Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnorodność etniczna w historii Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LM67 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Różnorodność etniczna w historii Polski
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-135-0-ZD-6
Zajęcia obowiązkowe na trzecim roku studiów I stopnia, stacjonarne (migracje międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Lencznarowicz
Prowadzący grup: Jan Lencznarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. student zyska szeroką wiedzę na temat przemian etnicznych na ziemiach polskich, kształtowania się nowoczesnego narodu polskiego oraz innych narodów i grup etnicznych, z uwzględnieniem zmieniającej się pozycji jednostki

2. student zyska wiedzę na temat przemian etnicznych na ziemiach polskich w ujęciu historycznym aż do połowy XX w., w tym kształtowanie się i przemiany nowoczesnego narodu polskiego i innych narodów i grup etnicznych K1A_W03

3. student posiądzie umiejętność postrzegania i rozumienia procesów etnicznych i narodotwórczych na ziemiach polskich w ujęciu komparatystycznym,

4. student zyska umiejętność rozpoznawania i interpretacji zjawisk z dziedziny etniczności, nacjonalizmu, przemian narodowych na ziemiach polskich

5. student dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom rozwija potrzebę dalszych studiów nad tematyką etniczną i narodową

6. student dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom ma wrażliwość na problemy rasowe, narodowe i etniczneWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu na podstawie zaliczenia ćwiczeń (40%) i zdania egzaminu (60%). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.


Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: obecności (15%), znajomości zadanych tekstów i udziału w dyskusji (35%) oraz kolokwium (50%). Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa. Dwie nieobecności bez konsekwencji, każda kolejna nieobecność pociąga za sobą konieczność zdawania danego tematu w formie ustalonej z prowadzącym. Zaliczenie opuszczonych zajęć musi nastąpić nie później niż trzy tygodnie po tych zajęciach lub powrocie ze zwolnienia lekarskiego. W razie braku zaliczenia w trzytygodniowym okresie zostaną odliczone punkty. Opuszczenie 8 i więcej zajęć uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.


Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń (bdb 40%, db+ 35%, db 30, dst+ 25, dst 20%) + egzamin z treści wykładów (60%). Egzamin pisemny – obszerne odpowiedzi na pytania otwarte, krótki esej na wybrany temat. Ocena według skali punktowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: egzamin sprawdzający całość wiedzy (w tym zwłaszcza tematyki pozycji człowieka w życiu społecznym w ujęciu historycznym i współczesnym, przede wszystkim zagadnień migracyjnych i etnicznych), zdobytej na wykładzie, na ćwiczeniach i podczas lektury indywidualnej; każdorazowa ocena przygotowania do ćwiczeń

Umiejętności: podczas realizowania powyżej wskazanych metod dydaktycznych sprawdzanie i ocena: umiejętności krytycznej analizy tekstów, dyskusji, posługiwania się mapą historyczną, przy szczególnym zwróceniu uwagi na dostrzeganie przyczyn i skutków procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych w Polsce w ujęciu porównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństw amerykańskich

Kompetencje społeczne: dyskusja grupowa, krytyczna analiza i ocena wypowiedzi studenckich ze szczególnym uwzględnieniem dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wrażliwości na problemy etniczne, i rasowe


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Metody problemowe – wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,

Metody problemowe-aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne – ćwiczenia

i inne wyżej zaznaczone

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS za zapoznanie się z treścią wykładu

1 ECTS za zapoznanie się z lekturami związanymi z tematyką wykładu

1 ECTS za aktywny udział w ćwiczeniach

1 ECTS za zapoznanie się i krytyczną analizę dyskutowanych na ćwiczeniach tekstów

1 ECTS za przygotowanie do egzaminu


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Moduł Zróżnicowanie etniczne w historii polski przedstawia przemiany etniczne na ziemiach polskich. Wykład skupia się na podstawowych problemach formowania się narodu polskiego, natomiast ćwiczenia podejmują tematykę zamieszkujących terytorium państwa polskiego i historyczne ziemie polskie mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz ich stosunków z Polakami i polskim państwem.

Pełny opis:

1. Państwo polskie i kształtowanie się więzi narodowej w średniowieczu

2. Państwo polskie i kształtowanie się więzi narodowej w czasach jagiellońskich.

3. Rzeczpospolita szlachecka, naród szlachecki, zagadnienia etniczne, językowe, religijne i społeczno-gospodarcze.

4. Źródła nowoczesnego narodu polskiego. 2 poł. XVIII w.

5. Kształtowanie się nowoczesnego narodu polskiego w XIX i pocz. XX w. Inne narody i grupy etniczne na ziemiach polskich

6. II Rzeczpospolita i jej narody

7. II wojna światowa i jej konsekwencje na ziemiach polskich – aspekt etniczny

8 Ludność niemiecka w Polsce

9. Żydzi w Polsce

10. Cyganie w Polsce

11. Ormianie w Polsce

12. Białorusinie w Polsce

13. Ukraińcy w Polsce

14. Inne mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce

Literatura:

Bardach, J., Od narodu politycznego do narodu etnicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, „Kultura i Społeczeństwo”, R. 37 (1993), nr 4.

Ficowski, F., Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989

Kieniewicz, S., Rozwój polskiej świadomości narodowej w XIX w.; tenże, Nauki historyczne i świadomość narodowa – wczoraj, dziś i jutro; tenże, Polska świadomość narodowa i społeczna 1864-1918 [w:] tenże, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982, s. 59-69, 162-176, 241-251.

Kot, S., Świadomość narodowa w Polsce w XVI-XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, R. 52: 1938, s. 15-33.

Mironowicz, E., Białorusini w Polsce 1944-1949, Warszawa 1993

Motyka, G., Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947, Kraków

Od plemion do Rzeczypospolitej. Naród, państwo, terytorium w dziejach Polski, pod red. A. Mączaka, Warszawa 1999

Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, pod red. M. Kopczyński, W. Tygielski, Warszawa 2010,

Stępowski, J., W dolinie Dniestru [w:] tenże, Eseje, Kraków 1984, 15-32.

Stopka, K., Ormianie w Polsce dawniej i dzisiaj, Kraków 2000.

Tomaszewski, J., Rzeczypospolita wielu narodów, Warszawa 1985 i inne wydania

Walicki, A., Sarmacja. Polska między Wschodem a Zachodem [w:] tenże, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, Kraków 2009, s. 3-34.

Walicki, A., Trzy patriotyzmy [w:] tenże, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, Kraków 2009, s. 343-397.

Zybura, M., Niemcy w Polsce, Wrocław 2004.

Żbikowski, A., Żydzi, Wrocław 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.