Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rdzenna ludność Ameryk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LD25 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Rdzenna ludność Ameryk
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne ( amerykanistyka)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kania, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
Prowadzący grup: Marta Kania, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student prawidłowo analizuje literaturę związaną z tematyką zajęć oraz posiada wiedzę na temat podstawowych struktur, relacji społecznych i aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych na terenie państw amerykańskich.

Student dostrzega przyczyny i skutki procesów etnicznych i rasowych w społeczeństwach amerykańskich, prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe oraz czy potrafi właściwie przedstawić nabytą wiedzę

Student przejawia wrażliwość na problemy różnic etnicznych i rasowych społeczeństw amerykańskich


Wymagania wstępne:

Zaliczenie czterech semestrów studiów I stopnia, w tym przedmiotów: Środowisko geograficzne Ameryk; Historia USA do 1900 oraz po 1900; Historia Ameryki Łacińskiej (I i II); Historia Kanady; Społeczeństwa amerykańskie – wprowadzenie do problematyki

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest minimum 60% obecności na wykładach oraz zaliczenie na 60% egzaminu w formie pisemnej (dwie części). Egzamin składa się z testu wyboru, krótkich pytań otwartych, map.

Należy uzyskać ocenę pozytywną z obu części kursu (Ameryka Północna oraz Ameryka Łacińska).

Egzamin obejmuje tematykę przedstawianą na wykładach oraz w pozycjach literatury obowiązkowej.

Nie ma możliwości zaliczenia kursu eksternistycznie.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza – na podstawie wyników egzaminu pisemnego prowadzący oceniają, czy student prawidłowo analizuje literaturę związaną z tematyką zajęć oraz posiada wiedzę na temat podstawowych struktur, relacji społecznych i aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych na terenie państw amerykańskich.

umiejętności – na podstawie egzaminu pisemnego egzaminujący ocenia czy student dostrzega przyczyny i skutki procesów etnicznych i rasowych w społeczeństwach amerykańskich, prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe oraz czy potrafi właściwie przedstawić nabytą wiedzę

kompetencje społeczne – na podstawie wyników egzaminu pisemnego prowadzący próbuje wywnioskować, czy student przejawia wrażliwość na problemy różnic etnicznych i rasowych społeczeństw amerykańskich


Metody dydaktyczne:

metody podające – wykład informacyjny

metody podające – prezentacja multimedialna

metody eksponujące - film

metody problemowe - metody przypadkow

Bilans punktów ECTS:

2

Student uzyskuje:

1 ECTS za udział w wykładach

1ECTS za przygotowanie do egzaminu i jego zaliczenie


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

1. Inuici – warunki życia, kultura, organizacja społeczna, problemy współczesne

2. Indianie Ameryki Północnej - wprowadzenie ogólne, cechy wspólne wszystkich plemion indiańskich. Różnorodność plemienna wśród Indian wybrzeża Atlantyckiego, doliny Rzeki Świętego Wawrzyńca; Indian środkowego zachodu oraz wybrzeża Oceanu Spokojnego

3. Pierwsze kontakty z odkrywcami, misjonarzami i osadnikami..

4. Największe problemy z kontaktach na linii Indianie - Przybysze - choroby zakaźne, alkohol, wojny, przesiedlenia, zmiany społeczne plemion indiańskich, szkoły z internatami dla dzieci indiańskich.

5. Współczesne problemy społeczności indiańskich; rezerwaty i problem statusu, szkolnictwo, zdrowie, kwestie prawne, pozycja kobiet

6. Metysi – historia i problemy współczesne; przyszłość ludów rodzimych Ameryki Północnej, samorząd i spory o ziemię.

7. Sztuka ludów rodzimych Ameryki Północnej

1. „Spotkanie dwóch światów” – konkwista i sytuacja ludności rdzennej

2. Status społeczny i polityczny ludności rdzennej w okresie kolonialnym

3. Ludność rdzenna w dobie ruchów niepodległościowych

4. Relacje państwo - ludność rdzenna w Ameryce Łacińskiej (XIX - XX wiek): nacjonalizm, dyskryminacja, walka o prawa

5. Ameryka Indiańska? Indygenizm, Indianizm

6-7. Współczesna etnopolityka i pryncypia polityki wielokulturowości na terenie wybranych państw Ameryki Łacińskiej - pozycja i udział ludności rdzennej

Pełny opis:

1. Inuici – warunki życia, kultura, organizacja społeczna, problemy współczesne

2. Indianie Ameryki Północnej - wprowadzenie ogólne, cechy wspólne wszystkich plemion indiańskich. Różnorodność plemienna wśród Indian wybrzeża Atlantyckiego, doliny Rzeki Świętego Wawrzyńca; Indian środkowego zachodu oraz wybrzeża Oceanu Spokojnego

3. Pierwsze kontakty z odkrywcami, misjonarzami i osadnikami..

4. Największe problemy z kontaktach na linii Indianie - Przybysze - choroby zakaźne, alkohol, wojny, przesiedlenia, zmiany społeczne plemion indiańskich, szkoły z internatami dla dzieci indiańskich.

