Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w społeczeństwach amerykańskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LD21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Media w społeczeństwach amerykańskich
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne ( amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szymkowska-Bartyzel
Prowadzący grup: Jolanta Szymkowska-Bartyzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

wiedza: Student dysponuje wiedzą na temat podstawowych instytucji związanych z mediami masowymi oraz ich funkcjonowania - K1A_W02, Student dysponuje podstawowa wiedzą na temat funkcji mediów masowych w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w państwach amerykańskich - K1A_W04, Student zna role mediów masowych w historii budowaniu demokracji i amerykańskich społeczeństw obywatelskich - K1A_W08Student posiada wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury we współczesnych społeczeństwach amerykańskich - K1A_W10. umiejętności: Student potrafi rozpoznać narzędzia i metody stosowane przez współczesne media oraz zanalizować ich wpływ na społeczeństwo - K1A_U02. Student potrafi wykorzystać wiedze teoretyczna do analizy wpływu mediów masowych na procesy polityczne, prawne, ekonomiczne i kulturowe zachodzące w społeczeństwach amerykańskich - K1A_U03.Student potrafi badać, wyjaśniać i prognozować rolę mediów we współczesnych społeczeństwach amerykańskich – K1A_U04.Student potrafi gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej wiedzę na temat funkcjonowania mediów masowych w społeczeństwach amerykańskich - K1A_U06. Student jest w stanie przewidzieć zjawiska i procesy społeczne związane z funkcjonowaniem mediów masowych w społeczeństwach amerykańskich -K1A_U11.kompetencje społeczne: Student jest przygotowany do pracy w instytucjach społecznych, w których przydatna jest znajomość funkcjonowania mediów masowych oraz procesów które media generują metod - K1A_K02.Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętność z zakresu wiedzy o mediach masowych w społeczeństwach amerykańskich i potrafi wdrożyć je wżyciu publicznym, i wykorzystać w życiu zawodowym - K1A_K05Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

1. Zaliczenie ćwiczeń: obecność (25%) i projekt grupowy (25%)

2. zdanie egzaminu pisemnego składającego się z 3 pytań dwa odnoszą się do materiału zaprezentowanego w czasie wykładów trzecie pytanie związane będzie z zadaną lekturą. (50%)


Metody dydaktyczne:

metody eksponujące – film

metody podające – prezentacja multimedialna

metody problemowe – metody aktywizacyjne – dyskusja dydaktyczna

metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu

metody problemowe – wykład konwersatoryjny

metody podające – anegdota


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi faktami i procesami dotyczącymi funkcjonowania oraz społecznego oddziaływania mediów masowych na społeczeństwo. Obszarem analizy będą społeczne konteksty działania mediów masowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej.

Pełny opis:

• Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi informacjami na temat systemów medialnych w krajach Ameryki Północnej i Południowej,• przedstawienie historii środków komunikowania w krajach regionu – od epoki prekolumbijskiej aż po współczesność,• przybliżenie różnic w funkcjonowaniu systemów medialnych w krajach obydwu kontynentów amerykańskich, wynikających z odmienności kulturowych, ekonomicznych i politycznych,• omówienie prawnych podstaw funkcjonowania mediów na kontynentach amerykańskich,• zapoznanie słuchaczy ze swoistością struktur instytucjonalnych mediów masowych na kontynentach amerykańskich,• omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynków reklamowych w krajach Ameryki Północnej i Południowej,• przybliżenie swoistości komunikowania politycznego w krajach obu kontynentów,• omówienie społecznej i kulturowej roli mediów masowych w Ameryce Południowej i Północnej,• ukazanie technologicznych perspektyw komunikowania na gruncie amerykańskim.

Literatura:

Adamowski, J. W. (red.), Wybrane zagraniczne systemy medialne, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008.Artz, L. Kamalipour,R: The media globe: trends in international mass media. Rowman 7 Littlefield Publishers, Inc., 2007.Bajka Z., Historia mediów, Kraków: Towarzystwo Słowaków 2008.Biagi , S., Media Impact .An Introduction to Mass Media, Belmont, California 1992.Branston, G. Stafford, R., The Media Students Book, Routledge, London.Briggs A., Burke P., Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.Burgess J., Green J., YouTube. Wideo online a kultura uczestnictwa, Warszawa: PWN 2011.Cole, R.(ed): Communication in Latin America: journalism, mass media, and society, Scholary Resources, 1996.Emery E., Emery, M. The Press and America. An Interpretative History of the Mass Media, Allyn and Bacon, 1996.Filiciak M., Giza B. (red.), Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Warszawa: Scholar 2011.Goban-Klas T., Prasa lokalna i środowiskowa w Stanach Zjednoczonych. W cieniu gigantów, Wrocław- Warszawa-Kraków 1989.Godzic, W., Rozumieć telewizję, Rabid, Kraków, 2001.Godzic, W., Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków, 2004.Golka B., System medialny Stanów Zjednoczonych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2004.Hallin D. C., Mancini P., Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics, Cambridge: Cambridge University Press 2004.Jenkins, H.: Kultura konwergencji. Kultura starych i nowych mediów, Wydawnictwa akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.Linder L. R., Public Access Television. America's Electronic Soapbox, Westport: Praeger 1999.Lisowska-Magdziarz, M.: Media powszechne, WUJ, Kraków 2008.McChesney R. W., The Problem of the Media. U.S. Communication Politics in the 21st Century, New York: Monthly Review Press 2004.Noam E. M., Waltermann J. (red.), Public Television in America, Gütersloh: Bertelsmann Foundation 1998.Płudowski T. (red.), Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2008.Smith A. (red.), Television. An International History, New York: Oxford University Press 1998.Wimmer R. D., Dominick J. R., Mass media. Metody badań, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.