Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspólnota wywiadowcza USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-103 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wspólnota wywiadowcza USA
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla III roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Gruszczak
Prowadzący grup: Artur Gruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Uzyskanie wiedzy na temat wspólnoty wywiadowczej USA, instytucji i służb wchodzących w jej skład, a także metod, środków i zakresu działania.

Efekty kształcenia:

EK1: Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu Wspólnoty Wywiadowczej USA oraz jej podstawy teoretyczne [K_W01+]

EK2: Posiada podstawowe informacje nt. ewolucji systemu Wspólnoty Wywiadowczej USA oraz jego poszczególnych aktorów w obszarze bezpieczeństwa [K_W02++] [K_W06+]

EK3: Posiada wiedzę nt. procesów politycznych, które determinują funkcjonowanie Wspólnoty Wywiadowczej USA [K_W03++] [K_W06+] [K_W07+++]

EK4: Potrafi analizować i prognozować wydarzenia i procesy w zakresie niniejszego kursu [K_U03+++] [K_U04+] [K_K05+]

EK5: Potrafi wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować i syntetyzować [K_U01+] [K_U02++] [K_U06++] [K_U09++] [K_K07++]

EK6: Potrafi w ramach dyskusji prezentować poglądy w obszarze Wspólnoty Wywiadowczej USA [K_U01++] [K_U07++] [K_U09++]

Forma i warunki zaliczenia:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:


- aktywność w trakcie zajęć – 30%;

- pisemny sprawdzian – 30%;

- prace analityczne na zadany temat – 40%.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena efektów kształcenia EK1-EK6:

- aktywność w trakcie zajęć;

- pisemny sprawdzian;

- prace analityczne na zadany temat


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

I. Godziny kontaktowe: 30 godz. konwersatorium.


II. Praca własna studenta:

- 30 godz. przygotowanie do dyskusji w trakcie zajęć, w tym lektura tekstów; obowiązkowych;

- 20 godz. przygotowanie prac analitycznych na zadany temat;

- 10 godz. przygotowanie do sprawdzianu końcowego.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Część I: istota – historia – struktura

1. Wprowadzenie: istota wywiadu i jego miejsce w procesie kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA

2. Historia Wspólnoty Wywiadowczej USA

3. Reforma i współczesna struktura Wspólnoty Wywiadowczej USA

Część II: funkcje

4. Cykl wywiadowczy w ramach Wspólnoty Wywiadowczej USA

5. Pozyskiwanie danych wywiadowczych w ramach Wspólnoty Wywiadowczej USA

6. Analiza danych wywiadowczych w ramach Wspólnoty Wywiadowczej USA

7. Kontrwywiad Wspólnoty Wywiadowczej USA

8. Tajne operacje Wspólnoty Wywiadowczej USA

Cześć III: relacje z władzami państwowymi

9. Władze państwowe jako konsumenci informacji wywiadowczych i problem upolitycznienia

10. Nadzór władz państwowych nad Wspólnotą Wywiadowczą USA

11. Tajemnice państwowe USA a nielegalne ujawnienia informacji

Cześć IV: studia przypadku

12. Studium przypadku I: wywiad USA a ocena kondycji ZSRR przed 1991 r.

13. Studium przypadku II: zagrożenia transnarodowe – strategiczne zaskoczenie 11 września 2001 r.

14. Studium przypadku III: zagrożenia państwowe – iracki program BMR w 2003 r.

15. Studium przypadku IV: cyberzagrożenia

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Mark M. Lowenthal,Intelligence: from secrets to policy, CQ Press, Washington 2016.

Jeffrey T. Richelson, The U.S. Intelligence Community, wyd. 7, Westview Press, Boulder 2016

Richard K. Betts, Enemies of intelligence: knowledge and power in American national security, Columbia University Press, New York 2007.

Literatura uzupełniająca:

BruceD.Berkowitz,U.S. Intelligence Estimates Of the Soviet Collapse: Reality And Perception, “InternationalJournalOfIntelligenceAndCounterintelligence”,Vol.21,No.2(2008), s. 237-250.

Richard N. Haass, Supporting US Foreign Policy in the Post-9/11 World

Policymakers and the Intelligence Community, “Studies in Intelligences” Vol. 46, No. 3 (2002).

Shane Harris, @WAR: the Rise of the Military-Internet Complex, Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2014.

Michael V. Hayden, Playing to the Edge: American Intelligence in the Age of Terror, Penguin Books, NowyJork 2016.

John Hollister Hedley, Learning from Intelligence Failures, “International Journal of Intelligence and CounterIntelligence”, Vol. 18, Issue 3 (2005), s. 435-450

RobertJervis,Intelligence, Counterintelligence, Perception, And Deception, [w:] Vaults, Mirrors, And Masks: Rediscovering U.S. Counterintelligence, JenniferE.SimsAndBurtonL. Gerber (red.), GeorgetownUniversityPress, Washington 2009, s. 69-80.

Robert Jervis, Why Intelligence Fails: Lessons from the Iranian Revolution and the Iraq War, Cornell University Press, Ithaca 2010.

LochK.Johnson,National Security Intelligence In the United States: A Performance Checklist, “IntelligenceAndNationalSecurity”,Vol.26,No.5(2011), s. 607-615.

Andrzej Mania, Wywiad i politycy: rywalizacja i współdziałanie w procesie formowania polityki bezpieczeństwa w USA, [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku : księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Robert Kłosowicz, Bogdan Szlachta, Janusz Węc, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 119-133.

Andrzej Mania, Rozwój wspólnoty wywiadowczej USA, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, tom 2, Robert Alberski, Wiesława Jednaka, Dariusz Skrzypiński (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 130-144.

Andrzej Mania, Sąd specjalnego przeznaczenia: Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), [w:] Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Paweł Laidler (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 181-203.

StephenMarrin,The 9/11 Terrorist Attacks: A Failure of Policy Not Strategic Intelligence Analysis, “IntelligenceandNationalSecurity”,Vol.26,No. 2 (2011), s.182­202.

Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014

Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Zwalczanie terroryzmu po 9/11 – nowe procedury, uprawnienia i narzędzia amerykańskich służb specjalnych, [w:] Z. Siemiątkowski, A. Zięba (red.), Służby specjalne we współczesnym państwie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 247-259.

Office of the Director of National Intelligence, Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections, styczeń 2017 r.

JeffreyT.Richelson,Intelligence Secrets And Unauthorized Disclosures: Confronting Some Fundamental Issues, “InternationalJournalOfIntelligenceAndCounterintelligence”,Vol.25,No.4(2012),s.639‐677.

Martin Rudner, Cyber‐Threats to Critical National Infrastructure: An Intelligence Challenge, „International Journal of Intelligence and Counterintelligence”,Vol. 26,No. 3 (2013), s. 453-481.

Joshua Rovner, Is Politicization Ever a Good Thing?, “Intelligence and National Security”, Vol. 28 (2013), s. 55-67.

AmyB.Zegart,The Domestic Politics Of Irrational Intelligence Oversight, “PoliticalScienceQuarterly”,Vol.126,No.1(2011), s.1‐25

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.