Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-SDP7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia społeczna
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów II stopnia (Migracje Miedzynarodowe) - I sem
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 8.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Michna
Prowadzący grup: Ewa Michna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

wiedza: Student uczestniczący w zajęciach posiada wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego świata w ujęciu historycznym i współczesnym i teorii, które proponują różnorodne sposoby wyjaśniania tego zróżnicowania K2A_W01; zna i rozumie podstawowe pojęcia służące do analizy kultury, zróżnicowania kulturowego. K2A_W07; Student wie na czym polega specyfika dyscypliny jaką jest antropologia, swoistość sposobów gromadzenia danych empirycznych i ich interpretowania K2A_W07; K2A_W06.

umiejętności : Student korzystając ze zdobytej w czasie wykładu wiedzy teoretycznej potrafi analizować współczesne zjawiska kulturowe, społeczne i polityczne dynamikę kultur, ich zmienność oraz procesy kulturowe i społeczne K2A_U02, K2A_U03; ma umiejętność wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów społecznych K2A_U01, K2A_U05; K2A_U10

kompetencje: Student powinien posiadać wrażliwość społeczną na problemy różnic kulturowych, etnicznych , rasowych i wszelkich form dyskryminacji, uczestnictwo w zajęciach ma ukształtować u studentów postawy otwartości, tolerancji, akceptacji dla kulturowej odmienności a także postawę kulturowego relatywizmu wobec zróżnicowania kulturowego świata. K2A_K06


Forma i warunki zaliczenia:

Zdobyta w czasie wykładu wiedza będzie oceniana na podstawie wyniku egzaminu pisemnego z treści wykładów i lektury obowiązkowej. Egzamin będzie zawierał różnego typu pytania: otwarte, zamknięte, pytania z luką, pytania z materiałem źródłowym, tak by sprawdzał nie tylko wiedzę studenta ale także jej zrozumienie i umiejętność stosowania do analizy współczesnych zjawisk kulturowych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wiedza: egzamin pisemny z treści przedstawionych na wykładzie treści oraz znajomości lektur obowiązkowych

umiejętności: Egzamin zostanie skonstruowany tak by sprawdzić stopień opanowania wiedzy przez studenta ale także rozumienie jej i umiejętności zastosowania do analizy zjawisk sygnalizowanych w efektach kształcenia

kompetencje: praca w grupach podczas ćwiczeń, opracowywanie projektu badawczegoMetody dydaktyczne:

metody podające- wykład informacyjny

metody podające – prezentacja multimedialna

metody eksponujące – film

metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktycznaBilans punktów ECTS:

1 ECTS za udział w zajęciach

2 ECTS za przeczytanie literatury obowiązkowej do wykładu i przygotowanie do egzaminu i jego zaliczenie


Skrócony opis:

W trakcie wykładu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami dorobkiem teoretycznym antropologii społecznej, oraz podstawowymi problemami które są w centrum zainteresowania tej dyscypliny. Przedstawione zostaną podstawowe cechy antropologicznego ujęcia kultury oraz główne obszary zainteresowań badawczych zarówno klasycznej jak i współczesnej antropologii. Osobne miejsce zajmie prezentacja klasycznych teorii antropologicznych wraz z ich krytycznym omówieniem i próba wskazania ich współczesnych kontynuacji.

Pełny opis:

Szczegółowy program zajęć obejmuje następujące treści:

1. Antropologia a inne nauki humanistyczne. Zakres i zainteresowania antropologii;

2. Prekursorzy. Od refleksji podróżników i misjonarzy do wiedzy naukowej; 3. Metodologia i praktyka badawcza antropologii – badanie terenowe jako wyróżnik antropologii zmieniające się pojęcie terenu;

4. Kultura w ujęciu antropologicznym;

5. Projekcja filmu antropologicznego;

Główne szkoły i teorie antropologiczne:

6. Ewolucjonizm;

7. Dyfuzjonizm;

8. Historyzm;

9. Funkcjonalizm;

10. Funkcjonalizm strukturalny;

11. Psychokulturalizm;

12. Neoewolucjonizm i materializm kulturowy;

13 Strukturalizm;

14. Okres krytyczny: fenomenologia, etnometodologia, poststrukturalizm i postmodernizm

15. Podsumowanie wykładu: Czy antropologia społeczna ma przyszłość?

Literatura:

Literatura:

Obowiązkowa:

Deliege R., Historia antropologii, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

Antropologia kultury, Mencwel A. (red.), Warszawa 1997.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Kempy M., Nowicka E. (red.), Warszawa 2003.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Kempy M., Nowicka E. (red.), Warszawa 2005.

Barth F., Gringrich A., Parkin R., Silverman S., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007.

Bernard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

Burszta W., Antropologia kultury, Poznań 1998.

Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.

Hann Ch., Antropologia społeczna, Kraków 2008.

Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004.

Jenks C., Kultura, Poznań 1999.

Krawczak E., Antropologia kulturowa: klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2006.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

Kuper a., Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005.

Łuczeczko P., Zrozumieć własną kulturę. Antropologia współczesności w Polsce. Kraków 2006.

Mauss M., Socjologia i antropologia, Warszawa 2001.

Mencwel A. (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2005.

Metody etnologii, Warszawa 1991.

Nowicka E., Świat człowieka-świat kultury, Wydanie nowe. Warszawa 2007.

Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek – kultura – osobowość: wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, Wrocław 2003.

Paluch A., Mistrzowie antropologii społecznej, Warszawa 1990.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, (wydanie nowe), Warszawa 2002, rozdziały: Ewolucjonistyczna antropologia społeczna oraz Horyzonty antropologii społecznej, s. 304-310 i 627-691.

Świat człowieka-świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Głowacka-Grajper M., Nowicka E. (red.), Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.