Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kryzysowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-30 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kosowski
Prowadzący grup: Bogdan Kosowski, Paweł Tarnawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna współczesne teorię bezpieczeństwa i reguły międzynarodowego użycia siły w świetle systemu zarządzania kryzysowego NZ [K_W01 ++]

EK2: Wymienia fazy przygotowania i elementy misji pokojowych jak instrumentu zarządzania sytuacją kryzysową [K_W04 +++], [K_W05 +]

EK3: Zna strukturę podmiotów i zakres odpowiedzialności za zarządzanie sytuacją kryzysową w kraju [K_W08 +++]

EK4: Zna mechanizmy reagowania w sytuacji kryzysu w kraju, sposobów monitorowania zagrożeń i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego [K_W04 +++], [K_W05 +], [K_W08 +++]

EK5: Analizuje i formułuje oceny odnośnie indywidualnych i zbiorowych systemów bezpieczeństwa [K_U02 ++], [K_U05 ++]

EK6: Interpretuje i przedstawia implikacje społeczno – polityczne sytuacji reagowania kryzysowego o zasięgu regionalnym i globalnym [K_U05 +++], [K_U07 +++]

EK7: Ocenia przebieg i sposób zarządzania sytuacją kryzysową [K_K05 ++], [K_K07 +++]

EK8: Współuczestniczy w projektach społecznych w zakresie identyfikacji i przeciwdziałaniu wyzwaniom reagowania kryzysowego [K_K03 ++] [K_K06 +++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które

składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania

podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z pytań opisowych


Czas trwania egzaminu: 1,5 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2) zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na

podstawie:

a) kolokwium końcowego, trwającego 1,5 godz., odbywającego się na

przedostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń;

b) punktowanej każdorazowo aktywności w formie udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, prezentacji problemowo-analitycznej wybranego zagadnienia związanego z zarządzaniem kryzysowym w Polsce lub na świecie.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK2, Ek3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8: Egzamin: pytania opisowe

Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania opisowe


EK2, EK3, EK4 Ocena aktywności na ćwiczeniach, udział w dyskusjach,

punktowany każdorazowo

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja

Metody dydaktyczne:

Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy


Ćwiczenia:

- Metody praktyczne – analiza case study

- Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

- Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

5

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Pełny opis:

1. Pojęcie i istota reagowania kryzysowego w sytuacji konfliktu międzynarodowego

2. Geneza i rozwój reagowania kryzysowego w wymiarze międzynarodowym i krajowym

3. Prawnomiędzynaroodwe regulacje i ramy prawne systemu zarządzania kryzysowego oraz operacji pokojowych

4. Reagowanie kryzysowe w systemie organizacji międzynarodowych

5. Rola operacji pokojowych wspólnot międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego na przykładzie …

6. Wojskowe i cywilne elementy systemu reagowania kryzysowego UE

7. Instytucje i instrumenty systemu reagowania kryzysowego NATO

8. Problem terroryzmu i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

9. Zarządzania sytuacją kryzysową w kraju

10. Sposoby monitorowania zagrożeń i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego

11. Ochrona ludności na wypadek katastrof

12. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

13. Rola środków masowego przekazu w zarządzaniu kryzysowym

14. Sytuacja zakładnicza poza granicami RP

Literatura:

J. Gryz, System reagowania kryzysowego UE, Toruń 2009.

P. Tarnawski, P. Guła, Zarządzanie kryzysowe w praktyce (red.), Kraków 2011.

J. Gryz. W. Kitler, System reagowania kryzysowego, Toruń 2007.

J. Kranz, Użycie siły zbrojnej – nowe fakty i tendencje, Sprawy międzynarodowe, nr 3, 2006.

A. L. George, Avoiding War: Problems of Crisis Management, Boulder, CO , 1991.

Kuźniar R., Lachowski Z., (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: zagrożenia, koncepcje, instytucje, Warszawa 2003 r.;

Ciupiński A., Malak K (red.), Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa 2004;

Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje, struktury, funkcjonowanie, wydanie II, Scholar, Warszawa 1999 r.;

Bobrow D. B., Haliżak E., Zięba R (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX w., ISM UW, Warszawa 1997 r.;

Kozerawski D.S. (red.), Działania wojenne, pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w warunkach szczególnych w XX i XXI wieku, Toruń 2007 r.;

Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI w., Wrocław 2003 r.;

Piątek Z. (red.), Narodowy system pogotowania kryzysowego, Warszawa 2007 r.;

Skowroński A., Siły pokojowe i operacje utrzymania pokoju ONZ, Warszawa 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.