5. Współczesne problemy społeczności indiańskich; rezerwaty i problem statusu, szkolnictwo, zdrowie, kwestie prawne, pozycja kobiet

6. Metysi – historia i problemy współczesne; przyszłość ludów rodzimych Ameryki Północnej, samorząd i spory o ziemię.

7. Sztuka ludów rodzimych Ameryki Północnej

1. „Spotkanie dwóch światów” – konkwista i sytuacja ludności rdzennej

2. Status społeczny i polityczny ludności rdzennej w okresie kolonialnym

3. Ludność rdzenna w dobie ruchów niepodległościowych

4. Relacje państwo - ludność rdzenna w Ameryce Łacińskiej (XIX - XX wiek): nacjonalizm, dyskryminacja, walka o prawa

5. Ameryka Indiańska? Indygenizm, Indianizm

6. Współczesna etnopolityka i pryncypia polityki wielokulturowości na terenie wybranych państw Ameryki Łacińskiej - pozycja i udział ludności rdzennej

Literatura:

Literatura obowiazkowa, uzupełniająca treść wykładów:

1. Konwencja numer 169 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1989 (1991);

2. Deklaracja ONZ na temat Praw Ludów Tubylczych z 2007

***

Irene Salome Cyrus, Indianie Ameryki Północnej, Znak 1997;

Jerzy Gąssowski, Indianie Ameryki Północnej, Wydawnictwo TRIO 1996.

Philip J.Deloria, Neal Salisbury, A Companion to American Indian History, Blackwell Publishing 2004,

Vine Deloria Jr, American Indian Policy in the Twentieth Century, University of Oklahoma Press1985

Olive Dickason, A Concise History of Canada’s First Nations, Oxford University Press, 2006;

Izabella Rusinowa, Z dziejów Indian kanadyjskich, Warszawa 2003;

Diamond Jennes, The Indians of Canada, Ottawa 1993;

William C. Wonders eds., Canada’s Changing North, Montreal & Kingston, 2003;

David Long, Olive Dickason, Visions of the Heart – Canadian Aboriginal Issues, Toronto 2000;

Roger Buliard OMI - Inuk. Misje na krańcu świata, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Poznań 2008

R. Bruce Morrison, C. Roderick Wilson, Native Peoples- the Canadian Experience, Oxford University Press, Toronto 1995;

www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/index_e.ht

Wielka Encyklopedia Geografii Świata. Świat grup etnicznych, Poznań 2000;

F. Salomon, S.B. Schwarz (red.), The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, vol. III., South America, Cambridge 1999;

Bartolome de las Casas, Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, Poznań 1988;

A. Posern-Zieliński, Indianie a państwo w Ameryce Łacińskiej: tubylczy aktywizm wobec etnopolitycznej dominacji władzy, w: Derwich, Kania, Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Lacinskiej, Krakow 2011;

Krysińska-Kałużna M., Indiani w świetle prawa, w: "Ameryka Łacińska", 2013, 1 (79).

Kania M., Prekolumbijski image Peru, rodział II, Kraków 2010.

Stingl M., Indianie bez tomahawków, rozdziały: Achillesowie Ameryki; W okowach kolonializmu, Wydawnictwo Śląsk 1974.

Chrobak M., Między światami, rozdziały: Tłumacze Admirała; Tłumacze zdobywców, Kraków 2012.

Todorov T., Podbój Ameryki. Problem Innego, Warszawa 1996.

Uwagi:

Z powodu braku jednolitego podręcznika i dużego rozproszenia materiałów, zostaje wprowadzony wymóg minimum 60% obecności na wykładach.

Nie ma możliwości zaliczenia kursu eksternistycznie.

Zajęcia rozpoczynają się 8 października - część I., Ameryka Łacińska.

UWAGA - EGZAMIN: 1 termin dla I części (Ameryka Łacińska) będzie wyznaczony w tygodniu przed świętami (18 lub 19 grudnia).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.