Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-34S Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SS)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pugacewicz
Prowadzący grup: Tomasz Pugacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Dysponuje wiedzą na temat instytucji politycznych funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych - K2A_W02 (+), K2A_W04 (+++), K2A_W12 (+)

2. Zna i rozumie zasady systemu politycznego Stanów Zjednoczonych - K2A_W05 (++)

3. potrafi dokonać analizy procesów politycznych zachodzących w Stanach Zjednoczonych– K2A_U01 (++), K2A_U03 (++),K2A_U13 (+)

4. analizuje pozycję jednostki i społeczeństwa amerykańskiego z perspektywy unormowań konstytucyjnych - K2A_U08 (+++)

5. potrafi prognozować zjawiska polityczne w Stanach Zjednoczonych– K2A_U11 (++)

6. jest przygotowany do wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyczny sposób w życiu codziennym, a w szczególności w pracy zawodowej w instytucjach o charakterze politycznym - K2A_K01 (+), K2A_K03 (+), K2A_K05 (+)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

– podstawą zaliczenia modułu jest zdanie egzaminu,

– dodatkowo należy przygotować jedną krótką analizę dla decydenta,

– obecności na wykładach można zastąpić krótką pracą semestralną.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– wiedza: egzamin oraz częściowo zadanie analityczne,

– umiejętności: zadanie analityczne oraz częściowo egzamin.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

– uczestnictwo w wykładach lub przygotowanie eseju: 30 godzin = 1 ECTS,

– przygotowanie i zrealizowania zadania analitycznego: 30 godzin = 1 ECTS,

– przygotowanie do egzaminu: 60 godzin = 2 ECTS,

– łącznie: 120 godzin = 4 ECTS,

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

stosunki międzynarodowe

Skrócony opis:

– celem kursu jest przygotowanie studenta do samodzielnej analizy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych,

– w zakresie przekazywanej wiedzy nacisk jest położony na uchwycenie nie tylko formalnych, ale także nieformalnych aspektów analizowanych problemów,

– w zakresie rozwijanych umiejętności zajęcia koncentrują się na rozwijaniu zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia, w szczególności oddzielania faktów od polityki informacyjnej władz,

– w pierwszej części zajęć student poznaje uczestników procesu formułowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA,

– w części drugiej omawiane są poszczególne kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA,

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

Blok I: uczestnicy procesu formułowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA

2. Prezydent USA i jego najbliżsi współpracownicy

3. Kongres USA i jego podkomisje

4. Administracja federalna USA: Departament Obrony

5. Administracja federalna USA: Wspólnota Wywiadów

6. Administracja federalna USA: cywilne elementy (Departament Stanu i in.)

7. Niepaństwowi uczestnicy: obywatele i media

8. Niepaństwowi uczestnicy: grupy interesu i think tanki

9. Główne nurty ideologiczne w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa USA

Blok II: wybrane zagrożenia w polityce bezpieczeństwa USA

10. BMR, jej środki przenoszenia oraz ich proliferacja

11. Terroryzm

12. Tzw. cyberzagrożenia

13. Wschodzące potęgi

14. Film „Trzynaście dni” (2000)

Literatura:

– Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Avalon, Kraków 2014

– Routledge Handbook of American Foreign Policy, red. Steven W. Hook, Christopher M. Jones, Routledge, Londyn i Nowy Jork 2011.

– Sam Charles Sarkesian, US National Security: Policymakers, Processes, and Politics, Lynne Rienner Publishers, Boulder 2007.

– Andrew J. Bacevich, Granice potęgi. Kres amerykańskiej wyjątkowości, Rambler, Warszawa 2011.

– Kamieński, Łukasz, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, WUJ, Kraków 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.