Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-53 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na III roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Gruszczak
Prowadzący grup: Artur Gruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę na temat norm i reguł prawnych oraz organizacyjnych kształtujących instytucje i struktury bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. [K_W05+++; K_W02++]

EK2: Posiada podstawową wiedzę o zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej. [K_W04+++; K_W07+]

EK3: Identyfikuje uwarunkowania kulturowe i społeczne współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej [K_W07++; K_W05+]

EK4: Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji współczesnych zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych kształtujących bezpieczeństwo wewnętrzne UE [K_U01+++; K_U02++]

EK5: Potrafi przeanalizować role i zachowania aktorów narodowych i międzynarodowych w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego UE. [K_U02++; K_U03+]

EK6: Posiada podstawową umiejętność rozumienia i analizowania mechanizmów przewidywania, przeciwdziałania i likwidacji skutków zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE [K_U02+; K_U05+++; K_U06++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie kolokwium końcowego obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

– treści przekazywane podczas wykładów,

– wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Czas trwania kolokwium: 75 minut.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium pisemne: część testowa i pytania otwarte.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład:

– Metody eksponujące – film

– Metody podające – opis

– Metody podające - prezentacja multimedialna

– Metody podające - wykład informacyjny

– Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

– Wykład – 30 godz.

– Konsultacje – 15 godz.


Praca własna studenta:

– Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do kolokwium (literatura podstawowa) – 30 godz.

– przygotowanie do kolokwium – 15 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Pełny opis:

Treści wykładów obejmują następujące zagadnienia:

– Współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości przed powstaniem Unii Europejskiej: początki współpracy policyjnej i sądowej; powstanie i działalność MKPK/MOPK/Interpol; „laboratoria” współpracy na płaszczyźnie bezpieczeństwa wewnętrznego (Kraje nordyckie, Beneluks, Wielka Brytania i Irlandia; Grupa Trevi; Schengen.

– Ewolucja prawno-traktatowych postanowień dotyczących współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznych UE: deklaracje dołączone do Jednolitego Aktu Europejskiego; III filar UE po Maastricht; reforma III filaru w Tratacie Amsterdamskim; Traktat z Pruem; postanowienia Traktatu z Lizbony.

– Kompetencje instytucji UE w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego: uprawnienia Rady Europejskiej, Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości; rola COSI; struktura organów pomocniczych Rady; kompetencje parlamentów narodowych.

– Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE: strategiczne wytyczne polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE; Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 2003 r.; Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE z 2010 r. – analiza treści; „Pięć kroków” – dokument wykonawczy z 2010 r.; cykl polityczny w walce z groźną i zorganizowaną przestępczością; Europejska Agenda Bezpieczeństwa z 2015 r.

– Współpraca policyjna i rola Europolu: geneza Europolu; cele, zadania i kompetencje Europolu; System Informacyjny Europolu; Centrum ds. Cyberprzestępczości; analityczne pliki robocze; przykłady działań podejmowanych przez Europol.

– Strategia antyterrorystyczna UE: współpraca antyterrorystyczna w latach 70. I 80. XX w.; sieć BdL i wymiana informacji; dokument z Palma de Mallorca; współpraca antyterrorystyczna po 11 września 2001 r.; pakiet strategii antyterrorystycznych z 2005 r. i ich wdrażanie; instytucje i organy współpracy antyterrorystycznej w UE.

– Przeciwdziałanie i walka z narkomanią oraz produkcją, przemytem i handlem narkotykami: problem narkotyków przed 1992 r.; współpraca w ramach III filaru; plany działania na rzecz prewencji i walki z narkotykami; rola EMCDDA.

– Schengen i instytucje współpracy transgranicznej: geneza Schengen; główne postanowienia konwencji wykonawczej Schengen; pościg transgraniczny; obserwacja transgraniczna; nadzór niejawny i dostawa kontrolowana; wspólne centra współpracy policyjnej i celnej.

– Ochrona i kontrola granic jako element polityki bezpieczeństwa wewnętrznego: rozprzestrzenienie zagrożeń transgranicznych; zintegrowany system zarządzania granicami zewnętrznymi UE; instytucje współpracy na granicach zewnętrznych (Frontex, RABITs, europejskie zespoły straży granicznych); system nadzoru granic zewnętrznych Eurosur; koncepcja „inteligentnych granic”.

– Współpraca wywiadowcza w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE: elementy analizy wywiadowczej w pracy agencji EU; rola IntCenu; SIAC; rola SatCenu.

– Współpraca sądowa w sprawach karnych: problematyka transgranicznego ścigania karnego; wzajemne uznawanie decyzji sądowych; zagadnienie ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania; wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze; Eurojust - cele, zadania, osiągnięcia.

– Systemy informatyczne i ich rola w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym UE: instrumenty wspomagające zarządzanie wielkoskalowymi systemami informatycznymi w UE; rola agencji eu-LISA; System Informacyjny Schengen i sieć SIRENE; Eurodac; ENISA i jej rola w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w UE.

– Technologie kontroli i nadzoru: technologizacja instrumentów i metod polityki bezpieczeństwa wewnętrznego; biometria i robotyzacja; zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym; zagrożenia i wyzwania.

– Współpraca transatlantycka w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego (homeland security): początki współpracy między USA i krajami Europy Zachodniej; współpraca w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu i przemytu narkotyków pod koniec XX w.; zacieśnienie współpracy po 11 września 2001 r.; główne instrumenty współpracy (ekstradycja, wzajemna pomoc prawna, wymiana danych osobowych PNR, program śledzenia transakcji finansowych SWIFT/TFTP); współpraca wywiadowcza.

Literatura:

Literatura podstawowa:

– W. Czapliński, A. Serzysko, Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnetrznych w Unii Europejskiej, Warszawa 2017;

- W. Fehler, K.P. Marczuk (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2015;

- A. Grzelak, T. Ostropolski, Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, Warszawa 2009;

– R. Potorski (red.), Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania, Toruń 2011;

– P. Wawrzyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 2009;

– A. Gruszczak, Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne, Kraków 2009;

Literatura uzupełniająca:

– T. Safjański, Działania operacyjne Europolu, Szczytno 2013;

– A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz (red.), Europejskie prawo karne, Warszawa 2012;

– A. Szachoń-Pszenny, Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Poznań 2011;

– A. Górski, Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2010;

– A. Żebrowski, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej. Zagadnienia politologiczno-prawne, Lublin 2011;

– F. Jasiński, K. Smoter (red.), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2005;

– T. Bąk, Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej, Rzeszów 2015

– A. Gruszczak, Unia Europejska wobec przestępczości, Kraków 2002;

– A. Gruszczak, Europejska wspólnota wywiadowcza. Prawo – instytucje – mechanizmy, Kraków 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.