Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej - 1 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-55-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej - 1 rok
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dziwisz, Renata Król-Mazur
Prowadzący grup: Dominika Dziwisz, Renata Król-Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Dominika Dziwisz


EK1: Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej [K_W01+],[ K_W09+]

EK2: Potrafi rozróżnić majątkowe i osobiste prawa autorskie [K_W01+],[ K_W09+]

EK3: Zna podstawowe zasady ochrony majątkowych i osobistych praw autorskich [K_W01+],[ K_W09+]


Renata Król – Mazur


EK1. Potrafi prawidłowo przygotować pisemną pracę naukową związaną z tematyką nauk o bezpieczeństwie [K_U07++]

EK2. Potrafi poszukiwać źródeł do prowadzonych badań, dokonywać ich selekcji i wykorzystywać do analizy omawianej problematyki [K_U08++]; [K_U09 ++]

EK3. Potrafi samodzielnie uaktualniać swoją wiedzę dzięki umiejętności korzystania z ogólnie dostępnych baz danych [K_K01++]


Forma i warunki zaliczenia:

Dominika Dziwisz


zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

a) kolokwium trwającego 20 min, odbywającego się na ostatnich zajęciach obejmujące treści przekazywane na wszystkich zajęciach

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji, argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo


Renata Król – Mazur


Sporządzenie prawidłowo przygotowanej bibliografii do pracy naukowej związanej z tematyką z zakresu bezpieczeństwa narodowego, z wykorzystaniem poznanego warsztatu (oceniany będzie dobór źródeł i literatury, ich poziom a także poprawność podziału i zapisu - wymagane będzie 40 pozycji bibliograficznych - w tym co najmniej 8 prac w języku obcym)


Ocena końcowa jest średnią z pracy studenta na dwóch częściach

ćwiczeń i spełnionych wymagań postawionych przez obydwu prowadzących: oceny z zaliczenia kolokwium z I części oraz oceny z pracy wymaganej w II części konwersatorium


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dominika Dziwisz


EK1, EK2, EK3: kolokwium zaliczeniowe: pytania testowe zamknięte, ocena aktywności na zajęciach, udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Renata Król – Mazur


EK1-EK3 – sporządzenie prawidłowo przygotowanej bibliografii do pracy naukowej związanej z tematyką z zakresu bezpieczeństwa narodowego, z wykorzystaniem poznanego warsztatu (oceniany będzie dobór źródeł i literarury ich poziom a także poprawność podziału i zapisu - wymagane będzie 40 pozycji bibliograficznych)

Do oceny stosuje się standardową skalę ocen

Ocena końcowa jest średnią uzyskaną z zaliczenia obydwóch części.

Metody dydaktyczne:

Dominika Dziwisz


wykład konwersatoryjny, studium przypadku, dyskusja dydaktyczna


Renata Król – Mazur


Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające – opis

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny

Metody eksponujące - pokaz

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe


Dominika Dziwisz

ćwiczenia – 14 godz.


Renata Król – Mazur

Ćwiczenia - 16 godz.


Dominika Dziwisz


Praca własna studenta

- Przygotowanie do ćwiczeń w postaci lektury tekstów

obowiązkowych – 14 godz.

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 14 godz.


Renata Król – Mazur


Praca własna studenta

- Lektura tekstów obowiązujących do ćwiczeń – 9 godz.

- Kwerenda oraz sporządzenie bibliografii - 19 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie ma praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów pierwszego roku Bezpieczeństwa Narodowego z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej oraz techniką pisania prac naukowych i rodzajem kwerend.

Pełny opis:

Treści ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

Dominika Dziwisz

Spotkanie 1: Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i relacje. Własność intelektualna, dobra niematerialne, własność przemysłowa. Prawa autorskie, prawa pokrewne. Rozwój historyczny kształtowania się ochrony własności intelektualnej. System droit d’auteur i system copyright. Współczesne źródła prawa – konwencje międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, prawo polskie.

