Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie etniczne i narodowe Europy Zachodniej i Północnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM58 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie etniczne i narodowe Europy Zachodniej i Północnej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Lencznarowicz, Stella Strzemecka
Prowadzący grup: Jan Lencznarowicz, Stella Strzemecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedzy

Student/ka posiada wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego, etnicznego, religijnego, językowego i narodowego w wybranych krajach Europy Zachodniej

i Północnej.

Student/ka zna i rozumie uwarunkowania społeczne, gospodarcze, kulturowe i polityczne omawianych regionów w perspektywie historycznej i współczesnej.

Student/ka posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych zjawisk i procesów kształtowania tożsamości etnicznych i narodowych w omawianych regionach.

Umiejętności

Student/ka potrafi analizować i wyjaśniać procesy społeczne i kulturowe związane z przemianami etnicznymi w wybranych krajach w ujęciu porównawczym.

Student/ka potrafi posługiwać się swobodnie naukową terminologią związaną ze zróżnicowaniem etnicznym i narodowym omawianych obszarów.

Student/ka potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę dotyczącą zagadnień etnicznych

w Europie Zachodniej i Północnej.

Kompetencji społecznych

Student/ka ma głęboką wrażliwość społeczną na problemy związane z różnicami

etnicznymi, kulturowymi i narodowymi.

Wymagania wstępne:

Nie ma

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnej obejmujący materiał omówiony podczas zajęć

oraz wskazane lektury. Obecność obowiązkowa. Na ocenę końcową składają się: egzamin 70 % oraz aktywność 30%. Obecność obowiązkowa. Dwie nieobecności bez konsekwencji, każda kolejna nieobecność pociąga za sobą konieczność zdawania danego tematu w formie ustalonej z prowadzącym. Zaliczenie opuszczonych zajęć musi nastąpić nie później niż trzy tygodnie po tych zajęciach lub powrocie ze zwolnienia lekarskiego. W razie braku zaliczenia w trzytygodniowym okresie zostaną odliczone punkty za aktywność. Opuszczenie 8 i więcej zajęć uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: egzamin sprawdzający całość wiedzy na temat zróżnicowania kulturowego, etnicznego, religijnego, językowego i narodowego w wybranych krajach Europy Zachodniej


Umiejętności: egzamin sprawdzający ogół umiejętności założonych w efektach kształcenia U1, U2, U3, a zwłaszcza umiejętność analizy zjawisk etnicznych i narodowych


Kompetencje społeczne: podczas wykładu i dyskusji prowadzący zwraca uwagę na wrażliwość studentów na zagadnienia etniczne, narodowe i rasowe oraz związane z tym postawy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Zasadniczą metodą dydaktyczną jest wykład konwersatoryjny. Ponadto metody zaznaczone powyżej.

Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych

na zrealizowane rodzaje zajęć

1 ECTS wykład 30

1 ETCS przygotowanie do egzaminu 30

1 ECTS studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego

zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin

90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin

30

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczny

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Zróżnicowanie etniczne i narodowe w ujęciu historycznym i współczesnym

w następujących państwach: 1) Szwecja; 2) Norwegia; 3) Dania; 4) Finlandia; 5) Islandia, 6) Wielka Brytania; 7) Irlandia; 8) Państwa Beneluxu; 9) Francja; 10) Niemcy, 11) Austria; ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowań językowych, kulturowych, procesów migracyjnych, podziałów religijnych, roli państwa i jego instytucji, narodów, rdzennych, procesów narodowotwórczych i prądów nacjonalistycznych.

Pełny opis:

I. Zróżnicowanie etniczne i narodowe w ujęciu historycznym i współczesnym Niemiec i Austrii

II. Zróżnicowanie etniczne i narodowe w ujęciu historycznym i współczesnym Holandii, Belgii, Luksemburga

III. Zróżnicowanie etniczne i narodowe w ujęciu historycznym i współczesnym Francji

IV. Zróżnicowanie etniczne i narodowe Wielkiej Brytanii

V. Zróżnicowanie etniczne i narodowe Irlandii

VI. Zróżnicowanie etniczne i narodowe państw nordyckich na przełomie XX i XXI wieku. Wprowadzenie

VII. Dania: wyzwania wielo- i międzykulturowości

VIII. Grenlandia i Wyspy Owcze. Autonomiczne terytorium zależne Danii w erze migracji, globalizacji i integracji europejskiej

IX. Norwegia: od „integracji” do „miękkiej asymilacji”

X. Szwecja: tygiel kontrastów

XI. Finlandia i Wyspy Alandzkie w dobie „super-różnorodności”

XII. Islandia: od homogeniczności do heterogeniczności

Literatura:

Obowiązkowa

1. Wielka encyklopedia geografii świata t. 18. Świat grup etnicznych, Aleksander Posern-Zieliński (red.), Poznań 2000, ss.

