Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-7 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa polityka społeczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Za główny cel przyjmuje się zapoznanie się studentów z istotą wybranych zagadnień z międzynarodowej polityki społecznej.

1.Polityka społeczna i międzynarodowa polityka społeczna – uwagi wprowadzające, siatka pojęciowa, metody badawcze (2 godz.).

2.Modele międzynarodowej polityki społecznej (2 godz.).

3.Międzynarodowa polityka społeczna w aspekcie doktrynalnym

(2 godz.).

4.Polityka społeczna w zapisie międzynarodowych aktów prawnych (2 godz.).

5. Podmioty międzynarodowej polityki społecznej (2 godz.)

6.Charakterystyka wybranych modeli polityki społecznej (2 godz.).

7.Standardy i formy współpracy w międzynarodowe polityce społecznej (2 godz.).

8.Strategie w międzynarodowej polityce społecznej (2 godz.).

9.Rodzaje i formy aktywnej międzynarodowej polityki społecznej

(2 godz.).

10.Rynek pracy w Unii Europejskiej (zakładanie działalności gospodarczej w UE) (2 godz.).

11.Patologie społeczne w międzynarodowej polityce społecznej

(2 godz.).

12.Kwestia nierówności społecznych w międzynarodowej polityce społecznej (2 godz.).

13.Dialog społeczny w kontekście tzw. społeczeństwa gospodarczego (Rola Federacji ZZ) (2 godz.).

14.Międzynarodowa polityka społeczna wobec procesów migracyjnych (2 godz.).

15.Międzynarodowa polityka społeczna w procesie globalizacji w początkach XXI wieku (2 godz.).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie, Warszawa 2010.

2. M. Lavalette, A.Pratt, Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy, Warszawa 2010.

3.M. Księżopolski, Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Katowice 2000.

4.R. Henczel, J. Maciejewski (wybór i opracowanie), Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej, Warszawa 2000.

5. A. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t.1, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.K. Głębicka, Europejska przestrzeń socjalna. Zarys problematyki, Warszawa 2006.

2.K. Głębicka, Polityka społeczna Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa 2001.

3.G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

4.. T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa 2003.

5.Aktualne numery periodyków: „Polityka Społeczna”, „Problemy Polityki Społecznej”, „Wiadomości Społeczne”.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK1= rozumie zjaw siak i procesy zachodzące w zakresie międzynarodowej polityki społecznej K_W06 [++].

EK2= definiuje i wymienia podmioty międzynarodowej polityki społecznej K_W09[++].

EK3= wskazuje na zapisy dotyczące międzynarodowej polityki społecznej w wybranych aktach prawa międzynarodowego i rozumie ich treść K_W010[++], K_W011[++].

Umiejętności:

EK4 = biegle posługuje się metodami badawczymi oraz teoriami stosowanymi w międzynarodowej polityce społecznej K_U01[++], K_U05 [++].

EK5= analizuje elementy składowe i relacje zachodzące pomiędzy podmiotami i modelami międzynarodowej polityki społecznej K_U04[++].

EK6= prognozuje rozwój międzynarodowej polityki społecznej K_U04[++].

EK7= interpretuje wybrane zagadnienia związane z międzynarodową polityką społeczną K_U08 [+].

Kompetencje społeczne:

EK8 = rozstrzyga publicznie skomplikowane zagadnienia związane z kwestiami międzynarodowej polityki społecznej K_K01[++], K02[++], K_K07[++].

Metody i kryteria oceniania:

Moduł kończy się egzaminem na ocenę:

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na co składa się:

- forma pisemna = udzielona odpowiedź na trzy indywidualnie wylosowane pytania przez studenta, każde z pytań ocenione oddzielnie, ich suma dzielona przez 3 daje ocenę końcową.

- forma ustna= dla studentów spełniających następujące kryteria:

- aktywny udział w dyskusji podczas wykładów prowadzonych w formie wykładu konwersatoryjnego (10 punktów);

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat wcześniej obowiązkowo skonsultowany z wykładowcą (30 punktów);

- ocena konspektu prezentacji złożonego przed egzaminem na ostatnim wykładzie (10 punktów);

Egzamin ustny – losowanie trzech pytań i udzielenie tylko na dwa z nich poprawnej odpowiedzi= 50 punktów

Czas trwania egzaminu pisemnego= 60 minut.

Czas trwania egzaminu ustnego = 15 minut.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bujwid-Kurek
Prowadzący grup: Ewa Bujwid-Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

EK1= rozumie zjaw siak i procesy zachodzące w zakresie międzynarodowej polityki społecznej K_W06 [++].

EK2= definiuje i wymienia podmioty międzynarodowej polityki społecznej K_W09[++].

EK3= wskazuje na zapisy dotyczące międzynarodowej polityki społecznej w wybranych aktach prawa międzynarodowego i rozumie ich treść K_W010[++], K_W011[++].

Umiejętności:

EK4 = biegle posługuje się metodami badawczymi oraz teoriami stosowanymi w międzynarodowej polityce społecznej K_U01[++], K_U05 [++].

EK5= analizuje elementy składowe i relacje zachodzące pomiędzy podmiotami i modelami międzynarodowej polityki społecznej K_U04[++].