Spotkanie 2: Przedmiot ochrony prawa autorskiego. Cechy twórczości i oryginalności. Spotkanie: Podmioty praw autorskich. Twórca, współautorzy, inne podmioty. Spadkobiercy i inni następcy prawni.

Spotkanie 3: Zakres ochrony osobistych praw autorskich. Czas ochrony.

Spotkanie 4: Zakres ochrony majątkowych praw autorskich.

Spotkanie 5: Szczególne licencje ustawowe i nowe postacie licencji.

Spotkanie 6: Dochodzenie ochrony prawnej w prawie autorskim i poprzez ochronę dóbr osobistych. Piractwo i odpowiedzialność karna za naruszanie praw autorskich.

Spotkanie 7: Plagiat. Definicja. Uregulowania prawne.Prawo cytatu.

Spotkanie 8:Kolokwium zaliczeniowe i podsumowanie aktywności na zajęciach.

Renata Król – Mazur

Spotkanie 1 – Etapy powstawania pracy naukowej – w tym wybór problemu badawczego, gromadzenie źródeł – kwerenda naukowa i jej rodzaje (biblioteczna, archiwalna, internetowe bazy informacji archiwalnej i bibliotecznej),

Spotkanie 2 – sieć internetowa jako źródło informacji, praktyczne sprawdzenie umiejętności wykorzystywania baz danych poszczególnych bibliotek, archiwów, instytucji naukowych, państwowych, samorządowych, społecznych.

Spotkanie 3-4 – Etapy powstawania pracy naukowej – w tym postawienie hipotezy badawczej, sformułowanie tytułu pracy, przedstawienie badanego problemu i jego charakterystyka, określenie celu badań, przedstawienie tezy pracy, opis i uzasadnienie przyjętej konstrukcji pracy, opis metody badawczej, tekst właściwy (rozdziały – sposób ich eksponowania), zakończenie, bibliografia, spis rycin, spis wykresów, spis tabel, spis załączników

Spotkanie 5– poświęcone uwagom technicznym – w tym: rodzaje przypisów, technika sporządzania przypisów i bibliografii (według polskiej normy wydawniczej ISO 690, w systemie harwardzkim), zasady sporządzania bibliografii, akapit – jego rola i zastosowanie, wykorzystanie cytatów, prawidłowa pisownia kropki, używanie skrótów, zastosowanie kursywy i antykwy, pisownia dat, pisownia liczb i liczebników, pisownia nazwisk, stosowanie myślnika i łącznika, sieroty i wdowy, sposoby przedstawiania rysunków, wykresów, tabel,

Spotkanie 6 – Uwagi edytorskie - podstawowe znaki edytorskie oraz wymogi formalne (marginesy, wielkość pisma, rodzaj czcionki, interlinia, sporządzanie przypisów dolnych i końcowych, zasady zamieszczania tabel i wykresów).

Literatura:

Dominika Dziwisz

Literatura podstawowa:

Joanna Sieńczyłło – Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicze Lexis – Nexis, wyd. I, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. IV, Warszawa 2008

Jarosław Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, wyd. III, Warszawa 2008

Maciej Barczewski, Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Kraków-Warszawa 2007

Renata Król – Mazur

Literatura podstawowa:

Bisewski Tadeusz, Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

Maćkiewicz Jolanta, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Literatura uzupełniająca:

Antczak Mariola, Nowacka Anna, Przypisy-powołania-bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik, Warszawa 2009.

Gambarelli Gianfranco, Łucki Zbigniew, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1995.

Lindsay David, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Pawlik Kazimiersz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? Warszawa 2010.

Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską, poradnik dla studentów, Kraków 2007.

Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Uwagi:

Prace oddane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane, zaś uzyskanie oceny ndst z jednej części ćwiczeń skutkuje taką samą oceną końcową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.