Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-31 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna i gospodarcza
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Adrian Tyszkiewicz, Robert Wężowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna genezę geografii politycznej i ekonomicznej, główne podejścia badawcze oraz miejsce wśród innych nauk społecznych [K_W01+]

EK2: Wie czym jest geopolityka, rozumie jej znaczenie dla interpretacji zjawisk społeczno – politycznych w kontekście czasoprzestrzennym [K_W01+]

EK3: Analizuje bieżącą politykę państw, organizacji międzynarodowych, gospodarczych oraz działania ruchów społecznych i społeczności w oparciu o metody właściwe dla wiadomej dyscypliny naukowej [K_W07++], [K_W08+++]

EK4: Swobodnie posługuje się terminologią geografii politycznej i ekonomicznej w odniesieniu do zjawisk polityczno – ekonomicznych [K_U03++]

EK5: Identyfikuje podstawowe problemy polityczne i ekonomiczne w kontekście regionalnym i globalnym, dokonuje ich gradacji oraz tworzy zbiór bazowych rozwiązań [K_U01++], [K_U02+], [K_U05+], [K_U06+]

EK6: Działa w zespołach analitycznych wykorzystujących warsztat geografa politycznego i geopolityka [K_U08++]

EK7: Interpretuje doniesienia medialne nawiązujace do zjawisk czasoprzestrzennych zjawisk społeczno – ekonomicznych w kontekście zagrożeń i korzyści dla sytuacji jednostek, grup społecznych, narodów i społecznosci transnarodowych [K_U01++], [K_U02+], [K_W07++]


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dotycząca historii stosunków międzynarodowych XX/XXI w., historii powszechnej w XX/XXI w. oraz geografii świata

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący część treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania tekstów w ramach treści wykładowych oraz korzystania z metody e – learning (studiowania map i wykresów)

Egzamin składa się z dwóch części (testu wyboru, test uzupełnień) równych w punktacji

Czas trwania egzaminu: 1 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2) zaliczenie ćwiczeń obejmujące wydzielone treści merytoryczne na podstawie:

a) 2 kolokwiów: jednego śródsemestralnego oraz jednego końcowego, obejmujących odpowiednio po 50% materiału;

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci udziału w dyskusji z rzeczową argumentacją oraz wyników powierzonych przez prowadzącego zadań realizowanych grupowo

Ocena końcowa składa się w równej części z sumy punktów uzyskanych w wyniku egzaminu oraz zaliczenia


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4: Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte

EK5, EK6, EK 7: Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte; Aktywność na ćwiczeniach: punktowany udział w dyskusjach i grupach problemowych

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład problemowy

E-learning


Ćwiczenia:

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna Studenta

- Przygotowanie do ćwiczeń (lektura tekstów obowiązkowych i znajomość doniesień medialnych) – 30 godz.

- Przygotowanie do kolokwiów na ćwiczeniach – 20 godz.

- Samodzielne studiowanie map, wykresów oraz lektura zaleconych tekstów naukowych i popularno – naukowych – 20 godz.

- Przygotowanie do egzaminu (w tym: samodzielna praca z wykorzystaniem podstawowej literatury) – 20 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Skrócony opis:

Przedmiot zmierza do realizacji 3. podstawowych celów, na które składają się: 1)prezentacja wzajemnych oddziaływań między przestrzenią geograficzną a procesami polityczno - gospodarczymi, czyli analiza różnorodnych związków pomiędzy tymi procesami a komponentami przyrodniczymi i antropologicznymi środowiska, w którym one zachodzą;

2)przedstawienie całościowego, przestrzennego modelu procesów politycznych, które przebiegają na trzech poziomach: globalnym (świat), narodowym (państwa), lokalnym (prowincje, miasta);

3)ukazanie charakteru zmiany dotychczasowego paradygmatu nauk społecznych - coraz częstsze zastępowanie analizy z poziomu państwa narodowego analizą z perspektywy globalnej, jak również z lokalnej, regionalnej;

Pełny opis:

1. Przedmiot geografii politycznej: początki i kierunki rozwoju geografii politycznej i ekonomicznej. Metodologia. Przedmiot, zakres i cele badawcze geografii politycznej i ekonomicznej. Geografia polityczna i ekonomiczna a inne dziedziny nauki.

2. Geografia polityczna a geopolityka: pojęcie geopolityki i jej wpływ na rozwój geografii politycznej. Interpretacja zjawisk i procesów politycznych w odniesieniu do przestrzeni geograficznej.

3. Prezentacja głównych doktryn geopolitycznych (F. Ratzel, R, Kjellen, K. Haushofer, A.T. Mahan, H. Mackinder, N. Spykman, A. Seversky, S. Cohen).

