Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-26 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Historia Polski
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mazur
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna sekwencje zdarzeń dotyczącą dziejów państwowości polskiej na przestrzeni od X do XXI wieku [K_W02+++], [K_W03+++], [K_U01++],[K_U04], [K_U08++], [K_U09++], [K_K01+++], [K_K04++], [K_K05+++]

EK2: Posiada wiedzę o przyczynach, przebiegu i konsekwencji poszczególnych wydarzeń historycznych, istotnych dla bezpieczeństwa narodowego Polski [K_W02+++], [K_W03+++], [K_U01++], [K_U09++], [K_K01+++], [K_K05+++]

EK3: Analizuje wielowątkowe przyczyny sukcesów i porażek w tworzeniu i umacnianiu państwowości polskiej oraz bezpieczeństwa Polski w ujęciu historycznym [K_W02 +++], [K_W03+++], [K_U01 ++], [K_U04++], [K_U09 ++], [K_K05+++]

EK4: Posługuje się pojęciami i terminami z zakresu bezpieczeństwa w kontekście analizy dziejów historycznych naszego kraju [K.U08++], [K_U09++], [K_W03], [K_K04++]

EK5: Wykorzystuje wiedzę historyczną do analizy wkładu Polski w bezpieczeństwo międzynarodowe. [K_W02+++], [K_W03+++], [K_U09++], [K_K04++], [K_K05+++]

EK6 Wskazuje na powiązania między zróżnicowaniem etnicznym i narodowościowym (na przykładzie dziejów I i II Rzeczpospolitej) a bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym. [K_W03+++], [K_U04++], [K_K05+++]

EK7 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę historyczną i umiejętności w korzystaniu ze źródeł historycznych [K_UO8++], [K_KO1 +++], [K_ K04 ++]


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw historii na poziomie szkoły średniej. Korzystanie z literatury znajdującej się w różnych krakowskich bibliotekach naukowych i publicznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się dwustopniowo:

1) Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów

- treści przekazywane podczas ćwiczeń

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych i tekstów zadawanych na ćwiczeniach

Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień, szczegółowego scharakteryzowania pojęć i rozprawki) – punktowane w następującej kolejności od największej: rozprawka, pojęcia, test uzupełnień i wyboru.

Czas trwania egzaminu 1 godzina. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej

Do egzaminu dopuszczone są tylko te osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2) zaliczenie z ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

a) obecności – dozwolone są tylko dwie nieobecności, każda ponad tą liczbę zaliczana jest na dyżurach

b) aktywności na przynajmniej 50 % zajęć w postaci brania udziału w dyskusjach i argumentowania swojego stanowiska, przygotowania prelekcji czy prezentacji – wszystko punktowane każdorazowo

c) znajomości literatury wymaganej do ćwiczeń

d) kolokwium końcowego, trwającego 1 godzinę, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń ((test wyboru, test uzupełnień, szczegółowe scharakteryzowanie pojęć i rozprawka) – punktowane w następującej kolejności od największej: rozprawka, pojęcia, test uzupełnień i wyboru), odbywającego się na ostatnich zajęciach. Ocena końcowa jest średnią z napisanego kolokwium i oceny pracy studenta na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1 – EK7: Kolokwium zaliczeniowe (test wyboru, test uzupełnień, szczegółowe scharakteryzowanie pojęć i rozprawka) – punktowane w następującej kolejności od największej: rozprawka, pojęcia, test uzupełnień i wyboru

EK1-EK7 - Ocena aktywności studenta na każdorazowych zajęciach (oceniana będzie jakość i zakres wiedzy w tym znajomość faktów historycznych, pojęć, reguł i twierdzeń; krytycyzm, umiejętność uogólniania i wyciągania wniosków; myślenie historyczne; poprawność i jakość wypowiedzi)

EK1-EK7 - Ocena znajomości literatury przedmiotu – dokonywana na bieżąco

EK3 – gra dydaktyczna – ocena wkładu i zaangażowania w nią

EK7 – tekst źródłowy – ocena poprawności przeprowadzonej analizy

EK7 – wycieczka na Zamek Królewski na Wawelu – ekspozycje: Skarbiec Koronny i Zbrojownia, Sztuka Wschodu

Do oceny stosuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające – opis

Metody problemowe – wykład problemowy

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające – opis

Metody problemowe – klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe – wykład problemowy

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe aktywizujące – gry dydaktyczne

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu

Metody eksponujące – pokaz

Metody eksponujące – ekspozycja


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

Wykład - 30 godz. (1 pkt. ECTS)

Ćwiczenia – 30 godz. (1 pkt. ECTS)

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym samodzielne studiowanie podręczników, lektura tekstów obowiązujących na ćwiczeniach, przygotowanie prezentacji i wystąpień – 30 godz. (1 pkt. ECTS)

Przygotowanie do egzaminu – 30 godz. (1 pkt. ECTS)

Łącznie

120 godz. (4 punkty ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyki nie obowiązują.

