Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Myśl polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-32 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Myśl polityczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na II roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo
Prowadzący grup: Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę o najważniejszych nurtach myśli politycznej, ich genezie i ewolucji [K_W01 +],

EK2: Potrafi określić najważniejsze zadania państwa z punktu widzenia bezpieczeństwa, w różnych koncepcjach ideowych [K_W01 +], [K_U01 +],

EK3:Posiada wiedzę na tematowych więzi kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych determinujących ład społeczny i bezpieczeństwo obywateli [K_W02 +], [K_W07 +],

EK4: Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu myśli politycznej w analizach problemów współczesności. [K_W02 +], [K_U03

+],

EK5: Zna najważniejsze koncepcje ideologiczne, ich uwarunkowania i wpływ na bezpieczeństwo i życie polityczne w wymiarze indywidualnym i zbiorowym [K_W06 +++],

EK6: Potrafi interpretować zjawiska społeczno – polityczne na gruncie doktrynalnym, uwzględniając uwarunkowania historyczne i kulturowe oraz dostrzegając dylematy moralne bezpieczeństwa[K_W03 +], [K_U04 +]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) prezentacja refleksji na temat wybranych lektur (Student wybiera lekturę z listy, a następnie prezentuje je

2) kolokwium zaliczeniowe końcowe, trwające 1 godz., odbywające się na ostatnich zajęciach i obejmujące całość treści merytorycznych modułu. Kolokwium składa się z dwóch części (testu wyboru, testu uzupełnień).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK5, EK6: Kolokwium zaliczeniowe: pytania testowe zamknięte i otwarte

EK4 : Kolokwium ustne

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie lektur - 20 godz.

-Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do zaliczenia (literatura podstawowa) – 20 godz.

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 20 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów bezpieczeństwa narodowego II roku z najważniejszymi nurtami myśli politycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Treści wykładów obejmują prezentację głównych nurtów, idei, ideologów i twórców myśli politycznej oraz jej wpływu i oddziaływania na kształt współczesnego państwa, prawa, instytucji i otaczającej rzeczywistości. Student kończący kurs posiada wiedzę o źródłach idei politycznych, społecznych i ekonomicznych, przyczynach ich powstawania oraz człowieku jako twórcy nowych tendencji, który określa sposoby funkcjonowania struktur społecznych. Student potrafi odnaleźć ideowe fundamenty tkwiące u źródeł danej instytucji czy mechanizmów politycznych. Wiedza służy mu do formułowania samodzielnych sądów, a tym samym sprzyja krytycznej ocenie procesów zachodzących we współczesnym świecie. Tym samym zdobywa umiejętność antycypowania pewnych zjawisk społecznych i politycznych, określania kierunku ich rozwoju czy też konieczności ich modyfikacji. Wykorzystuje zatem wiedzę teoretyczną w praktycznym działaniu. Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

- Liberalizm w tradycji klasycznej: główne idee, założenia doktrynalne, myśliciele; liberalizm konserwatywny, liberalizm społeczny, neoliberalizm, libertarianizm.

- Współczesna myśl konserwatywna - geneza, twórcy, nurty, ewolucja doktryny; neokonserwatyzm; nurty podkreślające wartość wspólnoty – współczesny komunitaryzm.

- Źródła ideowe, kierunki i przedstawiciele myśli lewicowej; socjalizm, komunizm, socjaldemokracja, „Nowa Lewica”.

- Nauczanie społeczne Kościoła,

- Totalitaryzmy XX wieku – geneza, istota, komparatystyka

- Anarchizm – założenia i nurty: anarchoindywidualizm, anarchokolektywizm, anarchokomunizm, anarchosyndykalizm, anrchokapitalizm.

- Myśl polityczna wobec takich wyzwań współczesności: jak globalizacja, regionalizacja, integracja, transformacje ustrojowe.

Literatura:

Doktryny polityczne XIX i XX wieku red. K. Chojnicka, W. Kozub – Ciembroniewicz, Kraków 2000; Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór cz.1 (red.) A. Wojtaszak, D. Wybranowski, Szczecin 2006; A., Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie PWN Warszawa 2007; W. Kozub – Ciembroniewicz, Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy, Kraków 2007; R. Skarzyński, Konserwatyzm, Warszawa 1998; M. Król, Historia myśli politycznej od Macchiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001.B. Sobolewska, M. Sobolewski, Myśl polityczna XIX i XX wieku. Liberalizm, Warszawa 1978; R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Lublin 1984; W. Osiatyński, Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański, Warszawa 1984; J. Gray, Liberalizm, Kraków – Warszawa 1994; A. Wielomski, Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.