Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-25 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wordliczek
Prowadzący grup: Rafał Wordliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawowe podejścia badawcze i nurty teoretyczne w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach [K_W01 ++]

EK2: Zna niezbędne pojęcia i typologie stosowane w naukach o bezpieczeństwie [K_W02 +] [K_W10 +]

EK3: Rozumie ewolucję ładu westfalskiego z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego [K_W03 ++]

EK4: Posiada wszechstronną wiedzę o instytucjach bezpieczeństwa międzynarodowego po II wojnie światowej [K_W03 +] [K_W02 +]

EK5: Rozumie zasadnicze związki między procesami, podmiotami i strukturami determinującymi bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe [K_W02 +]

EK6: Umie właściwie wykorzystywać wiedzę teoretyczną dla analizy i rozwiązywania problemów w obszarze bezpieczeństwa [K_W10 ++] [K_U03 ++] [K_U09 +]

EK7: Potrafi, współpracując z innymi, doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności istotne dla poprawy bezpieczeństwa w świetle nowych dostępnych informacji i w nowych sytuacjach [K_U01 +] [K_U02 +] [K_K01 ++] [K_K02 ++] [K_K04 +]

EK8: Potrafi współdziałać, brać odpowiedzialność za powierzone zadania i czynnie uczestniczyć w organizacjach i instytucjach służących bezpieczeństwu [K_U03 +] [K_U06 ++]


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, pytania testowo-opisowe

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- Metody podające – opis

- Metody podające – wyjaśnienia

- Metody problemowe – wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład 30 godzin

Praca własna studenta:

Przygotowanie do egzaminu: 60 godzin


Pełny opis:

Wiedza o zagrożeniach i instytucjach służących ich przeciwdziałaniu w nowożytności i współcześnie, zdolność wczesnego dostrzegania zmian i ich analizy oraz znajdywania stosownych odpowiedzi, umiejętność rozwiązywania problemów w oparciu o różne podejścia teoretyczne

Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa – pojęcie, istota. Rodzaje międzynarodowych instytucji bezpieczeństwa i ich ewolucja w czasach nowożytnych. Współczesne procesy instytucjonalizacji w dziedzinie bezpieczeństwa, uwarunkowania i rezultaty. Aksjologia instytucji bezpieczeństwa. Stosunki między poszczególnymi instytucjami międzynarodowego. Funkcje i znaczenie międzynarodowych instytucji bezpieczeństwa. Instytucje powszechne (systemy zbiorowego bezpieczeństwa - Ligi Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych). Instytucje regionalne i subregionalne. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego. Instytucje bezpieczeństwa na obszarze WNP. Instytucje bezpieczeństwa obszaru eurazjatyckiego. Instytucjonalizacja współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku. Instytucje bezpieczeństwa Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Instytucje bezpieczeństwa Bliskiego i Środkowego Wschodu. Instytucje bezpieczeństwa w Afryce. Instytucje Półkuli Zachodniej.

Literatura:

Lizak Wiesław, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2012.

Grudziński Paweł, KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 2002.

Gawrycki Marcin, Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej, Żurawia Papers, Zeszyt 6, Warszawa 2005.

Kuźniar Roman i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, R. 11.

Bezpieczeństwo międzynarodowe, pod red. Katarzyny Żukrowskiej, Warszawa 2011

Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia - koncepcje - instytucje, red. Roman Kuźniar, Zdzisław Lachowski, Warszawa 2003

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie red. Ryszard Zięba, Warszawa 1997

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. David B. Bobrow, Edward Haliżak, Ryszard Zięba, Warszawa 1997

Buzan, Barry, Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies, 2009

Buzan, Barry, Ole Wæver, Regions and Powers, The Structure of International Security, 2008

Jervis, Robert, Realism, Neoliberalism, and Cooperation, International Security, Summer 1999

Kupchan, Charles A. How Enemies become Friends. The Sources of Stable Peace. 2010

Lake, David A., Anarchy, hierarchy, and the variety of international relations, International Organization, Summer 1996

Lake, David A., Beyond Anarchy. The Importance of Security Institutions, International Security, Summer 2001

Lake, David A., Escape from the State of Nature. Authority and Hierarchy in World Politics, International Security, Summer 2007

Mearsheimer, John J. (1994), The False Promise of International Institutions, International Security, Winter 1994/95

Mearsheimer, John J., The Tragedy of Great Power Politics, 2001

Zięba, Ryszard, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje, struktury, funkcjonowanie, 2004

http://www.necrometrics.com/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.