Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Brazylia we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-FDS1-24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Brazylia we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0120-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia fakultatywne do wyboru, drugi rok I stopnia (amerykanistyka)
Zajęcia fakultatywne na drugim roku studiów I stopnia, st. stac, Latynoamerykanistyka (Sem. let.)
Zajęcia fakultatywne na trzecim roku studiów I stopnia, st. stac, Latynoamerykanistyka (Sem. let.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sawicka
Prowadzący grup: Monika Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej Brazylii: brazylijskiego społeczeństwa, kultury brazylijskiej i procesu jej formowania, polityki i gospodarki


Omówienie fundamentalnych prac brazylijskich pisarzy, antropologów, historyków i socjologów


Zastosowanie wiedzy zdobytej dzięki lekturze zadanych tekstów do analizy zjawisk wyróżniających brazylijskie społeczeństwo

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie najważniejsze elementy kultury brazylijskiej, rozumie koncepcję m.in. „człowieka serdecznego”, „jeitinho”, rozumie zróżnicowanie socjokulturowe Brazylijczyków oraz procesy historyczne, które przesądziły o specyfice społeczeństwa Brazylijskiego


Student zna główne problemy społeczeństwa Brazylijskiego: nierówności społeczne i ich źródło, skalę przemocy w szczególności w uboższych dzielnicach wielkich miast, trudności z dostępem do edukacji na wysokim poziomie i publicznych szkół wyższych


Student posiada wiedzę na temat najważniejszych postaci brazylijskiej polityki XX i XXI wieku, okresu getulizmu i Estado Novo, czasów dyktatury wojskowej i procesu redemokratyzacji państwa jak również przemian polityczno-społecznych zachodzących w państwie u progu XXI wieku


Student orientuje się w sytuacji gospodarczej Brazylii na początku XXI wieku: okresie dynamicznego wzrostu w okresie prezydentury Luli da Silvy, kryzysie gospodarczym po 2014 roku i programie reform prezentowanym przez rząd Michela Temera i Jaira Bolsonara


Student potrafi: przedstawić zachodzące w Brazylii procesy społeczne, które przesądziły o kształcie brazylijskiego społeczeństwa na początku XXI wieku

zastosować teoretyczne koncepcje "tłumaczy brazylijskości" analizowane na zajęciach do analizy współczesnych zjawisk brazylijskiego życia społecznego

krytycznie odnieść się do polskich i zagranicznych materiałów prasowych poświęconych sytuacji społecznej, politycznej oraz gospodarczej Brazylii

Student jest gotów do:

aktywnej samodzielnej pracy

uczestniczenia w dyskusji podczas zajęć, w tym komentowania zadanych tekstów

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie Ameryką Łacińską i w szczególności Brazylią, jej społeczeństwem, kulturą, polityką i gospodarką. Do zaliczenia przedmiotu wymagana będzie obecność studenta na min. 70% zajęć, pozostałe zajęcia powinny zostać usprawiedliwione.

Forma i warunki zaliczenia:

esej - Krótka recenzja (ewentualnie esej) oraz dłuższy esej składany pod koniec semestru związane z tematyką zajęć. Prace będą miały na celu sprawdzenie wiedzy jak również umiejętności analizy sytuacji społeczno-politycznej Brazylii


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Do zaliczenia przedmiotu wymagana będzie obecność studenta na min. 70% zajęć, pozostałe zajęcia powinny zostać usprawiedliwione. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie dwóch esejów

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

Wprowadzenie - najważniejsze informacje o państwie; Czy Brazylia jest państwem latynoamerykańskim?; Kim są Brazylijczycy? Brazylijczyk jako „człowiek serdeczny”; Mit demokracji rasowej I; Mit demokracji rasowej II; Wyzwania społeczne Brazylii. Życie codzienne Brazylijczyków I; Wyzwania społeczne Brazylii. Życie codzienne Brazylijczyków II; Przemoc w Brazylii; Krótka historia literatury brazylijskiej; Potęga brazylijskiego dźwięku; Brazylia jako kraj przyszłości; Brazylia na początku XXI wieku ; Brazylia na początku XXI wieku II. Rządy Michela Temera i Jaira Bolsonara; Brazylia zieloną potęgą?

Literatura:

Obowiązkowa

Bethell, L. (2010). Brazil and ‘Latin America’. Journal of Latin American Studies, 42(3), 457-485.

Preuss, O. (2012). Brazil into Latin America: The Demise of Slavery and Monarchy as Transnational Events. Luso-Brazilian Review, 49 (1), 96-126.

Holanda, S. (1995). Raizes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, rozdz. 5, O Homem Cordial (tłumaczenie na angielski).

Brazylia, kraj przyszłości? pod redakcją Janiny Petelczyc i Marka Cichego, Warszawa: Książka i Prasa - wybrane rozdziały

Rohter, L. (2010). Brazil on the rise: the story of a country transformed. New York, NY: Palgrave Macmillan - wybrane rozdziały

Georges, R. (2017). The distance that unites us: an overview of Brazilian inequalities. Oxfam Brasil

Randall, R. (2018). Cordiality and intimacy in contemporary Brazilian culture: introduction. Journal of Iberian and Latin American Studies, 24 (3), 295-310.

Sá, L. (2018). Intimacy at work: servant and employer relations in Que horas ela volta? (The second mother). Journal of Iberian and Latin American Studies, 24 (3), 311-327. Routledge Handbook of Brazilian Politics, edited by Barry Ames. New York, NY: Routledge - wybrane rozdziały

Roett, R. (2010). The New Brazil, Washington: Brookings Institution Press - wybrane rozdziały

Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej pod redakcją Katarzyny Krzywickiej i Pawła Treflera. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 377-394.

Maxwell, K. (2013). Naked Tropics: Essays on Empire and Other Rogues. Hoboken: Routledge - wybrane rozdziały

Sawicka, M. (2017), O przekraczaniu granic rasowych oraz spłacaniu historycznego długu. Spotkania Brazylii z Afryką [w:] Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej. Tożsamość, granice, naród, red. M. Biernacka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 121-154.

Dodatkowa

G. Freyre, Panowie i niewolnicy, Warszawa 1985.

M.F. Gawrycki (red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Warszawa 2013.

M. Kula, Historia Brazylii, Warszawa 1987.

M. Malinowski, W poszukiwaniu brazylijskości. Główne nurty brazylijskiej myśli społecznej w XX wieku, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sawicka
Prowadzący grup: Monika Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.