Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Powszechna historia ustrojów państwowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-37 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Powszechna historia ustrojów państwowych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wieciech
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Definiuje i rozumie cechy poszczególnych form ustrojowych w rozwoju historycznym monarchii patrymonialnej, monarchii stanowej, monarchii absolutnej [K_W02+] K_W03++] [K_U08+]

EK2: Rozumie wpływ zmian form ustrojowych państw na bezpieczeństwo w skali krajowej i międzynarodowej [[K_W02+++] [K_W03++]

EK3: Wykorzystuje i interpretuje źródła odnośnie do historii ustrojów państwowych [K_U08+++]

EK4: Zna historię ustroju wybranych państw europejskich (Francji, Anglii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji) oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki [K_W02+] [K_W03+] [K_U08+]

EK5: Uczestniczy w dyskusji na tematy związane z wpływem poszczególnych ustrojów państwowych na kwestię bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego [K_K05++]


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu historii powszechnej

Forma i warunki zaliczenia:

praca zaliczeniowa o objętości ok. 15 stron znormalizowanego tekstu spełniająca wymogi warsztatowe pracy naukowej

frekwencja na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

praca zaliczeniowa

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

referat

dyskusja


Bilans punktów ECTS:

3 pkt ECTS


konwersatorium 30 godz.

praca własna studenta: przygotowywanie tekstów na zajęcia 30 godz.; przygotowanie pracy zaliczeniowej 30 godz.

łącznie: 90 godz.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Ukazanie historii ustrojów wybranych państw europejskiej kultury prawnej

Pełny opis:

Ukazanie historii ustrojów wybranych państw europejskiej kultury prawnej, dyskusja nad zjawiskami historycznymi, praca z prawniczym tekstem źródłowym.

Konwersatorium ma na celu zaprezentowanie historii ustrojów wybranych państw europejskiej kultury prawnej od średniowiecza do drugiej wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa narodowego. Realizowane tematy przekrojowe obejmują zagadnienia: powstawania pierwszych organizmów państwowych w Europie po upadku Cesarstwa Rzymskiego, monarchii patrymonialnej, monarchii stanowej, parlamentaryzmu, monarchii absolutnej, powstania konstytucjonalizmu, państw totalitarnych. Omawiane są ustroje Francji, Anglii (Wielkiej Brytanii), Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Rosji. Podczas zajęć wykorzystywane są teksty źródłowe.

Literatura:

S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków, kilka wydań.

J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998.

S. Estreicher, Wykłady z historii ustroju państwa i prawa na zachodzie Europy, Kraków 2000.

M. Sczaniecki, Powszechna historia ustrojów państwowych, Warszawa, kilka wydań

K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa, kilka wydań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.