17-37.

2. H. Florkowska-Francić, Imigranci we Francji z perspektywy historycznej, "Przegląd Polonijny", 2006, z.3 (121), ss. 35-59.

3. H. Florkowska-Francić, Retroromanie. Trudny sukces małej grupy: perspektywa historyczna i stan obecny, "Przegląd

Polonijny", 2004, z. 4., ss. 21-33.

4. W. Żelazny, Francja wobec mniejszości narodowych : etniczność, etnopolityka, etnosocjologia, Tyczyn 2000.

Banaś, Monika (2011). Wielość kultur, różnorodność tradycji, jedno społeczeństwo. Szwedzki model polityki integracyjnej. Studia Humanistyczne AGH, 10 (2), s. 53–73.

Budyta-Budzyńska, Małgorzata (2016). Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (Rozdział IV. Egalitaryzm, islandzkie państwo opiekuńcze i polityka wobec imigrantów, s. 103–124).

Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Integration and language education in Norwegian immigration policy documents 1980–2016. „Journal of Applied Language Studies”, 11(3), 101–120.

Piotrowski, Bernard (2015). Skandynawia współczesna w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju (1975-2014). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (fragmenty: Wstęp s. 5–11 oraz Wnioski końcowe, s. 261–265).

Szelągowska, Grażyna (2010). Dania. Warszawa: TRIO (fragmenty: s. X, Społeczeństwo i kultura Danii w drugiej połowie XX w., oraz Grenlandia i Wyspy Owcze).

Źródła internetowe

Eurydice (2018). Population: Demographic Situation, Languages and Religions. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/finland/population-demographic-situation-languages-and-religions_en

Oficjalna Strona Wysp Alandzkich: http://www.aland.ax/en/ (sekcja: fact about Aland)

Dodatkowa

1. Ethnic Europe: Mobility, Identity, and Conflict in a Globalized World, Roland Hsu (ed.), Stanford, CA, 2010.

2. M. Hroch, Małe narody Europy, Wrocław 2003, ss. 51-58, 71-75

3. K. Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk 2004.

Anioł, Włodzimierz (2013). Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Banaś, Monika (2011). Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bech, Emily Cochran, Borevi, Karin, Mouritsen, Per (2017). A ‘civic turn’ in Scandinavian family migration policies? Comparing Denmark, Norway and Sweden. Comp Migr Stud, 5(1): 7, DOI 10.1186/s40878-016-0046-7.

Bengtsson, Bo, Strömblad, Per, Bay, Ann-Helén (2010). Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Cambridge Scholars Publishing.

Budyta-Budzyńska, Małgorzata (2016). Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Esping-Andersen, Gøsta (2010). Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu. Warszawa: Difin.

Piotrowski, Bernard (2015a). Skandynawia powojenna w cieniu państwa opiekuńczego (1944-1975). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Piotrowski, Bernard (2015b). Skandynawia współczesna w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju (1975-2014). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Sanandaji, Nima (2016). Mit Skandynawii, czyli porażka polityki trzeciej drogi. Tłum. Paweł Nowakowski. Warszawa: Fijorr Publishing.

Szelągowska, Grażyna (2010). Dania. Warszawa: TRIO.

Źródła internetowe

Duński Urząd Statystyczny: https://www.statistikbanken.dk

Fiński Urząd Statystyczny: http://www.stat.fi

Islandzki Urząd Statystyczny: https://www.statice.is

Korkiasaari, Jouni, Söderling, Ismo (2003). Finnish Emigration and Immigration after World War II. Siirtolaisuusinstituutti – Migrationsinstitutet, Turku – Åbo. http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/artikkelit/finnish_emigration_and_immigration_after_world_war_ii.pdf

Norweski Urząd Statystyczny: https://www.ssb.no

Minority Rights Group International (2019a). Finland (Current Issues, History, Peoples, Governance, Minorities). https://minorityrights.org/country/finland/

Minority Rights Group International (2019b). Sami. https://minorityrights.org/minorities/sami-2/

OECD (2017). Finding the Way: A Discussion of the Finnish Migrant Integration System. https://www.oecd.org/els/mig/Finding-the-Way-Finland.pdf

Szwedzki Urząd Statystyczny: https://www.scb.se

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Lencznarowicz, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska
Prowadzący grup: Jan Lencznarowicz, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedzy

Student/ka posiada wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego, etnicznego, religijnego, językowego i narodowego w wybranych krajach Europy Zachodniej

i Północnej.

