Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy bezpieczeństwa na Bałkanach w polityce UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-65 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Problemy bezpieczeństwa na Bałkanach w polityce UE
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla III roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Prowadzący grup: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej [K_W02+++]

EK2: Ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym [K_W03+++]

EK3: Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, etycznych i organizacyjnych odnoszących się do struktur i instytucji bezpieczeństwa [K_W05+++]

EK4: Identyfikuje relacje i struktury międzykulturowe na płaszczyźnie bezpieczeństwa oraz określa wzorce kulturowe i ich relacje z innymi determinantami bezpieczeństwa [ K_W08+++]

EK5: Potrafi diagnozować i prognozować procesy i zjawiska w zakresie bezpieczeństwa oraz generować rozwiązania konkretnych problemów w zakresie bezpieczeństwa [K_U06++]

EK6: Potrafi sformułować pytania badawcze i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach o polityce w zakresie bezpieczeństwa [K_U09++]

EK7: Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w świetle dostępnych informacji, obserwowanych zjawisk i na podstawie nowych sytuacji [K_K04+++]

EK08: Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych, a także przygotowany jest do uczestnictwa w projektach i organizacjach społecznych w zakresie współczesnych aspektów bezpieczeństwa [K_K05+++], [K_K06+++]

Wymagania wstępne:

Znajomość historii powszechnej XX w., transformacji politycznych w Europie wiadomości z zakresu historii XX w., zwłaszcza od lat 80. XX w.; umiejętności powiązania ze sobą wydarzeń i faktów z lat 80. i 90. XX w. głównie w Europie oraz ich powiązania z polityka ogólnoświatową.

Forma i warunki zaliczenia:

Ek1, EK2,EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8:

Zaliczenie modułu odbywa się jednostopniowo:

Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na który składają się:

- treści przekazywane podczas wykładu;

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania.

Egzamin ma formę pisemną, testową (test mieszany: wyboru i uzupełnień), trwa 45 minut. Odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ek1, EK2,EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8:

Egzamin: pytania testowe zamknięte (test wyboru) i otwarte (test uzupełnienia


Metody dydaktyczne:

Metody podające - opis

Metody podająca – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metoda problemowa – wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład - 18 godz.

Praca własna studenta:

Samodzielne studiowanie podręczników obowiązkowych do dyskusji na wykładzie - 36 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 36 godz.

Łącznie 90 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką bezpieczeństwa na Bałkanach – w najbardziej zapalnym regionie w Europie, na terytorium którego pozostaje wiele kwestii otwartych, które uniemożliwiają stabilizację na tamtym obszarze. W problem stabilizacji i bezpieczeństwa zaangażowane są zarówno wojskowe siły europejskie, jak i polityka struktur unijnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką bezpieczeństwa na Bałkanach – w najbardziej zapalnym regionie w Europie, na terytorium którego pozostaje wiele kwestii otwartych, które uniemożliwiają stabilizację na tamtym obszarze. W problem stabilizacji i bezpieczeństwa zaangażowane są zarówno wojskowe siły europejskie, jak i polityka struktur unijnych.

● przedstawienie polityki wielkich mocarstw, które walczyły o zdobycie i utrzymanie tam wpływów jeszcze od czasów obecności Imperium Osmańskiego;

● kwestia podziału wpływów w okresie zimnowojennym: blok wschodni a Europa Zachodnia na Bałkanach z uwzględnieniem polityki między państwami bałkańskimi, utrudniającymi jednoznaczny podział strefy wpływów;

● problem bezpieczeństwa po upadku tzw. bloku wschodniego i wybuch wojen w wyniku rozpadu Jugosławii;

● zaangażowanie misji ONZ w 90. w Albanii;

● próby wypracowania wspólnej polityki europejskiej dla Bałkanów w latach 90. XX w.;

●kwestia bezpieczeństwa a problem emigracji przedstawicieli narodów bałkańskich do Europy Zachodniej; wpływ zjawiska na społeczną politykę wewnętrzną poszczególnych państw;

● polityka Stanów Zjednoczonych, aktywnie zaangażowanych w wojny byłej Jugosławii oraz działalność w organizacjach obecnych na Bałkanach. Ograniczanie aktywności państw „starego kontynentu”;

● europejska polityka regionalna u progu XXI w.; rozszerzanie akcesji unijnej i dążenie do dominacji UE na Bałkanach;

● problemy państw bałkańskich z przystąpieniem do struktur euroatlantyckich;

●obecność Rosji na Bałkanach i jej wpływy polityczne oraz gospodarcze.

Literatura:

Literatura podstawowa:

● Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, red. J. Gryz, Warszawa 2010

● Współczesne bezpieczeństwo: perspektywa teoretyczno-metodologiczna, red. S. Jaczyński, M. Kubiak, M. Minkina, Warszawa-Siedlce 2011

●Polityka a strategia bezpieczeństwa, red. W. Pokruszyński, Józefów 2011

●Potencjał zagrożeń kryzysowych państw i regionów świata, red. Z. Lach, Warszawa 2010

●Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, red. K. Budzowski, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca:

● Jagiełło Z., Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych na początku XXI w., Wałbrzych 2008

● Kaczmarek J., Współczesne bezpieczeństwo, Warszawa 2008

● Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa 2006

●Gizicki, W., Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, Toruń 2008

● Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych – nowe wyzwania, red. M. Orzechowski, E. Brzuska, Łódź 2011

● Publikacje z zakresu europejskiej integracji, polityki i bezpieczeństwa, red. Cz. Dyrcz, Gdynia 2010

● Kobza P., Układy regionalne w systemie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2005

● Bośnia i Hercegowina – 15 lat po Dayton, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio

● Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2008

●Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, Warszawa 2005

● Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konflikt o Kosowo, Toruń 2008

● Elsässer J., Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach, Warszawa 2007

Wybrane teksty publicystyczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.