Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-48 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na III roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Prowadzący grup: Szymon Helma, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1:Zna podejścia badawcze, nurty teoretyczne oraz terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych,

EK2:Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej

EK3:Ma podstawową wiedzę na temat zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacji kryzysowej

EK4:Posiada wiedzę o współczesnych zagrożeniach terrorystycznych, ich zróżnicowaniu i sposobach przeciwdziałania

Identyfikuje i opisuje na poziomie podstawowym uczestników procesów bezpieczeństwa oraz rozpoznaje relacje i więzi między nimi

Ek5:Zna techniki i narzędzia pozyskiwania i ochrony danych, właściwe dla studiowania bezpieczeństwa narodowego

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1. Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z dwóch części (testu uzupełnień oraz eseju problemowego), równych co do punktacji.

Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

2. Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie:

a) kolokwiów, w tym: trzech kolokwiów krótkich, trwających 20 minut, obejmujących treści trzech poprzednich ćwiczeń oraz jednego kolokwium końcowego trwającego 1 godz. odbywającego się na ostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń;

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK5:

Egzamin: pytania testowe otwarte;

Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte

Aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach

Egzamin: esej problemowy


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne:

Wykład:

-metody podające – opis

-metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

-metody problemowe – wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godz. kontaktowe:

- wykład – 30 godz.

- ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych – 20 godz.

- przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia -10 godz.

- samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura obowiązkowa) – 40 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 20 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)

Pełny opis:

Celem modułu jest wprowadzenie studentów w problematykę terroryzmu na świecie. Treści wykładów oraz ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

1. Wstęp – zagrożenie, lęk, terror, niebezpieczeństwo kwestie wstępne.

2. Zagrożenia obiektywne a zagrożenia sprowokowane – podobieństwa i różnice.

3. Globalizm, regionalizm, kultura polityczna jako źródła potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń.

4. Wojna z terroryzmem jako wojna bez wojny?

5. Genealogia terroryzmu – uwikłania historyczne i polityczne, definicje.

6. Ideologiczne źródła terroryzmu (anarchizm, trockizm, maoizm).

7. Współczesny terroryzm i jego odmiany.

8. Terroryzm religijny.

9. Terroryzm separatystyczny, religijny, jednej sprawy, cyberterroryzm, terroryzm broni masowego rażenia.

10. Tzw. święta wojna – dżihad.

11. Terroryzm a media – informacja czy propagowanie lęku i zagrożeń?

12. Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Konwencje i porozumienia regionalne i globalne.

13. Historia powstania i działalności ugrupowań terrorystycznych w RFN (Frakcja Czerwonej Armii), Włoszech (Czerwone Brygady) oraz Irlandii Płn. (IRA).

14. Współczesny terroryzm bliskowschodni i w Ameryce Łacińskiej.

15. Problemy zwalczania terroryzmu po 11.IX.2001 a kwestia przestrzegania praw człowieka.

Literatura:

Podstawowa:

Chorośnicki M., Terroryzm – analizy i fakty, Kraków 2002;

Gearty C., Terroryzm, Warszawa 1998;

Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999.

Uzupełniająca:

Laquer W., Terrorism, New York 1979;

Muszyński J. (red.), Terroryzm polityczny, Warszawa 1981;

Pawłowska A., Terroryzm w Europie XIX-XX wieku, Zielona Góra 1980;

Piątkowski P., Terroryzm; Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa, Warszawa 1966;

Sławik K., Terroryzm. Próba ujęcia całościowego, Poznań 1993;

Stern J., The Ultimate Terrorists, Cambridge 1999;

The World Order, Survival, IISS Quarterly Vol. 47, Nr 4 str. 2-145;

Whittaker D., The Terrorism Reader, London 2001;

9/11 and After, “Foreign Affairs”, November-December 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.