Student/ka zna i rozumie uwarunkowania społeczne, gospodarcze, kulturowe i polityczne omawianych regionów w perspektywie historycznej i współczesnej.

Student/ka posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych zjawisk i procesów kształtowania tożsamości etnicznych i narodowych w omawianych regionach.

Umiejętności

Student/ka potrafi analizować i wyjaśniać procesy społeczne i kulturowe związane z przemianami etnicznymi w wybranych krajach w ujęciu porównawczym.

Student/ka potrafi posługiwać się swobodnie naukową terminologią związaną ze zróżnicowaniem etnicznym i narodowym omawianych obszarów.

Student/ka potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę dotyczącą zagadnień etnicznych

w Europie Zachodniej i Północnej.

Kompetencji społecznych

Student/ka ma głęboką wrażliwość społeczną na problemy związane z różnicami

etnicznymi, kulturowymi i narodowymi.

Wymagania wstępne:

Nie ma

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnej obejmujący materiał omówiony podczas zajęć

oraz wskazane lektury. Obecność obowiązkowa. Na ocenę końcową składają się: egzamin 70 % oraz aktywność 30%. Obecność obowiązkowa. Dwie nieobecności bez konsekwencji, każda kolejna nieobecność pociąga za sobą konieczność zdawania danego tematu w formie ustalonej z prowadzącym. Zaliczenie opuszczonych zajęć musi nastąpić nie później niż trzy tygodnie po tych zajęciach lub powrocie ze zwolnienia lekarskiego. W razie braku zaliczenia w trzytygodniowym okresie zostaną odliczone punkty za aktywność. Opuszczenie 8 i więcej zajęć uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: egzamin sprawdzający całość wiedzy na temat zróżnicowania kulturowego, etnicznego, religijnego, językowego i narodowego w wybranych krajach Europy Zachodniej


Umiejętności: egzamin sprawdzający ogół umiejętności założonych w efektach kształcenia U1, U2, U3, a zwłaszcza umiejętność analizy zjawisk etnicznych i narodowych


Kompetencje społeczne: podczas wykładu i dyskusji prowadzący zwraca uwagę na wrażliwość studentów na zagadnienia etniczne, narodowe i rasowe oraz związane z tym postawy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Zasadniczą metodą dydaktyczną jest wykład konwersatoryjny. Ponadto metody zaznaczone powyżej.

Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych

na zrealizowane rodzaje zajęć

1 ECTS wykład 30

1 ETCS przygotowanie do egzaminu 30

1 ECTS studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego

zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin

90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin

30

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczny

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia

Skrócony opis:

Zróżnicowanie etniczne i narodowe w ujęciu historycznym i współczesnym

w następujących państwach: 1) Szwecja; 2) Norwegia; 3) Dania; 4) Finlandia; 5) Islandia, 6) Wielka Brytania; 7) Irlandia; 8) Państwa Beneluxu; 9) Francja; 10) Niemcy, 11) Austria; ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowań językowych, kulturowych, procesów migracyjnych, podziałów religijnych, roli państwa i jego instytucji, narodów, rdzennych, procesów narodowotwórczych i prądów nacjonalistycznych.

Pełny opis:

I. Zróżnicowanie etniczne i narodowe w ujęciu historycznym i współczesnym Niemiec i Austrii

II. Zróżnicowanie etniczne i narodowe w ujęciu historycznym i współczesnym Holandii, Belgii, Luksemburga

III. Zróżnicowanie etniczne i narodowe w ujęciu historycznym i współczesnym Francji

IV. Zróżnicowanie etniczne i narodowe Wielkiej Brytanii

V. Zróżnicowanie etniczne i narodowe Irlandii

VI. Zróżnicowanie etniczne i narodowe państw nordyckich na przełomie XX i XXI wieku. Wprowadzenie

VII. Dania: wyzwania wielo- i międzykulturowości

VIII. Grenlandia i Wyspy Owcze. Autonomiczne terytorium zależne Danii w erze migracji, globalizacji i integracji europejskiej

IX. Norwegia: od „integracji” do „miękkiej asymilacji”

X. Szwecja: tygiel kontrastów

XI. Finlandia i Wyspy Alandzkie w dobie „super-różnorodności”

XII. Islandia: od homogeniczności do heterogeniczności

Literatura:

Obowiązkowa

1. Wielka encyklopedia geografii świata t. 18. Świat grup etnicznych, Aleksander Posern-Zieliński (red.), Poznań 2000, ss.

