Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracje, a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-36 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Migracje, a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Chwiej
Prowadzący grup: Edyta Chwiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Ma wiedzę o skutkach ekonomicznych, społecznych i politycznych migracji, determinujących naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej [ K_W02 +++]

EK2: Ma wiedzę o ewolucji migracji i ich wpływie na bezpieczeństwo w wymiarze krajowym i międzynarodowym [K_W03

+++]

EK3: Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach odnoszących się do struktur i instytucji bezpieczeństwa w wymiarze migracji [K_W05++]

EK4: Identyfikuje relacje i struktury międzykulturowe na płaszczyźnie bezpieczeństwa w odniesieniu do imigrantów [K_W07+++]

EK5: Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych odnoszących się do migracji i sytuacji państwa przyjmującego oraz potrafi wyjaśniać relacje zachodzące między procesami migracji a podmiotami i strukturami determinującymi bezpieczeństwo[K_U01+++] [K_U02++]

EK6: Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o polityce w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa [ K_U03++] oraz identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa [ K_U05+++]

EK7: Potrafi oraz formułować sposoby reagowania w sytuacji kryzysowej [K_U05+++]

EK8: Rozumie konieczność stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy, z pomocą dostępnych informacji i obserwowania zjawisk [K_K01+++] [ K_K04++]

EK9: Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy dotyczące migracji i stosunków miedzy migrantami i społecznością przyjmującą, rozpoznaje stereotypy i jest otwarty na poglądy innych [K_K05++]

EK10 Jest przygotowany do pracy w administracji i organizacjach pozarządowych zajmujących się uchodźcami i cudzoziemcami [K_K08+++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w oparciu o punkty za obecność, aktywność, miniprojekt

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Pełny opis:

1. Demograficzne podstawy bezpieczeństwa państw- dynamiczny paradygmat ludnościowy i paradygmat kapitału ludzkiego.

2. Skala migracji we współczesnym świecie –kierunki i zmiany

3. Wybrane teorie asymilacji, integracji i wielokulturowości (przykłady państw).

4. Migracje przymusowe – problem uchodźstwa i próby rozwiązań.

5. Polityka azylowa i uchodźcza w wybranych krajach i w UE.

6. Wpływ migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne państw

7. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w procesie migracji.

8. Przestępczość zorganizowana a ruchy migracyjne.

9. Zagrożenie terroryzmem w kontekście migracji.

10. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego związane z migracjami –ksenofobia, wzrost radykalnie prawicowych ugrupowań, „import konfliktów”.

11. Pomoc rozwojowa jako alternatywa dla migracji.

Literatura:

Guid, E. Security and Migration in the 21st Century, Polity Press, Cam-bridge, 2009

Kacprzak, L. Knopek, J. , Bezpieczeństwa państw a procesy migracyjne, Piła, 2008

Grzymała-Kazłowska A., Łodziński, S. (red.) Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008

Koryś P., Okólski M. Czas globalnych migracji. Mobilność międzynaro-dowa w perspektywie globalizacji. ISS Working Papers, Seria: Prace migracyjne, nr 55, 2004

Małachowski, W. Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Warszawa, 2010

Nakonieczna, J. Migracje międzynarodowe a rozwój państwa, Żurawia Papers , Zeszyt 9, Warszawa, 2007

Niedźwiecki, D. Imigracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Nomos, Kraków, 2010

Polakowska-Kujawa J. (red.), Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Difin. Warszawa 2006,

Indeks Polityki Integracji Imigrantów, Niessen J., Huddieston T., Citron L., opublikowane przez British Council i Migration Policy Group, Bruk-sela 2007 w: http://www.integrationindex.eu/multiversions/2792/FileName/PolishVersionCompleted.pdf

International Organization for Migration w: http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

OECD International Migration Statistics w: http://www.esds.ac.uk/international/support/user_guides/oecd/ims.asp

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.