4. Wybrane współczesne doktryny geopolityczne - np.:

I. Wallerstein (światowy system ekonomiczny w erze globalizacji).

5. Zarys historyczny zmian na mapie świata, ich dynamika (m.in.: ewolucja mapy politycznej w wyniku odkryć geograficznych, zmiany w XX wieku - świat po I i II wojnie światowej, procesy dekolonizacyjne, upadek komunizmu).

6. Mapa geopolityczna współczesnego świata: państwa i terytoria; polityczno-gospodarczy podział świata; organizacje międzynarodowe.

7. Geograficzno-polityczne cechy państw: obszar i granice państw. Granica - rodzaje, funkcje, zmienność; granice morskie i powietrzne. Stolice, nazwy państw, symbole państwowe.

8. Ustrojowe formy państwa (monarchia, republika; system prezydencki, parlamentarno-gabinetowy, mieszany; państwo unitarne, federacja)

9. Organizacje międzynarodowe - ONZ, organizacje gospodarcze, wojskowo-polityczne, ważniejsze organizacje regionalne.

10. Pojęcie narodu. Naród i rasa. Narodowość a wielokulturowość (podziały językowe i wyznaniowe). Mniejszości narodowe. Migracje - uwarunkowania i konsekwencje.

11. Globalistyka w geografii politycznej (podstawowe pojęcia - problemy globalne i ich współzależność, stopień globalizacji świata).

12. Geografia globalnych problemów: hierarchia, dynamika zmian; Problemy żywnościowe świata; zasoby wodne i surowcowe - ich rozmieszczenie. Zadłużenie międzynarodowe. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego - polityka energetyczna . Konflikty i zagrożenia: problem rozbrojenia; terroryzm międzynarodowy; fundamentalizm; rozwój technologii.

13. Współzależności międzynarodowe: regiony w kontekście geopolityki (świat euroatlantycki, Europa Wschodnia, Azja i Chiny, świat arabski, Afryka, Ameryka Łacińska)

14. Nowe miejsce Polski w Europie i świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baczwarow M., Suliborski A.: 2002, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa - Łódź.

2. Blacksell M.: 2008, Geografia polityczna, Warszawa

3. Fierli I.(red.): 2005, Geografia gospodarcza świata, Warszawa

4. Flint C.: 2008, Wstęp do geopolityki, Warszawa

5. Huntington S.: 2004, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa

6. Jean C.:2003, Geopolityka, Wrocław

7. Kennedy P.: 1994, Mocarstwa świata. Narodziny - rozkwit - upadek, Warszawa

8. Lach Z., Skrzyp J.: 2007, Geopolityka i geostrategia, Warszawa

9. Lacoste Y.: 2010, Geopolityka Śródziemnomorza, Warszawa

10. Moczulski L.: 1999, Geopolityka, Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa

11. Otok S.: 2002, Globalistyka w geografii politycznej i geopolityce, Warszawa

12. Otok S.: 2004, Geografia polityczna, Warszawa

13. Rykiel Z.: 2006, Podstawy geografii politycznej, Warszawa

14. Sykulski L.: 2014, Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Częstochowa

15. Wrona J. (red.): 2006, Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa

16. Wrona J.: 1999, Mapa polityczno-gospodarcza współczesnego świata, Kraków

Literatura uzupełniająca:

1. Bocheński A.:1994, Między Niemcami a Rosją, Warszawa;

2. Brzeziński Z.: 1998 , Wielka szachownica, Warszawa;

3. Cziomer E., Zyblikiewicz L.: 2006, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Kraków

4. Friedman G.:, Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, Warszawa;

5. Kauffer R., Faligot R.: 2006, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa

6. Kołodko G.: 2008, Wędrujący świat, Warszawa

7. Kołodko G.: 2010, Świat na wyciągnięcie myśli,Warszawa

8. Luttwak E.: 2000, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wrocław;

9. Przestrzeń i polityka: 2000, (red.) A. Wolff-Powęska, S. Eberhard, Poznań;

10. Romer E..: 1939, Ziemia i granice. Kilka zagadnień geopolitycznych;

11. Sobczyński M.: 2006, Państwa i terytoria zależne, Toruń;

12. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń: 2010, (red.) J. Symonides, Warszawa;

13. Tarasiewicz P.:2003, Spór o naród, Lublin 2003;

14. Wallerstein I.M.:2007, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa;

15. Wolff-Powęska A., Schulz E.: 2000 Przestrzeń i polityka w niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Poznań;

