Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-33S Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SS)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pugacewicz
Prowadzący grup: Tomasz Pugacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna i rozumie ewolucję konfliktów międzynarodowych oraz teorię konfliktów [K_W01++][K_W03+++]

EK2: Posiada podstawowe informacje nt. wpływu systemu międzynarodowego i poszczególnych jego aktorów na konflikty międzynarodowe [K_W01+] [K_W08+++]

EK3: Posiada wiedzę nt. procesów politycznych, społecznych i gospodarczych, które determinują konflikty międzynarodowe oraz ich uczestników [K_W03+][K_W04+++][K_W08+++]

EK4: Posiada umiejętność dyskusji dotyczącej wybranej problematyki w oparciu o przeczytaną literaturę [K_W04++][K_W08++][K_U02++][K_U03+][K_K01+++][K_K06]

EK5: Potrafi wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować i syntetyzować, w tym w oparciu o wybrane teorie [K_W08+][K_U03++][K_U05++][K_U04++][K_K04+]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

– podstawą zaliczenia modułu jest zdanie egzaminu,

– obecności na wykładach można zastąpić krótką pracą semestralną.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– wiedza: egzamin oraz częściowo zadanie pisemne

– umiejętności: zadanie pisemne oraz częściowo egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

– uczestnictwo w wykładach lub przygotowanie eseju: 30 godzin = 1 ECTS,

– przygotowanie i zrealizowania zadania pisemnego: 30 godzin = 1 ECTS,

– przygotowanie do egzaminu: 60 godzin = 2 ECTS,

– łącznie: 120 godzin = 4 ECTS,

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

– celem kursu jest przygotowanie studenta do samodzielnej analizy wybranych konfliktów i zagrożeń współczesnego świata

– wykład nie poprzestaje na samej chronologii faktów,

– prezentowane są kluczowe zjawiska społeczne i osoby, które przyczyniły się do wystąpienia danego konfliktu lub zagrożenia,

– szczególny nacisk kładziony jest na oddzielanie faktów od polityki informacyjnej poszczególnych państw i aktorów pozarządowych,

– w części pierwszej kursu zaprezentowano przyczyny i teorie konfliktów,

– w części drugiej omówiono dominującą do dzisiaj kwestie tzw. globalnej wojny z terroryzmem (Afganistan, Pakistan, Irak, Syria),

– w części trzeciej wskazano wybrane konflikty współczesnego świata, w tym w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, na obszarze poradzieckim, w Azji Południowo-Wschodniej

– w ostatniej części wskazano wybrane zagrożenia współczesnego świata (broń masowego rażenia, cyberzagrożenia i zorganizowana przestępczość).

Pełny opis:

Blok I: zagadnienia wprowadzające

1. Zajęcia wprowadzające

2. Przyczyny i teorie konfliktów

Blok II: tzw. globalna wojna z terroryzmem

3. Afganistan i Pakistan

4. Wojny w Zatoce Perskiej (I i II)

5. Państwo Islamskie w Syrii i Iraku

Blok III: wybrane konflikty współczesnego świata

6, 7. Wybrane konflikty w Ameryce Łacińskiej

8. Wybrane konflikty w Afryce

9. Wybrane konflikty na obszarze poradzieckim

10.Wybrane konflikty w Azji Południowo-Wschodniej

Blok IV: wybrane zagrożenia we współczesnym świecie

12. Zagrożenia związane z proliferacją BMR i sposoby ich zwalczania

13. Zagrożenia związane z terroryzmem i sposoby ich zwalczania

14. Zagrożenia związane z tzw. cyberterroryzmem i sposoby ich zwalczania

15. Zagrożenia związane z zorganizowaną przestępczością i sposoby ich zwalczania

Literatura:

– Joseph S. Nye, Konflikty międzynarodowe: wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

– Roman Kuźniar et al., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

– Studia bezpieczeństwa, red. Paul D. Williams, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012,

– Strategia we współczesnym świecie: wprowadzenie do studiów strategicznych, red. John Baylis, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009,

– Globalizacja polityki światowej: wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. John Baylis, Steve Smith, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.