism?, „International Studies

Quarterly”, 2008, vol. 52, no. 3, s. 469-488.

12. K. Derwich, Meksyk między demokracją, a dysfunkcyjnością, UNIVERSITAS, Kraków 2017.

13. K. Krzywicka, P. Trefler, Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo UMCS,

Lublin 2016.

Literatura dodatkowa:

1. R. Kłosowicz, J. Mormul, Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Kraków 2018.

2. A. Thomson, An Introduction to African Politics, Routledge, Abingdon 2010.

3. R. I. Rotberg (red.), State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Brookings Institution Press, Washington D.C.

2003.

4. S. Mallaby Sebastian, The Reluctant Imperialist: Terrorism, Failed States, and the Case for American Empire, „Foreign

Affairs”, March/April 2002, vol. 81, no. 2, s. 2-7.

5. J. Mangala (red.), New security threats and crises in Africa. Regional and international perspectives, Palgrave, New York

2010.

6. J. Mormul, New institutionalism in research on dysfunctional states in sub-Saharan Africa : "institutional multiplicity" and

the Luso-African example, w: N. Pawlak, H. Rubinkowska-Anioł, I. Will (red.), African Studies : forging new perspectives

and directions, ELIPSA, Warszawa 2016.

7. P.D. Williams, War and Conflict in Africa, Polity Press, Malden, MA 2011.

8. W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, SCHOLAR, Warszawa 2000.

9. P. Brzegowy, E. Chwiej, S. Dorocki (2014), „Między machismo a marianismo, kobietobójstwo w Ciudad Juárez jako przykład łamania praw człowieka we współczesnym Meksyku”, Marta Kania, Karol Derwich (2014) Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

10. Raporty organizacji międzynarodowych, think tanków i ośrodków badawczych, takich jak Fund for Peace, Council on

Foreign Relations, Brookings Institution, Chantham House, United Nations Development Programme, World Bank i in.

11. Artykuły z czasopism naukowych i prasy podawane studentom na bieżąco (celem przygotowania się do ich aktywnego

uczestnictwa w module).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Michnik
Prowadzący grup: Wojciech Michnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest przybliżenie studentom zjawiska dysfunkcyjności państw poprzez omówienie jego aspektów teoretyczno-metodologicznych, jak również analizę kilku studiów przypadku państw uznawanych za głęboko dysfunkcyjne.

Efekty kształcenia:

EK 1: Student rozumie i potrafi zastosować terminy opisujące zjawisko dysfunkcyjności państw

EK 2: Student analizuje rolę odgrywaną przez państwa dysfunkcyjne w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa

EK 3: Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną przy analizie i interpretacji problemów, z którymi mierzą się państwa uznawane za dysfunkcyjne

EK 4: Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą podczas zajęć wiedzę

EK 5: Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących wspólne cele

EK 6: Student wymienia i krytycznie analizuje najważniejsze regionalne i globalne konsekwencje dysfunkcyjności państw, potrafi również omówić wpływ jaki wywiera na międzynarodowe bezpieczeństwoWymagania wstępne:

Studenci powinni być zaznajomieni ze współczesnym pojęciem państwa (definicje, funkcje).

Forma i warunki zaliczenia:

• Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i) oraz za kolokwium zaliczeniowe pisemne (pytania otwarte).

• Dodatkowe punkty przysługują za obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwoMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK2, EK 3, EK 6: Ocena z kolokwium

EK 3, EK 5: Ocena przygotowywanych przez studentów miniprojektów/prezentacji

EK 4, EK 6: Aktywność na zajęciach


Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków

Metody eksponujące: film

Metody praktyczne: metoda projektów, symulacja.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć (w tym lektura wskazanych przez prowadzącego tekstów) - 15 h

• przygotowanie mini projektu/prezentacji – 15 h

• przygotowanie do egzaminu/kolokwium zaliczeniowego – 30h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTSSylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 2

Pełny opis:

1. Pojęcie dysfunkcyjności państw – aspekty teoretyczne;

2. Rankingi państw dysfunkcyjnych – problemy metodologiczne;

3. Państwa dysfunkcyjne w międzynarodowym dyskursie bezpieczeństwa;

4. Konteksty dysfunkcyjności państw: historyczne, geograficzne, społeczne, polityczne i militarne;

5. Kontekst ekonomiczny dysfunkcyjności państwa ze szczególnym uwzględnieniem państw poddanych analizie w trakcie zajęć;

6. Afryka Subsaharyjska – wybrane studia przypadków: Sudan Południowy, Somalia, Republika Środkowoafrykańska, Zimbabwe, Etiopia, Gwinea Bissau;

7. Ameryka Łacińska - studia przypadków: Haiti, Kolumbia, Meksyk, Wenezuela;

8. Międzynarodowe wysiłki na rzecz stabilizacji państw dysfunkcyjnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. C.T. Call, The Fallacy of the ‘Failed State’, „Third World Quarterly”, 2008, vol. 29, no. 8, s. 1491-1507.

2. P. Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford University

Press, Oxford 2008.

3. S. Ellis, How to Rebuild Africa, „Foreign Affairs”, 2005, vol. 84, no. 5 (September – October), s. 135-148.

4. R. Kłosowicz, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków 2017.

5. R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

6. R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

7. R. Kłosowicz, Central African Republic: portrait of a collapsed state after the last rebellion, “Politeja. The Journal of the

Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University”, 2016, no. 3 (42), s. 33-51.

8. R. Kłosowicz, The problem of dysfunctional states in the debate about NATO strategy regarding new challenges, w: M.

Matyasik (red.), 15 years of Polish membership in NATO. Experiences & future challenges, KONtekst, Kraków 2015.

9. E. Newman, Failed States and International Order: Constructing a Post-Westphalian World, „Contemporary Security

Policy”, December 2009, vol. 30, no. 3, s. 421-443.

10. A. Hehir, The Myth of the Failed States and the War on Terror: A Challenge to the Conventional Wisdom, „Journal of

Intervention and Statebuilding”, November 2007, vol. 1, no. 3, s. 307-332.

11. J.A. Piazza, Incubators of Terror: Do Failed and Failing States Promote Transnational Terrorism?, „International Studies

Quarterly”, 2008, vol. 52, no. 3, s. 469-488.

12. K. Derwich, Meksyk między demokracją, a dysfunkcyjnością, UNIVERSITAS, Kraków 2017.

13. K. Krzywicka, P. Trefler, Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo UMCS,

Lublin 2016.

Literatura dodatkowa:

1. R. Kłosowicz, J. Mormul, Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Kraków 2018.

2. A. Thomson, An Introduction to African Politics, Routledge, Abingdon 2010.

3. R. I. Rotberg (red.), State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Brookings Institution Press, Washington D.C.

2003.

4. S. Mallaby Sebastian, The Reluctant Imperialist: Terrorism, Failed States, and the Case for American Empire, „Foreign

Affairs”, March/April 2002, vol. 81, no. 2, s. 2-7.

5. J. Mangala (red.), New security threats and crises in Africa. Regional and international perspectives, Palgrave, New York

2010.

6. J. Mormul, New institutionalism in research on dysfunctional states in sub-Saharan Africa : "institutional multiplicity" and

the Luso-African example, w: N. Pawlak, H. Rubinkowska-Anioł, I. Will (red.), African Studies : forging new perspectives

and directions, ELIPSA, Warszawa 2016.

7. P.D. Williams, War and Conflict in Africa, Polity Press, Malden, MA 2011.

8. W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, SCHOLAR, Warszawa 2000.

9. P. Brzegowy, E. Chwiej, S. Dorocki (2014), „Między machismo a marianismo, kobietobójstwo w Ciudad Juárez jako przykład łamania praw człowieka we współczesnym Meksyku”, Marta Kania, Karol Derwich (2014) Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

10. Raporty organizacji międzynarodowych, think tanków i ośrodków badawczych, takich jak Fund for Peace, Council on

Foreign Relations, Brookings Institution, Chantham House, United Nations Development Programme, World Bank i in.

11. Artykuły z czasopism naukowych i prasy podawane studentom na bieżąco (celem przygotowania się do ich aktywnego

uczestnictwa w module).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.