Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Australia: doświadczenia migracji i etniczności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-44SM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Australia: doświadczenia migracji i etniczności
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-UD-4
Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów II stopnia (Migracje Międzynarodowe) - II sem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Lencznarowicz
Prowadzący grup: Jan Lencznarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z historią i współczesnością imigracji i przemian etnicznych społeczeństwa australijskiego

Przedstawienie studentom przemian etnicznych prowadzących do kształtowania się nowoczesnego wielokulturowego narodu australijskiego

Kształtowanie u studentów umiejętności postrzegania i rozumienia procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych w Australii ujęciu komparatystycznym

Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji zjawisk z dziedziny migracji i etniczności.


Efekty kształcenia:

Wiedza


Student poznaje:

na przykładzie Australii tematykę przemian etnicznych społeczeństwa

imigracyjnego, kształtowania się nowoczesnych narodów i grup etnicznych

oraz zmieniającej się pozycji jednostki


tematykę przemian etnicznych i imigracji w Australii w ujęciu historycznym,

w tym kształtowanie się i przemiany nowoczesnego narodu i państwa

australijskiego


rolę państwa i jego polityki migracyjnej i etnicznej w kształtowaniu się

społeczeństwa imigracyjnegoUmiejętności


Student uczy się:

rozpoznać, analizować i wyjaśnić procesy migracyjne w Australii w ujęciu

historycznym i komparatystycznym,


rozpoznawać, analizować i wyjaśniać zjawiska etniczne, w tym narodotwórcze

w Australii w ujęciu historycznym i porównawczym


stosować wiedzę teoretyczną do samodzielnej analizy zjawisk z zakresu

migracji i etniczności


Kompetencje społeczne


Student nabywa kompetencje:


rozwijania wrażliwości na problemy rasowe, migracyjne, narodowe i etniczne,

dzięki czemu korzystając ze zdobytej wiedzy i umiejętności może

podejmować przemyślane i racjonalne działania w tej dziedzinie


świadomego, opartego na zdobytej wiedzy podejmowania się działań

w dziedzinie migracji i etnicznościWymagania wstępne:

nie ma

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu pisemnego, który

zawiera pytania dotyczące zarówno wykładu, jak i lektur obowiązkowych.

Ocena końcowa składa się z dwóch elementów: egzaminu (85%) i udziału

w wykładach (15%).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: egzamin sprawdzający całość wiedzy (w tym zwłaszcza tematyki pozycji człowieka w życiu społecznym w ujęciu historycznym i współczesnym, przede wszystkim zagadnień migracyjnych i etnicznych), zdobytej na wykładzie i podczas lektury indywidualnej


Umiejętności: podczas realizowania powyżej wskazanych metod dydaktycznych sprawdzanie i ocena: umiejętności krytycznej analizy tekstów, dyskusji, przy szczególnym zwróceniu uwagi na dostrzeganie przyczyn i skutków procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych w Australii w ujęciu porównawczym m. in. ze społeczeństwami amerykańskimi


Kompetencje społeczne: dyskusja grupowa, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wrażliwości na problemy etniczne, i rasowe


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Zasadnicze metody dydaktyczne to wykład problemowy i informacyjny, ponadto metody wskazane powyżej.

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS: udział w zajęciach

1 ECTS: zdanie egzaminu


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

migracje międzynarodowe

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zarysowanie historii imigracji do Australii oraz ukazanie etnicznej charakterystyki społeczeństwa australijskiego. Omówione zostaną: polityka, ideologia i propaganda imigracyjna, a przede wszystkim rzeczywisty przebieg procesów migracyjnych. Słuchacze zapoznają się z przemianami etnicznego składu społeczeństwa australijskiego, z ewolucja ideologii, postaw społecznych i polityki państwa wobec grup mniejszościowych, zwłaszcza Aborygenów.

Pełny opis:

Tematyka poruszana podczas zajęć:

1. Aborygeni – pierwsi mieszkańcy Australii

2. Zesłania i kolonie karne

3. Imigracja i społeczeństwo australijskie 1788-1945, m. in. polityka „białej Australii”

4. Ewolucja australijskiej polityki imigracyjnej po II wojnie światowej

5. Przemiany etniczne społeczeństwa australijskiego oraz zmiany w polityce i ideologii etnicznej Australii po II wojnie światowej

6. Polityka w społeczeństwie wieloetnicznym

7. Grupy etniczne a struktura społeczno-gospodarcza Australii

8. Kultura, język, edukacja w społeczeństwie wieloetnicznym.

9. Historia i współczesność wybranych grup etnicznych.

10. Podsumowanie: problem australijskiej tożsamości narodowej.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Lencznarowicz J., Australijska polityka imigracyjna na przełomie XX i XXI wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae

Cracoviensis. Studia Sociologica”, 2018 t. 10, nr 1, s. 94-122.

2. Lencznarowicz, J., Ewolucja australijskiego modelu wielokulturowości [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym

świecie, (red.) K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Kraków 2006, s.125-141.

3. Lencznarowicz J., Polska diaspora w Australii [w:] Polska diaspora, red. A. Walaszek Kraków 2001, s. 395-414

4. Smolicz J.J., Współkultury Australii, Warszawa 1999, s. 1-31, 80-103, 144-165 (lub tenże, Język – przeszkoda czy pomost?

Język i edukacja w Australii, „Przegląd Polonijny” XIX (1994), z. 4; tenże, Kto jest Australijczykiem? Tożsamość kulturowa

i wartości rdzenne w społeczeństwie wieloetnicznym, „Kultura i społeczeństwo” XXXVI (1992), nr 1; tenże, Dziedzictwo,

wartości podstawowe i rozwój kultury w społeczeństwie wieloetnicznym „Kultura i Społeczeństwo”, XXXVI (1992) nr 3)

Dodatkowa

1. The Australian People. An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origin, ed. J. Jupp, Cambridge 2001

2. Brouke C., Brouke E., Edwards B (eds), Aboriginal Australia. An Introductory Reader in Aboriginal Studies, Brisbane 1994

3. Brome, R, Aboriginal Australians, Sydney 2002

4. M. Clark, Historia Australii, Warszawa 2004

5. Jupp, J., From White Australia to Woomera. The Story of Australian Immigration, Cambridge 2007.

6. Lack J., Templeton J., Bold Experiment. A Documentary History of Australian Immigration Since 1945, Oxford 1995

7. Lencznarowicz J., Australia (Seria: Historia państw świata w XX wieku), Warszawa 2005

8. Lencznarowicz J., Polityka Australii wobec uchodźców, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 2 (168) 2018, ss.

43-66.

9. Paszkowski L., Polacy w Australii i Oceanii. 1790-1940, Toruń 2008.

10. Rickard J., Australia. Historia kultury, Wrocław 1994

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.