Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje Ameryki Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LL10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje Ameryki Łacińskiej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na pierwszym roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. letni)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Górska
Prowadzący grup: Katarzyna Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

brak

Cele kształcenia:

Celem kursu Dzieje Ameryki Łacińskiej (XV-XIX wiek) jest zapoznanie studentów ze społeczną i polityczną historią regionu oraz najważniejszymi zagadnieniami z dziedziny rozwoju kulturowego, politycznego i gospodarczego

społeczeństw Ameryki Łacińskiej i Karaibów od czasów tuż przed konkwistą po koniec okresu republikańskiego (1500 - 1900).

Efekty kształcenia:

Student poznaje procesy migracji, genezę struktury etniczno-rasowej

oraz zmian demograficznych zachodzących na terenie Ameryki Łacińskiej i obszaru Karaibów w okresie XV- XIX wieku.

Student poznaje i rozumie przyczyny powstawania i rozwoju procesów

społecznych i politycznych zachodzących w społeczeństwach latynoamerykańskich okresu kolonialnego i republikańskiego

Student potrafi wskazać instytucje, wyjaśnić procesy polityczne,

zdefiniować normy polityczno-prawne oraz wyjaśnić uwarunkowania gospodarcze rozwoju społeczeństw latynoamerykańskich oraz zaprezentować je w formie ustnej w trakcie dyskusji podczas zajęć i formie pisemnej w trakcie egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obowiązuje obecność na wykładach (możliwe dwie nieobecności).

Egzamin pisemny (test, pytania otwarte, definicje, mapy) na zakończenie całego kursu.

Z egzaminu należy uzyskać minimum 60% punktów. Treść egzaminu obejmuje całość kursu (okres konkwisty - okres kolonialny - okres republikański). Do egzaminu końcowego są dopuszczone osoby, które mają zaliczone ćwiczenia.

Zaliczenie z ćwiczeń odbędzie się w dwóch częściach: z części

prekolumbijskiej i części kolonialnej (1); z części wojen

niepodległościowych i kształtowania republik latynoamerykańskich (2).

Kolokwia będą miały formę pisemnego testu, pracy z mapą i komentarzy

materiału źródłowego. Należy uzyskać minimum 60% punktów z każdego

kolokwium.

Do zaliczenia ćwiczeń wymagana jest obecność (możliwe dwie nieobecności w całym semestrze) oraz aktywność podczas zajęć (dodatkowa punktacja przy ocenie końcowej).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Poprzez ocenę aktywnego udziału studenta w zajęciach, znajomość lektur i udział w dyskusji oraz poprzez ocenę pisemnych kolokwiów i egzaminu końcowego - weryfikacja wiedzy i zrozumienia omawianych zagadnień społecznych, politycznych i kulturowych odnoszących się do dziejów Ameryki Łacińskiej i Karaibów w okresie kolonialnym i republikańskim.

Metody dydaktyczne:

metody eksponujące - film

metody podające - wykład informacyjny, prezentacje multimedialne, objaśnienie

metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

7 ECTS student uzyskuje poprzez uczestnictwo w wykładach (warunek obecności), uczestnictwo w ćwiczeniach (warunek obecności), aktywny udział w ćwiczeniach, przygotowanie się do dwóch kolokwiów oraz przygotowanie się do egzaminu końcowego.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

latynoamerykanistyka, rok 1

Skrócony opis:

Sytuacja geopolityczna w czasach tuż przez kontaktem na terenach cywilizacji

Inków i Azteków: modele rozwoju politycznego, podstawy gospodarcze.

Ameryka Łacińska doby konkwisty i w okresie kolonialnym – strategia podboju;

Sytuacja geopolityczna XVI-XVIII wiek, tworzenie i funkcjonowanie struktur

instytucjonalnych (świeckich i kościelnych), podstawy gospodarcze, rywalizacja międzynarodowa.

Ameryka Łacińska w XIX wieku – przyczyny ruchów niepodległościowych i wojny niepodległościowe.

Kształtowanie narodów-państw latynoamerykańskich, kształtowanie tożsamości narodowych.

Nowe struktury polityczne, społeczne i gospodarcze w XIX wieku.

Masowe migracje XIX wieku na obszar Ameryki Łacińskiej.

Konflikty zbrojne i kształtowanie granic w ciągu XIX wieku.

Relacje Ameryka Łacińska - USA.

Pełny opis:

Sytuacja geopolityczna w czasach tuż przez kontaktem na terenach cywilizacji

Inków i Azteków: modele rozwoju politycznego, podstawy gospodarcze.

Ameryka Łacińska doby konkwisty i w okresie kolonialnym – strategia podboju;

Sytuacja geopolityczna XVI-XVIII wiek, tworzenie i funkcjonowanie struktur

instytucjonalnych (świeckich i kościelnych), podstawy gospodarcze, rywalizacja międzynarodowa.

Ameryka Łacińska w XIX wieku – przyczyny ruchów niepodległościowych i wojny niepodległościowe.

Kształtowanie narodów-państw latynoamerykańskich, kształtowanie tożsamości narodowych.

Nowe struktury polityczne, społeczne i gospodarcze w XIX wieku.

Masowe migracje XIX wieku na obszar Ameryki Łacińskiej.

Konflikty zbrojne i kształtowanie granic w ciągu XIX wieku.

Relacje Ameryka Łacińska - USA.

Literatura:

Rostworowski M., Historia Państwa Inków, Warszawa 2004

Garcilaso de la Vega, O Inkach uwagi prawdziwe, tłum. Szemiński J., Warszawa 2017

Bernal Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Corteza.

Cortes H., Listy o zdobyciu Meksyku, Gdańsk 1997

Pizarro P., Relacja o odkryciu i podboju królestwa Peru, Gdańsk 1995 Rudolf Nocoń, Dzieje, kultura i upadek Inków, Ossolineum 1968

Parry J.H., Morskie Imperium Hiszpanii, Gdańsk 1983.

Kamen H., Imperium Hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, BELLONA, Warszawa 2008.

Dzieje Ameryki Łacińskiej, t. I, t. II, t. III, red. T. Łepkowski, Warszawa 1977

Eakin M., Historia Ameryki Łacińskiej, WUJ, Kraków 2009

Szyszka T., Zmagania ewangelizacyjne w Ameryce…, w: Gawrycki (red.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa 2010

Nowa Historia Meksyku, Warszawa 2016.

Fuentes C., Pogrzebane zwierciadło, Łódź 1994.

Bolivar S., List z Jamajki, Warszawa 1990.

Marti J., Nasza Ameryka, CESLA UW 1991.

Dobrzycki W., System międzyamerykański, Warszawa 2002.

Mocyk A., Piekło czy Raj? Obraz Brazylii w piśmiennictwie polskim…, Kraków 2005

Paradowska M., Polacy w Ameryce Południowej, Ossolineum 1977

Kula M., Historia Brazylii, Ossolineum 1987

Fijałkowska A., Amerykańska ruletka. Historia i współczesność

stosunków Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej, PWN Warszawa 2017 ** dodatkowa literatura związana z omawianymi zagadnieniami będzie wskazywana w trakcie kursu

Uwagi:

proszę zwrócić uwagę na wymóg obecności podczas ćwiczeń oraz podczas wykładu.

UWAGA: podczas trwania wykładu i w trakcie ćwiczeń obowiązuje zakaz nagrywania oraz zakaz fotografowania prezentacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.