Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka studencka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LD31 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Praktyka studencka
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-0135-1SO
Przedmioty dla programu WSMP-120-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe w trakcie całego toku studiów, licencjat amerykanistyka
Zajęcia obowiązkowe w trakcie całego toku studiów, licencjat migracje międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Fatalski
Prowadzący grup: Marcin Fatalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

EK 1: student wykorzystuje wiedzę teoretyczną w zakresie analizy zagadnień prawnych, społecznych, gospodarczych, kulturowych (K1A_U02+; K1A_U03++; K1A_U07+)

EK 2: student nabywa umiejętności rozwiązywania problemów i pisemnej oraz usnej prezentacji zagadnienia (K1A_U06+++; K1A_U07++)

EK 3: student nabywa umiejętności pracy zespołowej, kształtuje dyscyplinę pracy i obowiązkowość (K1A_K02+++; K1A_K04+++)

EK 4: student jest świadom możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w praktyce aktywności zawodowej (K1A_K05++)

EK 5: student kształtuje postawę otwartości na różnorodność kulturową i społeczną, jest wyczulony na praktyki dyskryminacyjne, potrafi współdziałać w celu realizacji wyznaczonego zadania (K1A_K01+; K1A_K04++; K1A_K06+++)Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia praktyki jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie dotyczącym odbywania praktyki zawodowej przez studentów IAiSP UJ.

Podstawą zaliczenia jest opinia wystawiona przez instytucję, w której student odbywał praktykę.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu (możliwa kontrola praktyki; po zakończeniu praktyk sprawdzenie dokumentacji, sprawdzenie opinii). Podstawą zaliczenia jest pozytywna opinia pracodawcy.

Metody dydaktyczne:

zgodne z wymaganiami i praktyką Pracodawcy w tym zakresie

Bilans punktów ECTS:

praca studenta w ramach praktyk

uzupełnienie dziennika praktyk

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

jak w Regulaminie; 45 godzin w okresie minimum 3 tygodni


Skrócony opis:

Praktyka zawodowa służy zdobyciu doświadczenia zawodowego na rynku pracy, ułatwiającego abslowentom w przyszłości zdobycie zatrudnienia. Ma na celu praktyczne zastodowanie wiedzy i umiejętności zdobywanych na studiach.

Pełny opis:

REGULAMIN DOTYCZĄCY ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU AMERYKANISTYKA

1. Cel praktyki.

1.1. Celem praktyki jest zdobycie przez studenta praktycznego doświadczenia, które może być przydatne w późniejszej pracy zawodowej.

2. Nadzór nad praktyką.

2.1. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem oraz zaliczaniem praktyki zawodowej w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ sprawuje Pełnomocnik ds. Praktyki Zawodowej w IAiSP (zwany dalej: „Pełnomocnikiem”).

2.2. Pełnomocnik zostaje wybrany przez Radę Instytutu na okres trzech lat. Dopuszcza się możliwość wyboru tej samej osoby na Pełnomocnika przez kolejne kadencje.

2.3. Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy podpisanie w imieniu Instytutu umowy o praktykę z instytucją, w której praktyka będzie odbywana (patrz pkt. 4.1.), formalne zaliczenie praktyki odbytej przez studenta (patrz pkt. 6.2.) oraz wiążąca interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu.

3. Miejsce praktyki.

3.1. Miejsce praktyki student znajduje samodzielnie.

3.2. Nie ma wyszczególnionej listy możliwych miejsc praktyki. Mogą to być instytucje państwowe (np. jednostki dyplomatyczne, urzędy administracji publicznej), instytucje samorządowe (urzędy administracji lokalnej), instytucje o charakterze medialnym (redakcje gazet, rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, redakcje portali internetowych), organizacje pożytku publicznego (fundacje, organizacje charytatywne, stowarzyszenia), instytucje oświatowe, instytucje naukowo-badawcze i szkoły wyższe a także inne instytucje, w których student nabywa potrzebnych, jego zdaniem, umiejętności zawodowych.

3.3. Jako praktyka może być zaliczona praca zawodowa, a także prowadzenie swojej własnej działalności gospodarczej.

4. Rozpoczęcie praktyki

4.1. W celu rozpoczęcia praktyki należy pobrać od Pełnomocnika formularz umowy dotyczącej praktyk i podpisać wymagane przez Instytut oświadczenie (wzór umowy stanowi załącznik nr 1, a wzór oświadczenia załącznik nr 2). Umowa zostaje podpisana przez osobę upoważnioną przez instytucję, w której student będzie praktykantem oraz przez Pełnomocnika.

4.2 Przebieg praktyk jest dokumentowany przez studenta w książce praktyk i potwierdzony przez podmiot organizujący praktykę.

4.3. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas odbywania praktyki.

5. Czas trwania

5.1. Wymagany minimalny czas trwania praktyki to trzy tygodnie (15 dni roboczych), zakładając, że jeden dzień roboczy praktyki obejmuje przynajmniej 3 godziny.

5.2. Praktyka może trwać dłużej aniżeli okres wskazany w pkt. 5.1. pod warunkiem odbycia łącznie przynajmniej 45 godzin praktyki.

6. Zaliczenie praktyki

6.1. Student może odbyć praktykę podczas dowolnego roku studiów I stopnia w IAiSP UJ, ale formalnie praktyka zostanie mu zaliczona na ostatnim roku studiów, co jest równoznaczne z przypisaniem jej 2 punktów ECTS

6.2. Podstawą zaliczenia praktyki jest opinia wystawiona przez instytucję, w której student odbywa praktykę. Opinia powinna zawierać informację o przedmiocie praktyki oraz o cechach osobistych studenta. W wypadku, gdy student posiada tylko jeden egzemplarz oryginału opinii, w dokumentacji pozostaje kopia.

6.3. Praktyki zaliczane są przez Pełnomocnika. Pozytywna opinia jest równoznaczna z zaliczeniem praktyki przez Pełnomocnika.

6.4 Pełnomocnik może zaliczyć praktykę zrealizowaną przez studenta w toku studiów w innej jednostce Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod warunkiem, że pozwalała na zdobycie doświadczenia zawodowego odpowiadającego efektom kształcenia dla kierunku amerykanistyka. Zaliczenie praktyki zrealizowanej w innej jednostce UJ może nastąpić jeśli od jej zakończenia nie minęło więcej niż 3 lata.

7. Wejście w życie

7.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Instytutu.

Literatura:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.