Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstytucyjne podstawy ustroju USA i Kanady

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LD49 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjne podstawy ustroju USA i Kanady
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gabryś, Paweł Laidler
Prowadzący grup: Marcin Gabryś, Paweł Laidler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami amerykańskiego i kanadyjskiego ustroju politycznego, w tym szczególnie z genezą amerykańskiego i kanadyjskiego konstytucjonalizmu. Podczas kursu studenci mają możliwość analizy tekstów źródłowych, tekstów aktów prawnych oraz dyskusji na temat charakteru systemów polityczno-prawnych utworzonych ponad 200 lat temu w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

- terminologię i pojęcia związane z funkcjonowaniem amerykańskiego i kanadyjskiego konstytucjonalizmu, w tym zwłaszcza zagadnienia dotyczące systemu polityczno-prawnego Stanów Zjednoczonych i Kanady;

- procesy zachodzące w początkach amerykańskiego i kanadyjskiego konstytucjonalizmu determinujące charakter samej konstytucji, jak i jej pozycję w systemach władzy USA i Kanady;

- różnice w charakterze amerykańskiego i kanadyjskiego konstytucjonalizmu i systemów politycznych USA i Kanady, ze szczególnym naciskiem na kompetencje organów władzy państwowej, ich wzajemne relacje oraz pozycję jednostki w państwie.

Student potrafi:

- posługiwać się językiem charakterystycznym dla problematyki prawno-politycznej związanej z funkcjonowaniem amerykańskiego i kanadyjskiego konstytucjonalizmu;

- analizować źródła amerykańskiego i kanadyjskiego konstytucjonalizmu, a także determinować przyczyny ewolucji tych systemów konstytucyjnych na przestrzeni XIX, XX i XXI wieku;

- dyskutować w grupie na temat podobieństw i różnic w amerykańskim i kanadyjskim konstytucjonalizmie wpływających na funkcjonowanie współczesnych systemów prawno-politycznych Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Student jest gotów do:

- wdrażania uzyskanej wiedzy i umiejętności pracy w grupie oraz wyrażania własnych argumentów w dyskusji w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student może opuścić bez usprawiedliwienia jedne ćwiczenia.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład:


Problematyka przedstawiana podczas wykładów będzie weryfikowana w formie egzaminu pisemnego mającego charakter krótkich pytań opisowych, z których część będzie miała charakter komparatystyczny. Aby zaliczyć zajęcia, należy mieć zaliczenie z ćwiczeń oraz należy uzyskać przynajmniej 60% punktów z egzaminu pisemnego.


Ćwiczenia:


Podczas ćwiczeń studenci będą analizować teksty i uczestniczyć w dyskusji. Formalne zaliczenie będzie oparte na dwóch elementach: ocenie aktywności studentów podczas ćwiczeń oraz ocenie projektu przygotowanego przez studentów, którzy będą mieli za zadanie dobrać się w pary i przedstawić ustną prezentację polegającą na argumentowaniu konkretnych zagadnień związanych z amerykańskim i kanadyjskim konstytucjonalizmem w formie debaty. Studenci będą mieć przydzieloną rolę w debacie i ich zadaniem będzie dyskusja z osobą, która będzie przedstawiała kontrargumentację.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza - egzamin i kolokwium

Umiejętności i kompetencje - dyskusje podczas zajęć, analiza tekstów prawnych, przygotowanie i przeprowadzenie debaty

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Wykład - 15h (0,5 ECTS)

Ćwiczenia - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do ćwiczeń - 45h (1,5 ECTS)

Przygotowanie projektu - 30h (1 ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

amerykanistyka

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do analizy zasad i praktyki amerykańskiego i kanadyjskiego konstytucjonalizmu

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

Czym jest prawo; Konstytucja w znaczeniu formalnym i materialnym; Geneza amerykańskiego konstytucjonalizmu; Geneza kanadyjskiego konstytucjonalizmu; Podstawowe zasady konstytucyjne USA i Kanady; Różnice między systemem parlamentarno-gabinetowym a prezydenckim; Ewolucja amerykańskiego i kanadyjskiego konstytucjonalizmu na przestrzeni trzech wieków; Analiza tekstów źródłowych; Analiza tekstów prawniczych; Komparatystyka konstytucyjna; Debata między studentami dotycząca zagadnień konstytucyjnych.

Literatura:

Marcin Gabryś, Przewodnik po Konstytucji Kanady. AKt Konstytucyjny 1867. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Marcin Gabryś, Przewodnik po Konstytucji Kanady. AKt Konstytucyjny z 1982 roku. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017.

Paweł Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, The Federalist Papers. Penguin Books, Nowy Jork 2012.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z roku 1787 oraz kanadyjskie akty konstytucyjne

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.