Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki militarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-28 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki militarne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kozerawski
Prowadzący grup: Dariusz Kozerawski, Agata Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę na temat instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne międzynarodowe stosunki militarne.

EK2: Posiada wiedzę o środkach i instrumentach stosunków wojskowych oraz sposobach ich wykorzystania we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

EK3: Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji współczesnych zjawisk związanych z militarnymi aspektami stosunków międzynarodowych.

EK4: Ma umiejętność analizowania ról i zachowań aktorów narodowych i międzynarodowych.

EK5: Posiada podstawową umiejętność rozumienia i analizowania mechanizmów interwencji, reagowania kryzysowego i stabilizacji w wymiarze międzynarodowym.

EK6: Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowych stosunków militarnych do działania w zespole i uczestniczenia w procesach decyzyjnych, przewidując skutki tych decyzji.

EK7: Potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności dotyczące międzynarodowego wymiaru stosunków wojskowych w dalszych etapach kształcenia.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z dwóch części (testu wyboru oraz odpowiedzi na pytania otwarte), równych co do punktacji.

Czas trwania egzaminu: 90 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą uprawnia do uzyskania dodatkowych punktów doliczanych do punktacji z egzaminu pod warunkiem uzyskania na egzaminie liczby punktów niezbędnych do zdania egzaminu.

2) zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

a) dwóch kolokwiów, trwających po 30 minut, z których pierwsze odbywa się w połowie semestru, a drugie na ostatnich zajęciach, obejmujących treści zrealizowanych w poprzednim okresie ćwiczeń;

b) aktywności w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5: Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach.

EK6, EK7: aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach punktowany każdorazowo.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy


Ćwiczenia:

- Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

- Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

- Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych – 30 godz.

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego na ćwiczenia – 10 godz.

- Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu

(literatura podstawowa) – 30 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie militarnych aspektów współczesnych stosunków międzynarodowych w ujęciu interdyscyplinarnym, obejmującym zagadnienia z zakresu filozofii, historii myśli politycznej i wojskowej, socjologii, jak również współczesnych studiów strategicznych, prawa międzynarodowego i studiów nad bezpieczeństwem.

Pełny opis:

Treści wykładów oraz ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

– Miejsce stosunków militarnych w obszarze stosunków międzynarodowych: problematyka siły i przemocy w stosunkach międzynarodowych; umiejscowienie międzynarodowych stosunków militarnych w kontekście pokrewnych dyscyplin i subdyscyplin (studia strategiczne, nauka o stosunkach międzynarodowych, socjologia stosunków międzynarodowych, nauki o wojskowości).

– Mechanizmy, metody i formy stosunków wojskowych: Podmioty międzynarodowych stosunków militarnych; formy międzynarodowych stosunków militarnych; metody stosowane przez państwa i organizacje w stosunkach militarnych; mechanizmy międzynarodowych stosunków militarnych

– Ewolucja współpracy wojskowej na tle głównych konfliktów i sporów XX i XXI wieku: Liga Narodów jako prekursor zbiorowego systemu bezpieczeństwa; powszechny system bezpieczeństwa w ramach ONZ; ewolucja ONZ po zimnej wojnie.

– Regionalny i globalny wymiar międzynarodowych stosunków militarnych: Globalny wymiar międzynarodowych stosunków militarnych: typologia wg kryterium przedmiotowego i systemowego; regionalny wymiar międzynarodowych stosunków militarnych; relacje między globalnym a regionalnym wymiarem międzynarodowych stosunków militarnych

– Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków militarnych: tworzenie organizacji bezpieczeństwa regionalnego po II wojnie światowej; charakterystyka działalności paktów polityczno-wojskowych (ANZUS, SEATO, CENTO, NATO, UE); Rola i zasady działania NATO i UE w okresie pozimnowojennym.

– Mechanizmy interwencji, reagowania kryzysowego i stabilizacji: Typologia działań interwencyjnych, kryzysowych i stabilizacyjnych; typologia i przykłady operacje pokojowe ONZ; zasady prowadzenia operacji pokojowych ONZ; operacje pokojowe UE i ich przykłady.

– Dyplomacja i protokół wojskowy: Formy dyplomacji wojskowej; rodzaje misji wojskowych; zadania attaché obrony.

– Zarządzanie informacją: model zarządzania informacją; zarządzanie informacją w NATO; cyberbezpieczeństwo.

– Wyścig zbrojeń; definicja wyścigu zbrojeń; czynniki stymulujące wyścig zbrojeń; dynamika wyścigu zbrojeń na przykładzie broni nuklearnej.

– Proliferacja broni masowego zniszczenia: problem proliferacji BMZ; reżim NPT; ograniczenia proliferacji broni chemicznej i biologicznej.

– Proces rozbrojeniowy w epoce pozimnowojennej: definicja rozbrojenia; podstawowe pojęcia w ramach kontroli zbrojeń; podstawowe porozumienia rozbrojeniowe epoki pozimnowojennej (proces START; traktat CFE i konferencje przeglądowe; układ INF; inicjatywy nieformalne).

– Wojskowe środki budowy zaufania – definicja środków budowy zaufania i bezpieczeństwa; rodzaje i formy środków budowy zaufania i bezpieczeństwa; trzy filary systemu środków budowy zaufania i bezpieczeństwa (proces KBWE/OBWE i Dokument Wiedeński; rozbudowany system weryfikacji i kontroli na podstawie postanowień Traktatu CFE; Traktat o otwartych przestworzach)

– Międzynarodowy handel bronią i transfer technologii wojskowych: definicja handlu bronią; czynniki stymulujące międzynarodowy handel bronią; wielkość i geograficzny rozkład wydatków na zbrojenia; statystyki międzynarodowego handlu bronią; ograniczenia i regulacje międzynarodowego handlu bronią i transferu technologii wojskowych).

- Perspektywy i wyzwania w dziedzinie międzynarodowych stosunków militarnych w XXI wieku: ewolucja norm współżycia międzynarodowego; problem instytucjonalizacji współpracy wojskowej; rosnąca rola aktorów pozapaństwowych; zagrożenie terroryzmem międzynarodowym; prywatyzacja współpracy militarnej w stosunkach międzynarodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005;

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006;

• R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010;

• W.M. Stankiewicz, Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata, Olsztyn 2008.

• T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2005;

• L. Kościuk (red.), Przegląd światowego procesu rozbrojeniowego, 2001-2005, Warszawa 2002, Szczecin 2006.

Literatura uzupełniająca:

• S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006;

• M. van Creveld, Zmienne oblicze wojny, Poznań 2008;

• R. D. Kaplan, Wojownicza polityka, Warszawa 2009;

• J.S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009;

• J. Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.