Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańska myśl polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-2AM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Amerykańska myśl polityczna
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-2SO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Modrzejewska
Prowadzący grup: Magdalena Modrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Tryb prowadzenia zajęć:

stacjonarne

Cele kształcenia:

Celem ćwiczeń jest przedstawienie jak najszerszej panoramy amerykańskiej myśli politycznej, od jej purytańskich prapoczątków, aż do czasów współczesnych. zajęcia będą koncentrował się na zagadnieniach związanych z tworzeniem się

różnorodnych koncepcji państwowości, pojęcia wspólnoty, indywidualizmu oraz ideału dobrego życia. Omówione zostaną także koncepcje zazwyczaj pomijane, dotyczące amerykańskiej myśli anarchistycznej, utopijnej, abolicjonistycznej czy prekursorów feminizmu, znajdującej się w opozycji do głównego nurtu, i negującego zastany porządek.


Efekty kształcenia:


wiedza: posiada rozległa wiedzę na temat roli człowieka i jego miejscu w różnych koncepcjach myśli amerykańskiej na przestrzeni

dziejów, oraz o tym jak wpływało to na kształtowanie się i funkcjonowanie instytucji politycznych, społecznych prawnych i ekonomicznych

K2A_W01, K2A_W02, Ma pogłębioną wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych w Stanach Zjednoczonych i

Kanadzie K2A_W03; Posiada rozszerzoną wiedzę o instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących

w państwach amerykańskich K2A_W04; Dysponuje szeroką wiedzą na temat systemów politycznych, organizacji społeczno-politycznych

oraz aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych w państwach amerykańskich, zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i

zewnętrznym, także w kontekście ich historycznego rozwoju K2A_W05; Zna różnorodne amerykańskie teorie społeczne, ekonomiczne,

polityczne i prawne K2A_W07 umiejętności: Prawidłowo analizuje i wyjaśnia zachowania społeczne i polityczne w życiu publicznym

społeczeństw amerykańskich K2A_U02; Potrafi zastosować pogłębioną wiedzę teoretyczną odnoszącą się do różnorodnych norm

społecznych funkcjonujących w państwach amerykańskich K2A_U05; Posiada pogłębioną umiejętność gromadzenia i przedstawiania w

formie pisemnej i ustnej szerokiej wiedzy na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich; K2A_U06;

Analizuje w sposób pogłębiony relacje między społeczeństwem amerykańskim a zjawiskami politycznymi, prawnymi, gospodarczymi i

kulturowymi K2A_U08 kompetencje społeczne: Jest świadomy i przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań w większych

grupach społecznych lub organizacjach społecznych, potrafiąc również inicjować tego typu działania K1A_K04; Potrafi samodzielnie

przygotowywać złożone projekty społeczne inicjując je lub współpracując

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

70% oceny stanowią cotygodniowe prace pisemne przesyłane za pomocą platformy Pegaz. Maksymalna ilość pkt do uzyskania za poszczególne zadanie wynosi 5 pkt. Za opóźnienie co tydzień będzie odejmowana 0.25 pkt. Pozostałe 30% stanowi partycypacja na zajęciach. Dopuszczalnych jest do 5 nieobecności pod warunkiem przesłanie zadań z tekstów. W przypadkach szczególnych proszę rozważyć indywidualny/eksternistyczny tryb zaliczania przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - ekspozycja

Metody eksponujące - film

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Amerykanistyka, rok 1

Literatura:

wszystkie teksty źródłowe zostaną uploadowane na Pegazie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.