Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDK2-26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-UD-4
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów, Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia (AP)
Zajęcia fakultatywne na pierwszym roku studiów, Amerykanistyka( AŁ) stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kania
Prowadzący grup: Marta Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

-

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze strukturą etniczno-rasową, polityką społeczną skierowaną wobec grup etnicznych oraz statusem prawnym i politycznym grup etnicznych na terenie wybranych państw latynoamerykańskich. Główny nacisk będzie położony na relacje na linii państwo – ludność tubylcza w perspektywie historycznej (od okresu kolo-nialnego po współczesną etnopolitykę i koncepcję państwa wielonarodowego u progu XXI wieku).

Efekty kształcenia:

Uczestnik kursu posiada wiedzę na temat miejsca mniejszości etnicznych w strukturze społecznej państw latynoamerykańskich oraz zna i potrafi omówić podstawową genezę relacji i norm społecznych społeczeństw latynoamerykań-skich (K1A_W01, K1A_W03)

Uczestnik kursu dysponuje wiedzą na temat najważniejszych instytucji społecznych i procesów społeczno-kulturowych dotyczących grup etnicznych, zachodzących w wybranych państwach Ameryki Łacińskiej w przeszłości i współcześnie (K1A_W05).

Uczestnik kursu potrafi wskazać najważniejsze mechanizmy rządzące procesami etnicznymi i rasowymi w kontekście latynoamerykańskim (K1A_W09, K1A_U09)

Uczestnik kursu potrafi dostrzegać i prawidłowo analizować procesy interetniczne i etnopolityczne zachodzące w społeczeństwach latynoamerykańskich (K1A_U01, K1A_U02)

Student posiada umiejętność gromadzenia i przedstawiania w formie pisemnej wiedzy na temat najważniejszych norm społecznych i politycznych na terenie Ameryki Łacińskiej (K1A_U05, K1A_U06)

Na podstawie omawianej literatury i sytuacji społeczno-politycznej grup etnicznych uczestnik kursu rozumie mechanizmy kształtowania się wielokulturowych społeczeństw latynoamerykańskich (K1A_U10)


Wymagania wstępne:

Wskazana znajomość historii Ameryki Łacińskiej XVI - XXI wiek

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest regularne uczestnictwo w wykładach oraz zaliczenie egzaminu w formie pisemnej (test, krótkie pytania opisowe/definicje oraz mini-esej na wybrany temat).

By zaliczyć egzamin należy uzyskać minimum 55% punktów.

Egzamin obejmuje tematykę omawianą na wykładach oraz materiał ze wskazanej literatury uzupełniającej i materiałów dokumentalnych

Możliwość zdawania egzaminu w formie ustnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza – na podstawie wyników egzaminu pisemnego prowadzący ocenia, czy student prawidłowo analizuje literaturę związaną z tematyką zajęć oraz posiada wiedzę na temat podstawowych struktur, relacji społecznych i aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych na terenie państw Ameryki Łacińskiej


umiejętności – na podstawie egzaminu pisemnego egzaminujący

ocenia czy student dostrzega przyczyny i skutki procesów etnicznych i rasowych w społeczeństwach latynoamerykańskich oraz czy potrafi właściwie przedstawić nabytą wiedzę


kompetencje społeczne – na podstawie wyników egzaminu pisemnego oraz uczestnictwa w wykładzie prowadzący próbuje wywnioskować, czy student przejawia wrażliwość na problemy różnic etnicznych i rasowych społeczeństw Ameryki Łacińskiej


Metody dydaktyczne:

metody podające – wykład informacyjny

metody podające – prezentacja multimedialna

metody eksponujące – film

metody problemowe – studium przypadków


Bilans punktów ECTS:

Student uzyskuje:

1 ECTS za regularny udział w wykładach

1 ECTS za przygotowanie się do egzaminu na podstawie treści wykładów oraz opracowania wskazanych materiałów

1 ECTS za zaliczenie egzaminu (minimum 55%)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia
Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Tematem zajęć są relacje na linii państwo – grupy etniczne na terenie Ameryki Łacińskiej i ewolucja etnopolityki w kontekście zmieniającej się koncepcji państwa i prawa.

Pełny opis:

Osią rozważań będzie ewolucja polityki wobec grup etnicznych Ameryki Łacińskiej w kontekście historycznym:

- nacisk na analizę statusu politycznego, społecznego i prawnego ludów tubylczych od okresu kolonialnego po współczesność,

- analiza dynamiki ruchów społecznych i politycznych, których głównymi aktorami byli i są przedstawiciele ludów tubylczych na przestrzeni XIX – XXI wieku.

- analiza statusu politycznego i społecznego grup afrolatynoamerykanów i mniejszości pochodzenia azjatyckiego w okresie nowożytnym

- aktywność w sferze politycznej i kulturowej grup etnicznych na terenie Ameryki Łacińskiej

- analiza case studies konfrontowanych z dokumentami odnoszącymi się do etnopolityki na terenie wybranych państw regionu (prawa człowieka, prawa mniejszości, prawa kulturowe, koncepcje państwa, akty międzynarodowe) .

Literatura:

Wybrana literatura:

Kania M., Kaganiec-Kamieńska A. (eds.) Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, WUJ, Kraków 2008, (Wybór)

Derwich, K., Kania, M. (eds.), Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, WUJ, Kraków 2011, (Wybór)

Posern-Zieliński, A., Między indygenizmem a indianizmem, UAM, Poznań 2005.

Assies, W., van der Harr, G., Hoekema, A. (eds.), The challenge of diversity. Indigenous peoples and reform of the State in Latin America. Thela Thesis: Amsterdam 2000.

F. Salomon, S.B. Schwarz (red.), The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, vol. III., South America, Cam-bridge 1999.

Sieder, R. (ed.), Multiculturalism in Latin America: indigenous rights, diversity and democracy, New York 2002

Stavenhagen, R., The Return of The Native: The Indigenous Challenge in Latin America, London: University of London 2002.

Van Cott D. L., From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics, New York 2005.

Dokumenty ONZ, MOP, wybrane konstytucje, dokumenty o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym

Literatura szczegółowa będzie wskazana dla poszczególnych zajęć i tematów.

Uwagi:

Z powodu braku jednolitego opracowania oraz analizy wybranych case studies zaleca się regularne uczestnictwo w wykładach.

Kurs dedykowany szczególnie studentom, którzy nie uczestniczyli w wykładach na temat ludności rdzennej w Amerykach.

UWAGA: podczas trwania wykładu obowiązuje zakaz nagrywania oraz zakaz fotografowania prezentacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.