16. Żurawski vel Grajewski P.: 2010, Geopolityka – siła – wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem, Kraków;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Adrian Tyszkiewicz, Robert Wężowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna genezę geografii politycznej i ekonomicznej, główne podejścia badawcze oraz miejsce wśród innych nauk społecznych [K_W01+]

EK2: Wie czym jest geopolityka, rozumie jej znaczenie dla interpretacji zjawisk społeczno – politycznych w kontekście czasoprzestrzennym [K_W01+]

EK3: Analizuje bieżącą politykę państw, organizacji międzynarodowych, gospodarczych oraz działania ruchów społecznych i społeczności w oparciu o metody właściwe dla wiadomej dyscypliny naukowej [K_W07++], [K_W08+++]

EK4: Swobodnie posługuje się terminologią geografii politycznej i ekonomicznej w odniesieniu do zjawisk polityczno – ekonomicznych [K_U03++]

EK5: Identyfikuje podstawowe problemy polityczne i ekonomiczne w kontekście regionalnym i globalnym, dokonuje ich gradacji oraz tworzy zbiór bazowych rozwiązań [K_U01++], [K_U02+], [K_U05+], [K_U06+]

EK6: Działa w zespołach analitycznych wykorzystujących warsztat geografa politycznego i geopolityka [K_U08++]

EK7: Interpretuje doniesienia medialne nawiązujace do zjawisk czasoprzestrzennych zjawisk społeczno – ekonomicznych w kontekście zagrożeń i korzyści dla sytuacji jednostek, grup społecznych, narodów i społecznosci transnarodowych [K_U01++], [K_U02+], [K_W07++]


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dotycząca historii stosunków międzynarodowych XX/XXI w., historii powszechnej w XX/XXI w. oraz geografii świata

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący część treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania tekstów w ramach treści wykładowych oraz korzystania z metody e – learning (studiowania map i wykresów)

Egzamin składa się z dwóch części (testu wyboru, test uzupełnień) równych w punktacji

Czas trwania egzaminu: 1 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2) zaliczenie ćwiczeń obejmujące wydzielone treści merytoryczne na podstawie:

a) 2 kolokwiów: jednego śródsemestralnego oraz jednego końcowego, obejmujących odpowiednio po 50% materiału;

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci udziału w dyskusji z rzeczową argumentacją oraz wyników powierzonych przez prowadzącego zadań realizowanych grupowo

Ocena końcowa składa się w równej części z sumy punktów uzyskanych w wyniku egzaminu oraz zaliczenia


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4: Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte

EK5, EK6, EK 7: Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte; Aktywność na ćwiczeniach: punktowany udział w dyskusjach i grupach problemowych

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład problemowy

E-learning


Ćwiczenia:

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna Studenta

- Przygotowanie do ćwiczeń (lektura tekstów obowiązkowych i znajomość doniesień medialnych) – 30 godz.

- Przygotowanie do kolokwiów na ćwiczeniach – 20 godz.

- Samodzielne studiowanie map, wykresów oraz lektura zaleconych tekstów naukowych i popularno – naukowych – 20 godz.

- Przygotowanie do egzaminu (w tym: samodzielna praca z wykorzystaniem podstawowej literatury) – 20 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Skrócony opis:

Przedmiot zmierza do realizacji 3. podstawowych celów, na które składają się: 1)prezentacja wzajemnych oddziaływań między przestrzenią geograficzną a procesami polityczno - gospodarczymi, czyli analiza różnorodnych związków pomiędzy tymi procesami a komponentami przyrodniczymi i antropologicznymi środowiska, w którym one zachodzą;

2)przedstawienie całościowego, przestrzennego modelu procesów politycznych, które przebiegają na trzech poziomach: globalnym (świat), narodowym (państwa), lokalnym (prowincje, miasta);

3)ukazanie charakteru zmiany dotychczasowego paradygmatu nauk społecznych - coraz częstsze zastępowanie analizy z poziomu państwa narodowego analizą z perspektywy globalnej, jak również z lokalnej, regionalnej;

Pełny opis:

1. Przedmiot geografii politycznej: początki i kierunki rozwoju geografii politycznej i ekonomicznej. Metodologia. Przedmiot, zakres i cele badawcze geografii politycznej i ekonomicznej. Geografia polityczna i ekonomiczna a inne dziedziny nauki.

2. Geografia polityczna a geopolityka: pojęcie geopolityki i jej wpływ na rozwój geografii politycznej. Interpretacja zjawisk i procesów politycznych w odniesieniu do przestrzeni geograficznej.

3. Prezentacja głównych doktryn geopolitycznych (F. Ratzel, R, Kjellen, K. Haushofer, A.T. Mahan, H. Mackinder, N. Spykman, A. Seversky, S. Cohen).

