Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LD30 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Fatalski, Rafał Kuś, Paweł Laidler
Prowadzący grup: Marcin Fatalski, Rafał Kuś, Paweł Laidler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności przez studenta wymaganych do przygotowania pracy licencjackiej, zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej.

Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę umożliwiającą szersze spojrzenie na problematykę amerykańską pod kątem przygotowania pracy licencjackiej

2. Zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania danych do pracy naukowej, w tym pracy licencjackiej

3. Ma świadomość zasad dotyczących pisania prac licencjackich pod kątem gromadzenia i korzystania z danych objętych ochroną własności intelektualnej

4. Dostrzega podstawowe procesy zachodzące w społeczeństwach amerykańskich

5. Gromadzi, analizuje i wykorzystuje dane badawcze potrzebne do przygotowania pracy licencjackiej

6. Potrafi prognozować zjawiska społeczne zachodzące w państwach amerykańskich

7. Jest świadomy swojej wiedzy i jest w stanie wykorzystać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne podczas dyskusji naukowej, przygotowywania pracy naukowej oraz w życiu publicznym i prywatnym


Wymagania wstępne:

Zaliczenie proseminarium w semestrze zimowym 2018/2019

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie pracy licencjackiej, która spełnia wymogi umożliwiające przystąpienie do jej obrony.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza – dyskusje podczas konsultacji odnośnie struktury, formy i kwestii merytorycznych związanych z przygotowaniem pracy licencjackiej

umiejętności – przygotowanie pracy licencjackiej

kompetencje społeczne – konsultacje z promotorem oraz aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach, praca w grupach)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne – seminarium

Metody problemowe – metody aktywizujące - seminarium


Bilans punktów ECTS:

Student uzyskuje:

1 ECTS za udział w zajęciach i konsultacjach

7 ECTS za pracę własną skutkującą złożeniem pracy licencjackiej, która spełnia wymogi umożliwiające przystąpienie do jej obrony


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

amerykanistyka

Skrócony opis:

Treść modułu kształcenia obejmuje spotkania w grupach oraz indywidualne konsultacje związane z przygotowaniem pracy licencjackiej. Studenci wdrażają uzyskaną wiedzę teoretyczną dotyczącą formalnych i merytorycznych aspektów tworzenia prac naukowych. Efektem końcowym ma być właściwa co do formy i treści dysertacja, która będzie przedmiotem obrony przed komisją składającą się z promotora, recenzenta oraz samodzielnego pracownika nauki.

Pełny opis:

Treść modułu kształcenia obejmuje spotkania w grupach oraz indywidualne konsultacje związane z przygotowaniem pracy licencjackiej. Studenci wdrażają uzyskaną wiedzę teoretyczną dotyczącą formalnych i merytorycznych aspektów tworzenia prac naukowych. Efektem końcowym ma być właściwa co do formy i treści dysertacja, która będzie przedmiotem obrony przed komisją składającą się z promotora, recenzenta oraz samodzielnego pracownika nauki.

Temat pracy licencjackiej musi dotyczyć zagadnień wchodzących w zakres szeroko rozumianej amerykanistyki (Ameryka Północna, Ameryka Południowa). Temat pracy jest ustalany w porozumieniu z promotorem.

Literatura:

Literatura uzależniona jest od zainteresowań badawczych studentów uczęszczających na proseminarium.

Uwagi:

Aby uzyskać zaliczenie i przystąpić do obrony w pierwszym terminie sesji letniej i student musi przedstawić kolejne fragmenty pracy w następujących, nieprzekraczalnych terminach:

06.04.2018 - rozdział drugi wraz z poprawionym rozdziałem pierwszym

18.05.2018- rozdział trzeci wraz z poprawionym rozdziałem drugim

10.06.2018 - całość pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Walaszek
Prowadzący grup: Adam Walaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.