Pełny opis:

Rozkład materiału podzielony jest na ćwiczenia – obejmujące problematykę formowania się granic państwa polskiego i zapewnienia ich bezpieczeństwa na przestrzeni od tworzenia się państwowości polskiej za czasów monarchii pierwszych Piastów po upadek I Rzeczypospolitej i wykład – obejmujący okres po 1795 r. po czasy współczesne. Omawiane będą również zagadnienia z historii wojskowości. Poruszane będą następujące zagadnienia:

1.Podstawy ustrojowe państwa polskiego i ich wpływ na jego dzieje:

a) przeobrażenia ustrojowe od monarchii patrymonialnej do pierwszej wolnej elekcji

b) rozwój i znaczenie przywilejów szlacheckich w XIV-XV wieku

c) program ruchu egzekucyjnego w XVI wieku.

d) stan szlachecki – jego zróżnicowanie i hegemonia w państwie,

e) wolna elekcja (elekcja viritim elekcja vivente rege) – jako jedna z przyczyn słabości państwa,

f) władza królewska i reprezentacja stanowa (rada królewska, sejm walny i sejmy prowincjonalne oraz konfederacje – jako ograniczniki),

2. Wojsko polskie i polska myśl wojskowa do końca XVIII wieku:

a) Organizacja i uzbrojenie wojska (próby reform),

b) Fortyfikacje,

c) Staropolska sztuka wojenna,

d) Główne kierunki polskiej myśli wojskowej oraz jej przedstawiciele.

3. Polska polityka wschodnia – źródła sukcesu i porażki:

a) początki ekspansji polskiej na wschód (zainteresowanie Piastów ziemiami wschodnimi, opanowanie Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego,

b) wojna o Inflanty z Rosją za panowania Zygmunta Augusta (wciągnięcie do konfliktu Dani i Szwecji) i jej następstwa,

c) sukcesy Batorego w zmaganiach z Rosją o Inflanty,

d) wojny polsko-rosyjskie w XVII wieku

e) wojny polsko-rosyjskie w XVIII wieku - wojna północna, i wojna

1792 roku.

9. Polska granica południowa:

a) Mołdawia w polityce polskiej,

b) stosunki z Krymem,

c) wojny z Turcją w XVII wieku (wiktoria wiedeńska – wzrost

znaczenia Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej),

d) relacje polsko-tureckie na przestrzeni XVIII wieku.

10. Polska granica zachodnia, północna i problem bałtycki:

a) zagrożenie niemieckie w okresie tworzenia się monarchii piastowskiej

b) konflikt z Zakonem Krzyżackim

c) agresywna polityka państwa brandenbursko-pruskiego,

d) wojny polsko-szwedzkie o Inflanty i Pomorze Gdańskie,

e) „Potop szwedzki”, pokój w Oliwie i utrata przez Polskę większości Inflant.

11. Dyplomacja polska w okresie staropolskim (organizacja, zasady i główne kierunki działania, sukcesy i porażki):

12. Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej:

a) W dziedzinie ustrojowej,

b) W dziedzinie gospodarczej,

c) W dziedzinie skarbowo-wojskowej,

d) Ingerencja państw ościennych.

13. Polska w napoleońskiej Europie

a) Udział w wojnach Napoleona jako próba odzyskania niepodległości,

b) Klęska Napoleona w Rosji w 1812 r. i Kongres Wiedeński – nowy podział Europy i Polski

14. Królestwo Polskie – podporządkowanie imperium rosyjskiemu; zabór pruski i austriacki w XIX wieku

15. Próby przeciwstawiania się zaborcom:

a) Powstanie listopadowe 1830/1831, powstanie 1846 r. w zaborze austriackim, Wiosna Ludów 1848 r. w zaborze pruskim i austriackim, powstanie styczniowe 1863/1864,

b) Cofanie się żywiołu polskiego z Rosji, Białorusi i Ukrainy.

16. Sprawa polska w czasie I wojny światowej

a) Polskie ruchy i organizacje polityczne a niepodległość Polski,

b) Sprawa polska na arenie międzynarodowej

c) Polskie formacje zbrojne w państwach Trójprzymierza i Trójporozumienia.

17. Kształtowanie się państwa polskiego w latach 1918-1921: unifikacja, podstawy prawne systemu politycznego, walka o granice.

18. Okres demokracji parlamentarnej 1922-1926: zmiany formalno-prawne (kontekst konstytucyjny), walka obozu rządowego z opozycją, zmiana i nowe zasady prowadzenia polityki zagranicznej, załamanie gospodarcze i drogi wyjścia z kryzysu.