4. Wybrane współczesne doktryny geopolityczne - np.:

I. Wallerstein (światowy system ekonomiczny w erze globalizacji).

5. Zarys historyczny zmian na mapie świata, ich dynamika (m.in.: ewolucja mapy politycznej w wyniku odkryć geograficznych, zmiany w XX wieku - świat po I i II wojnie światowej, procesy dekolonizacyjne, upadek komunizmu).

6. Mapa geopolityczna współczesnego świata: państwa i terytoria; polityczno-gospodarczy podział świata; organizacje międzynarodowe.

7. Geograficzno-polityczne cechy państw: obszar i granice państw. Granica - rodzaje, funkcje, zmienność; granice morskie i powietrzne. Stolice, nazwy państw, symbole państwowe.

8. Ustrojowe formy państwa (monarchia, republika; system prezydencki, parlamentarno-gabinetowy, mieszany; państwo unitarne, federacja)

9. Organizacje międzynarodowe - ONZ, organizacje gospodarcze, wojskowo-polityczne, ważniejsze organizacje regionalne.

10. Pojęcie narodu. Naród i rasa. Narodowość a wielokulturowość (podziały językowe i wyznaniowe). Mniejszości narodowe. Migracje - uwarunkowania i konsekwencje.

11. Globalistyka w geografii politycznej (podstawowe pojęcia - problemy globalne i ich współzależność, stopień globalizacji świata).

12. Geografia globalnych problemów: hierarchia, dynamika zmian; Problemy żywnościowe świata; zasoby wodne i surowcowe - ich rozmieszczenie. Zadłużenie międzynarodowe. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego - polityka energetyczna . Konflikty i zagrożenia: problem rozbrojenia; terroryzm międzynarodowy; fundamentalizm; rozwój technologii.

13. Współzależności międzynarodowe: regiony w kontekście geopolityki (świat euroatlantycki, Europa Wschodnia, Azja i Chiny, świat arabski, Afryka, Ameryka Łacińska)

14. Nowe miejsce Polski w Europie i świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baczwarow M., Suliborski A.: 2002, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa - Łódź.

2. Blacksell M.: 2008, Geografia polityczna, Warszawa

3. Fierli I.(red.): 2005, Geografia gospodarcza świata, Warszawa

4. Flint C.: 2008, Wstęp do geopolityki, Warszawa

5. Huntington S.: 2004, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa

6. Jean C.:2003, Geopolityka, Wrocław

7. Kennedy P.: 1994, Mocarstwa świata. Narodziny - rozkwit - upadek, Warszawa

8. Lach Z., Skrzyp J.: 2007, Geopolityka i geostrategia, Warszawa

9. Lacoste Y.: 2010, Geopolityka Śródziemnomorza, Warszawa

10. Moczulski L.: 1999, Geopolityka, Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa

11. Otok S.: 2002, Globalistyka w geografii politycznej i geopolityce, Warszawa

12. Otok S.: 2004, Geografia polityczna, Warszawa

13. Rykiel Z.: 2006, Podstawy geografii politycznej, Warszawa

14. Sykulski L.: 2014, Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Częstochowa

15. Wrona J. (red.): 2006, Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa

16. Wrona J.: 1999, Mapa polityczno-gospodarcza współczesnego świata, Kraków

Literatura uzupełniająca:

1. Bocheński A.:1994, Między Niemcami a Rosją, Warszawa;

2. Brzeziński Z.: 1998 , Wielka szachownica, Warszawa;

3. Cziomer E., Zyblikiewicz L.: 2006, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Kraków

4. Friedman G.:, Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, Warszawa;

5. Kauffer R., Faligot R.: 2006, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa

6. Kołodko G.: 2008, Wędrujący świat, Warszawa

7. Kołodko G.: 2010, Świat na wyciągnięcie myśli,Warszawa

8. Luttwak E.: 2000, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wrocław;

9. Przestrzeń i polityka: 2000, (red.) A. Wolff-Powęska, S. Eberhard, Poznań;

10. Romer E..: 1939, Ziemia i granice. Kilka zagadnień geopolitycznych;

11. Sobczyński M.: 2006, Państwa i terytoria zależne, Toruń;

12. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń: 2010, (red.) J. Symonides, Warszawa;

13. Tarasiewicz P.:2003, Spór o naród, Lublin 2003;

14. Wallerstein I.M.:2007, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa;

15. Wolff-Powęska A., Schulz E.: 2000 Przestrzeń i polityka w niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Poznań;

16. Żurawski vel Grajewski P.: 2010, Geopolityka – siła – wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem, Kraków;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.