EK6= prognozuje rozwój międzynarodowej polityki społecznej K_U04[++].

EK7= interpretuje wybrane zagadnienia związane z międzynarodową polityką społeczną K_U08 [+].

Kompetencje społeczne:

EK8 = rozstrzyga publicznie skomplikowane zagadnienia związane z kwestiami międzynarodowej polityki społecznej K_K01[++], K02[++], K_K07[++].


Forma i warunki zaliczenia:

Moduł kończy się egzaminem na ocenę:

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na co składa się:

- forma pisemna = udzielona odpowiedź na trzy indywidualnie wylosowane pytania przez studenta, każde z pytań ocenione oddzielnie, ich suma dzielona przez 3 daje ocenę końcową.

- forma ustna= dla studentów spełniających następujące kryteria:

- aktywny udział w dyskusji podczas wykładów prowadzonych w formie wykładu konwersatoryjnego (10 punktów);

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat wcześniej obowiązkowo skonsultowany z wykładowcą (30 punktów);

- ocena konspektu prezentacji złożonego przed egzaminem na ostatnim wykładzie (10 punktów);

Egzamin ustny – losowanie trzech pytań i udzielenie tylko na dwa z nich poprawnej odpowiedzi= 50 punktów

Czas trwania egzaminu pisemnego= 60 minut.

Czas trwania egzaminu ustnego = 15 minut.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Moduł kończy się egzaminem na ocenę:

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na co składa się:

- forma pisemna = udzielona odpowiedź na trzy indywidualnie wylosowane pytania przez studenta, każde z pytań ocenione oddzielnie, ich suma dzielona przez 3 daje ocenę końcową.

- forma ustna= dla studentów spełniających następujące kryteria:

- aktywny udział w dyskusji podczas wykładów prowadzonych w formie wykładu konwersatoryjnego (10 punktów);

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat wcześniej obowiązkowo skonsultowany z wykładowcą (30 punktów);

- ocena konspektu prezentacji złożonego przed egzaminem na ostatnim wykładzie (10 punktów);

Egzamin ustny – losowanie trzech pytań i udzielenie tylko na dwa z nich poprawnej odpowiedzi= 50 punktów

Czas trwania egzaminu pisemnego= 60 minut.

Czas trwania egzaminu ustnego = 15 minut.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny.

Metody problemowe – klasyczny wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna.Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe = 30 w tym 30 godz. wykład

Godziny bezkontaktowe = 90 godz. w tym:

- przygotowanie do udziału w dyskusji podczas prowadzonego wykładu w formie wykładu konwersatoryjnego = 20 godz.

- przygotowanie 15 – to minutowej prezentacji = 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu = 40 godz.

Łącznie = 120 godz. tj. 4 punkty ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1

Skrócony opis:

Za główny cel przyjmuje się zapoznanie się studentów z istotą wybranych zagadnień z międzynarodowej polityki społecznej.

Pełny opis:

Za główny cel przyjmuje się zapoznanie się studentów z istotą wybranych zagadnień z międzynarodowej polityki społecznej.

1.Polityka społeczna i międzynarodowa polityka społeczna – uwagi wprowadzające, siatka pojęciowa, metody badawcze (2 godz.).

2.Modele międzynarodowej polityki społecznej (2 godz.).

3.Międzynarodowa polityka społeczna w aspekcie doktrynalnym

(2 godz.).

4.Polityka społeczna w zapisie międzynarodowych aktów prawnych (2 godz.).

5. Podmioty międzynarodowej polityki społecznej (2 godz.)

6.Charakterystyka wybranych modeli polityki społecznej (2 godz.).

7.Standardy i formy współpracy w międzynarodowe polityce społecznej (2 godz.).

8.Strategie w międzynarodowej polityce społecznej (2 godz.).

9.Rodzaje i formy aktywnej międzynarodowej polityki społecznej

(2 godz.).

10.Rynek pracy w Unii Europejskiej (zakładanie działalności gospodarczej w UE) (2 godz.).

11.Patologie społeczne w międzynarodowej polityce społecznej

(2 godz.).

12.Kwestia nierówności społecznych w międzynarodowej polityce społecznej (2 godz.).

13.Dialog społeczny w kontekście tzw. społeczeństwa gospodarczego (Rola Federacji ZZ) (2 godz.).

14.Międzynarodowa polityka społeczna wobec procesów migracyjnych (2 godz.).

15.Międzynarodowa polityka społeczna w procesie globalizacji w początkach XXI wieku (2 godz.).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie, Warszawa 2010.

2. M. Lavalette, A.Pratt, Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy, Warszawa 2010.

3.M. Księżopolski, Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Katowice 2000.

4.R. Henczel, J. Maciejewski (wybór i opracowanie), Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej, Warszawa 2000.

5. A. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t.1, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.K. Głębicka, Europejska przestrzeń socjalna. Zarys problematyki, Warszawa 2006.

2.K. Głębicka, Polityka społeczna Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa 2001.

3.G. Uścińska, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

4.. T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa 2003.

5.Aktualne numery periodyków: „Polityka Społeczna”, „Problemy Polityki Społecznej”, „Wiadomości Społeczne”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.