18. Kampania wrześniowa 1939 r. – przyczyny klęski Polski w 1939 r.

19. Udział Polski w II wojnie światowej, wkład w zwycięstwo nad Niemcami

a) Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

b) Polskie Państwo Podziemne

c) 1 i 2 Armia Wojska Polskiego

20. Polska Rzeczpospolita Ludowa – dzieje państwa w okresie 1944-1989.

a) kryzysy polityczno-społeczne

b) sytuacja społeczno-gospodarcza

c) specyfika systemu sprawowania władzy

21. Działalność opozycji demokratycznej w Polsce, zmiana systemu w latach 1989-1990

22. III Rzeczpospolita 1989/1990-2011

a) wybory polityczne – scena polityczna

b) główne problemy społeczno-ustrojowe

c) zaangażowanie Polski na arenie międzynarodowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bogucka Maria, Historia Polski do 1864 roku, Wrocław 2009,

Brzoza Czesław, Sowa Andrzej Leon, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006,

Czubiński Antoni, Historia Polski 1964-2001, Wrocław 2008,

Bonusiak Włodzimierz, Trzecia Rzeczpospolita 1989-2007, Rzeszów 2008,

Polska na przestrzeni wieków, pod red. H. Samsonowicza, A. Wyczańskiego, J. Tazbira, J. Staszewskiego, T. Kizwaltera, T. Nałęcza, A. Paczkowskiego, A. Chwalby, Warszawa 2006,

Kieniewicz Stefan, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1996

Samsonowicz Henryk, Historia Polski do 1795, Warszawa 1990,

Sowa Andrzej Leon, Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011

Zdrada Jerzy, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

Biedrzycka Agnieszka, Wojsko JKM Zaporoskie nad Bałtykiem. Próby wykorzystania Kozaków w walce ze Szwecją w I połowie XVII w. (do roku 1635), „Rocznik Gdański” 59 (1999), z.1, s. 19-32,

Dowgiało Karol, Z badań nad sztuką oblężniczą w Annales Jana Długosza [w:] Z dziejów wojskowości polskiej, pod red. D. Milewskiego, Kraków 2011, s. 13-26,

Dybaś Bogusław, Polskie fortyfikacje stałe w epoce nowożytnej (1500-1795) [w:] Studia z dziejów polskiej techniki wojskowej od XVI do XX wieku, pod red. J. Wajsa, Warszawa 2001, s. 9-93,

Fuglewicz Stefan, Ilustrowana Historia Fortyfikacji, Warszawa 1991,

Gierowski Józef: Polska w polityce europejskiej XVII-XVIII wieku [w:] Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie, pod red. A.K. Link-Lenczowskiego, Kraków 2008, s. 49-62,

Gierowski Józef, Siły zbrojne Rzeczypospolitej w czasie konfederacji i powstań XVIII wieku [w:] Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie, pod red. A.K. Link-Lenczowskiego, Kraków 2008, s. 147-163,

Gierowski Józef, Znaczenie zwycięstwa wiedeńskiego dla stosunków polsko-tureckich, [w:] Na szlakach Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie, pod red. A.K. Link-Lenczowskiego, Kraków 2008, s. 415-431,

Historia dyplomacji polskiej X-XX w., pod red. G. Labudy i W. Michowicza, Warszawa 2002,

Kaczka Mariusz, Służba wywiadowcza i dyplomatyczna Adama Mikołaja Sieniawskiego na początku XVIII wieku. Próba nowego ujęcia, „Rocznik Przemyski”, t. XLIV (2008), z. 1, s. 43-54,

Kozłowski M., Wrzosek M., Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984,

Nowak Tadeusz Marian, Dawne Wojsko Polskie. Od Piastów do Jagiellonów, Warszawa 2006,

Nowak Tadeusz Marian, Wimmer Jan, Historia oręża polskiego 963-1795,Warszawa 1981,

Plewczyński Marek, Polska technika wojskowa w XVI wieku [w:] Studia z dziejów polskiej techniki wojskowej od XVI do XX wieku, pod red. J. Wajsa, Warszawa 2001, s.94-121,

Polskie tradycje wojskowe. t. I, Tradycje walk obronnych z najazdami Niemców, Krzyżaków, Szwedów, Turków i Tatarów X-XVII w., pod red. Janusza Sikorskiego, Warszawa 1990,

Stangreciuk Mariusz, Organizacja wojska zaporoskiego jako przykład obrony terytorialnej Rzeczypospolitej w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XVII wieku [w:] Z dziejów wojskowości polskiej. Księga jubileuszowa profesora Kazimierza Pindla w 70 rocznicę urodzin, pod red. J. Gmitriuka, W. Włodarkiewicza, Warszawa-Siedlce 2008, s. 63-73,

Tradycje polityczne dawnej Polski, pod red Anny Sucheni-Grabowskiej i Alicji Dybkowskiej, Warszawa 1993,

Wyszczelski Lech, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów. Myśl wojskowa od powstania do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa 2009,

Zarzycki Wacław, Dyplomacja hetmanów w dawnej Polsce, Warszawa – Poznań 1976,

Zgórniak Marian, Wojskowość w dziejach Rzeczypospolitej i innych państw środkowo-europejskich w XVI i XVII wieku [w:] tenże Studia i rozprawy z dziejów XVI-XX wieku. Historia, Militaria, Polityka, Kraków 2009, s. 7-19,

Program nie przewiduje praktyk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.