17-37.

2. H. Florkowska-Francić, Imigranci we Francji z perspektywy historycznej, "Przegląd Polonijny", 2006, z.3 (121), ss. 35-59.

3. H. Florkowska-Francić, Retroromanie. Trudny sukces małej grupy: perspektywa historyczna i stan obecny, "Przegląd

Polonijny", 2004, z. 4., ss. 21-33.

4. W. Żelazny, Francja wobec mniejszości narodowych : etniczność, etnopolityka, etnosocjologia, Tyczyn 2000.

Banaś, Monika (2011). Wielość kultur, różnorodność tradycji, jedno społeczeństwo. Szwedzki model polityki integracyjnej. Studia Humanistyczne AGH, 10 (2), s. 53–73.

Budyta-Budzyńska, Małgorzata (2016). Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (Rozdział IV. Egalitaryzm, islandzkie państwo opiekuńcze i polityka wobec imigrantów, s. 103–124).

Kulbrandstad, Lise Iversen (2017). Integration and language education in Norwegian immigration policy documents 1980–2016. „Journal of Applied Language Studies”, 11(3), 101–120.

Piotrowski, Bernard (2015). Skandynawia współczesna w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju (1975-2014). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (fragmenty: Wstęp s. 5–11 oraz Wnioski końcowe, s. 261–265).

Szelągowska, Grażyna (2010). Dania. Warszawa: TRIO (fragmenty: s. X, Społeczeństwo i kultura Danii w drugiej połowie XX w., oraz Grenlandia i Wyspy Owcze).

Źródła internetowe

Eurydice (2018). Population: Demographic Situation, Languages and Religions. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/finland/population-demographic-situation-languages-and-religions_en

Oficjalna Strona Wysp Alandzkich: http://www.aland.ax/en/ (sekcja: fact about Aland)

Dodatkowa

1. Ethnic Europe: Mobility, Identity, and Conflict in a Globalized World, Roland Hsu (ed.), Stanford, CA, 2010.

2. M. Hroch, Małe narody Europy, Wrocław 2003, ss. 51-58, 71-75

3. K. Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk 2004.

Anioł, Włodzimierz (2013). Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Banaś, Monika (2011). Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bech, Emily Cochran, Borevi, Karin, Mouritsen, Per (2017). A ‘civic turn’ in Scandinavian family migration policies? Comparing Denmark, Norway and Sweden. Comp Migr Stud, 5(1): 7, DOI 10.1186/s40878-016-0046-7.

Bengtsson, Bo, Strömblad, Per, Bay, Ann-Helén (2010). Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Cambridge Scholars Publishing.

Budyta-Budzyńska, Małgorzata (2016). Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Esping-Andersen, Gøsta (2010). Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu. Warszawa: Difin.

Piotrowski, Bernard (2015a). Skandynawia powojenna w cieniu państwa opiekuńczego (1944-1975). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Piotrowski, Bernard (2015b). Skandynawia współczesna w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju (1975-2014). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Sanandaji, Nima (2016). Mit Skandynawii, czyli porażka polityki trzeciej drogi. Tłum. Paweł Nowakowski. Warszawa: Fijorr Publishing.

Szelągowska, Grażyna (2010). Dania. Warszawa: TRIO.

Źródła internetowe

Duński Urząd Statystyczny: https://www.statistikbanken.dk

Fiński Urząd Statystyczny: http://www.stat.fi

Islandzki Urząd Statystyczny: https://www.statice.is

Korkiasaari, Jouni, Söderling, Ismo (2003). Finnish Emigration and Immigration after World War II. Siirtolaisuusinstituutti – Migrationsinstitutet, Turku – Åbo. http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/artikkelit/finnish_emigration_and_immigration_after_world_war_ii.pdf

Norweski Urząd Statystyczny: https://www.ssb.no

Minority Rights Group International (2019a). Finland (Current Issues, History, Peoples, Governance, Minorities). https://minorityrights.org/country/finland/

Minority Rights Group International (2019b). Sami. https://minorityrights.org/minorities/sami-2/

OECD (2017). Finding the Way: A Discussion of the Finnish Migrant Integration System. https://www.oecd.org/els/mig/Finding-the-Way-Finland.pdf

Szwedzki Urząd Statystyczny: https://www.scb.se

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.