Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces amerykański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-SDP33 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proces amerykański
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Przedmioty dla programu WSMP-120-0-UD-4
Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów II stopnia, stacjonarne (Ameryka Północna)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Laidler
Prowadzący grup: Paweł Laidler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Cele kształcenia:


- przekazanie wiedzy na temat głównych cech procesu amerykańskiego, w tym zwłaszcza ról procesowych, postępowania dowodowego oraz czynności przedprocesowych i procesowych;

- zapoznanie studentów z najważniejszymi narzędziami procesowymi, jakimi posługują się strony w amerykańskim procesie karnym;

- skonfrontowanie dotychczasowej wiedzy studentów na temat procesu amerykańskiego uzyskanej przez nich w wyniku studiowania literatury oraz kinematografii z rzeczywistością prawniczą;

- zaszczepienie w studentach umiejętności logicznego argumentowania sprawy sądowej jako strona procesowa.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

- fachową terminologię związaną z procesem amerykańskim, w tym w szczególności z amerykańskim procesem karnym;

- rolę podmiotów zaangażowanych w czynności przedprocesowe oraz w przebieg procesu karnego na szczeblu federalnym w Stanach Zjednoczonych;

- narzędzia procesowe wykorzystywane przez strony procesowe w amerykańskim sądowym postępowaniu karnym;

- różnice między procesem karnym i cywilnym, a także różnice między procesem w amerykańskim systemie common law i europejskim systemie prawa kontynentalnego.

Student potrafi:

- wykorzystać uzyskaną wiedzę w celu zdefiniowania najważniejszych cech systemu common law z perspektywy przebiegu procesu karnego;

- analizować czynności przedprocesowe oraz procesowe z punktu widzenia ich doniosłości prawnej oraz skutków formalnych;

- wygłosić mowę początkową lub końcową, jako prokurator lub obrońca, w fikcyjnym procesie karnym;

- zastosować w konkretnym procesie karnym reguły wynikające z orzeczeń o charakterze precedensowym, omawianych podczas zajęć.

Student jest gotów do:

- podejmowania wyzwań polegających na argumentacji sporu na rzecz jednej ze stron konfliktu o charakterze indywidualnym lub społecznym;

- pracy w grupie w celu osiągnięcia zakładanych przez tę grupę celów i efektów.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Każdy student jest zobowiązany do przedstawienia ustnego wystąpienia procesowego (kazusu) w formie mowy początkowej lub końcowej w fikcyjnym procesie karnym, którego fakty i okoliczności zostaną wcześniej przygotowane przez wykładowcę. Student wybiera czy będzie pełnił rolę prokuratora czy obrońcy w tym procesie. Przedstawienie wystąpienia procesowego oznacza uzyskanie przez studenta maximum 50% oceny końcowej. Pozostałe 50% oceny stanowi wynik pisemnego egzaminu końcowego, który składa się z testu jednokrotnego wyboru i pytań opisowych obejmujących tematykę wykładów. W przypadku wystąpienia procesowego wykładowca ocenia jego formę i treść, w tym logikę argumentacji, jasność przekazu oraz samodzielność przygotowania prezentacji.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza - egzamin pisemny

Umiejętności i kompetencje - kazus, dyskusje podczas zajęć

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Bilans punktów ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 30h (1 ECTS)

przygotowanie do egzaminu - 30h (1 ECTS)

przygotowanie prezentacji - 30h (1 ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

amerykanistyka

Skrócony opis:

Analiza zasad i mechanizmów procesowych w amerykańskim postępowaniu sądowym, ze szczególnym naciskiem na postępowanie karne.

Pełny opis:

Treści przedmiotu mają na celu przybliżenie zasad, mechanizmów i procedur związanych z funkcjonowaniem amerykańskiego procesu sądowego, ze szczególnym naciskiem na proces karny. Podczas zajęć studenci nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące przebiegu czynności przedprocesowych oraz samego procesu karnego, poprzez analizę rzeczywistych oraz fikcyjnych sporów sądowych przybliżających zasady procesowe, rolę stron procesowych, znaczenie ławy przysięgłych oraz charakter wyroków sądowych. Celem kształcenia jest również ukazanie rzeczywistego wpływu sędziów na amerykański system prawny i polityczny.

Literatura:

Obowiązkowa

Burnham William, Introduction to the Law and Legal System of the United States. St. Paul: West Publishing Co., 2007.

Laidler Paweł, System prawa Stanów Zjednoczonych [w:] Płudowski Tomasz (red.), Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka. Tom 3: Polityka i stosunki międzynarodowe. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.

Ludwikowska Anna M., System prawa Stanów Zjednoczonych. Toruń, 1999.

Scheb John M., Scheb John M., jr., Criminal Law and Procedure. New York: Wadsworth Publishing, 2007.

Tokarczyk Roman, Prawo amerykańskie. Kraków: Zakamycze, 1998.

Dodatkowa

Bartlett, Robert, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal. Oxford: Clarendon Press, 1986.

Bennett, Lance W., Feldman, Martha S., Reconstructing Reality in the Courtroom. Justice and Judgment in American Culture. New Brunswick: Rutgers University Press, 1981.

Bodenheimer Edgar, Oakley John B., An Introduction to the Anglo-American System: Readings and Cases, St. Paul: West Publishing Company, 2001.

Del Carmen, Rolando V., Criminal Procedure. Law and Practice. Belmont: Wadsworth, 2010.

Farnsworth E. Allan, Introduction to the Legal System of the United States. New York: Oceana Publications, 1996.

Hall, Daniel E. (red.), Criminal Law and Procedure. Nowy Jork: Delmar, 2009.

Hall Kermit L., The Oxford Guide to the U.S. Supreme Court Decisions. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Jonakait Randolph N., The American Jury System (A Contemporary Law Series). New Haven: Yale University Press, 2003.

Samaha Joel, Criminal Procedure. Belmont: Wadsworth, 2012.

Scheb John M., Scheb John M., jr., Introduction to the American Legal System, New York: Thomson Delmar Learning, 2001.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.