Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LD26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Fatalski, Rafał Kuś, Paweł Laidler
Prowadzący grup: Marcin Fatalski, Rafał Kuś, Paweł Laidler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie Stuentów do procesu tworzenia pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia:

Po seminarium student:

1. Posiada wiedzę umożliwiającą szersze spojrzenie na problematykę amerykańską pod kątem przygotowania pracy licencjackiej

2. Zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania danych do pracy naukowej, w tym pracy licencjackiej

3. Ma świadomość zasad dotyczących pisania prac licencjackich pod kątem gromadzenia i korzystania z danych objętych ochroną własności intelektualnej

4. Dostrzega podstawowe procesy zachodzące w społeczeństwach amerykańskich

5. Gromadzi, analizuje i wykorzystuje dane badawcze potrzebne do przygotowania pracy licencjackiej

6. Potrafi prognozować zjawiska społeczne zachodzące w państwach amerykańskich

7. Jest świadomy swojej wiedzy i jest w stanie wykorzystać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne podczas dyskusji naukowej, przygotowywania pracy naukowej oraz w życiu publicznym i prywatnym


Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie wstępnej wersji konspektu pracy licencjackiej, zakresu prowadzonej kwerendy, w tym zgromadzonej literatury. Ponadto student musi najpóźniej do 10.01.2018 dostarczyć promotorowi jeden rozdział przyszłej pracy licencjackiej (która w pozostałej części zostanie przygotowana podczas seminarium licencjackiego w drugim semestrze). Objętość tekstu: minimum 10 stron.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza – dyskusje podczas zajęć odnośnie struktury, formy i kwestii merytorycznych związanych z przygotowaniem pracy licencjackiej

umiejętności – przygotowanie w formie ustnej i pisemnej konspektu pracy licencjackiej, przygotowanie fragmentu pracy licencjackiej

kompetencje społeczne – konsultacje z promotorem oraz aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach, praca w grupach)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne – seminarium

Metody problemowe – metody aktywizujące - seminarium


Bilans punktów ECTS:

Student uzyskuje:

1 ECTS za udział w zajęciach,

1 ECTS za przygotowanie konspektu pracy oraz prezentację wybranego tematu

1 ECTS za pracę własną skutkującą złożeniem fragmentu pracy licencjackiej do oceny promotorowi


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

amerykanistyka

Skrócony opis:

Treść modułu kształcenia między innymi obejmuje

1. Wybór tematu – prace monograficzne i przeglądowe, historyczne i współczesne, przekształcenie aktualnych zagadnień w temat naukowy.

2. Wybór metodologii – odpowiednie ujęcie tematu, analiza dostępnych metod i technik badawczych.

3. Dostępność źródeł, literatura naukowa, zbieranie literatury, korzystanie z różnych rodzajów źródeł

4. Analiza przykładowych tekstów, krytyczna ocena zawartości, kondensacja informacji, streszczenie

5. Technika pisania pracy licencjackiej, zasady cytowania i parafrazy, problem plagiatu

6. Prezentacja zakresu wybranej tematyki oraz planowanej kwerendy przez poszczególnych uczestników seminarium, dyskusja

7. Prezentacja konspektu pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Treść modułu kształcenia między innymi obejmuje

1. Wybór tematu – prace monograficzne i przeglądowe, historyczne i współczesne, przekształcenie aktualnych zagadnień w temat naukowy.

2. Wybór metodologii – odpowiednie ujęcie tematu, analiza dostępnych metod i technik badawczych.

3. Dostępność źródeł, literatura naukowa, zbieranie literatury, korzystanie z różnych rodzajów źródeł

4. Analiza przykładowych tekstów, krytyczna ocena zawartości, kondensacja informacji, streszczenie

5. Technika pisania pracy licencjackiej, zasady cytowania i parafrazy, problem plagiatu

6. Prezentacja zakresu wybranej tematyki oraz planowanej kwerendy przez poszczególnych uczestników seminarium, dyskusja

7. Prezentacja konspektu pracy licencjackiej.

Temat pracy licencjackiej musi dotyczyć zagadnień wchodzących w zakres szeroko rozumianej amerykanistyki (Ameryka Północna, Ameryka Południowa). Temat pracy jest ustalany w porozumieniu z promotorem

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową-poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007

2. Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską – poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009

3. MLA Handbook for Writers of Research Papers

Literatura uzupełniająca uzależniona jest od zainteresowań badawczych studentów uczęszczających na proseminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.