Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe i religijne uwarunkowania konfliktów międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-68 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Kulturowe i religijne uwarunkowania konfliktów międzynarodowych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK01: Ma wiedzę na temat różnorodności kultur i religii w Europie, rodzajów struktur i więzi społecznych między ich przedstawicielami a strukturami państwowymi; zna uwarunkowania związane z funkcjonowaniem odmiennych społeczności, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej [K_W02+++]

EK02: Na podstawie pogłębionej wiedzy potrafi wskazać miejsca występowania odmiennych kultur i religii, które są przyczyną konfliktów społecznych i politycznych; potrafi wskazać przyczyny, które wpływają na niemożność koegzystencji odmiennych kultur czy religii w europejskim systemie wieloetnicznym; zna odpowiedź na temat wpływu tych uwarunkowań na problem bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym [K_W03+++]

EK03: Zna zagadnienie procesu powstawania narodów oraz czynniki, które się na to składają; zna pojęcie i znaczenie imaginarium wspólnoty oraz proces kształtowania mitów narodowych i podstaw wspólnej kultury budującej więzi danej grupy społecznej; rozpoznaje wzorce kulturowe i ich relacje z determinantami bezpieczeństwa [K_W07+++]

EK04: Na podstawie pogłębionej wiedzy potrafi analizować i interpretować wpływ czynników religijnych oraz kulturowych na bieżącą sytuację w Europie; na podstawie informacji wie, jakie występują zagrożenia dla bezpieczeństwa regionu, wynikające z różnic między społecznościami, zarówno w Europie Południowo-Wschodniej, będącej tyglem mniejszościowym, jak i Europie Zachodniej, która przewartościowuje swoje podejście do mniejszości; na podstawie tych wiadomości potrafi diagnozować i prognozować zjawiska w zakresie bezpieczeństwa, które są uwarunkowane współegzystencją odmiennych kultur i religii oraz generować rozwiązania konkretnych problemów w zakresie bezpieczeństwa [K_U01++], [K_U06++]

EK05: Potrafi poszerzać nabytą wiedzę na tematy związane z wpływem czynników religijnych i kulturowych na kwestię bezpieczeństwa; rozumie proces przemian społecznych oraz potrafi interpretować, na podstawie zdobytej wiedzy nowe wyzwania i zagrożenia, z jakimi muszą się zmierzyć społeczności [K_K04+++]

EK06: Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy trudne, związane z problemem tożsamości, stereotypów, wykorzystywaniem problematyki kulturowej i religijnej do politycznej manipulacji, konfliktami na tym tle, z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych, a także przygotowany do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym na poziomie lokalnym, regionalnym [K_K05+++], [K_K07+]


Wymagania wstępne:

Znajomość wydarzeń politycznych na świecie po II wojnie światowej

Forma i warunki zaliczenia:

EK01, EK02,EK03, EK04, EK05, EK06:

Zaliczenie na podstawie przygotowanego eseju problemowego oraz uczestnictwa i aktywności w zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK01, EK02,EK03, EK04, EK05, EK06:

- Ocena przygotowania studenta do zajęć na podstawie dyskusji merytorycznej związanej z zadanym tematem przygotowanym w oparciu o literaturę

- Ocena aktywności polegającej na przedstawieniu znajomości problematyki, umiejętności stawiania tez, polemizowania z innymi studentami, prognozowania oraz formułowania wniosków na ćwiczeniach (punktowana każdorazowo).

- Ocena eseju problemowego

- Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne:

Metody podające - prelekcja

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Esej i dyskusja pod kierunkiem prowadzącego

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Konwersatorium - 30 godz.

Praca własna studenta:

Przygotowanie i lektura podręczników - 30 godz.

Przygotowanie eseju problemowego - 30 godz.

Łącznie 90 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką różnorodności kulturowej i religijnej w Europie w miejscach, w których te uwarunkowania stały się przyczyną konfliktów społecznych i politycznych. W trakcie trwania przedmiotu student dowie się, jakie są przyczyny, które wpływają na niemożność koegzystencji odmiennych kultur czy religii w europejskim systemie wieloetnicznym. Będzie w stanie odpowiedzieć na pytania, czy problemem jest zła polityka państwowa, czy też specyfika odmiennych społeczeństw, która uniemożliwia stworzenie warunków współpracy i koegzystencji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką różnorodności kulturowej i religijnej w Europie w miejscach, w których te uwarunkowania stały się przyczyną konfliktów społecznych i politycznych. W trakcie trwania przedmiotu student dowie się, jakie są przyczyny, które wpływają na niemożność koegzystencji odmiennych kultur czy religii w europejskim systemie wieloetnicznym. Będzie w stanie odpowiedzieć na pytania, czy problemem jest zła polityka państwowa, czy też specyfika odmiennych społeczeństw, która uniemożliwia stworzenie warunków współpracy i koegzystencji. Na zajęciach będą omawiane następujące zagadnienia:

● zagadnienie tworzenia się narodów i czynniki kształtujące wspólnotowość; imaginarium wspólnoty; powstawanie mitów narodowych i podstaw wspólnej kultury;

● rola kultury, języka i religii w kształtowaniu tożsamości etnicznych (i narodowych);

● problem stereotypów w funkcjonowaniu odmiennych wspólnot kulturowych;

● kultura i religia jako narzędzie manipulacji politycznej – analiza wybranych przypadków;

● kulturowe i religijne podstawy wojen w byłej Jugosławii w latach 1991-1995

● Kosowo – podobieństwo kultur a różnice religijne w konflikcie serbsko-albańskim;

● religia czy kultura? Problem islamu w Republice Serbii

● wspólnota kultur i języka a odmienność tożsamości – przypadek narodów Bośni i Hercegowiny;

● uwarunkowania konfliktu bułgarsko-tureckiego w Bułgarii w okresie transformacji;

● uwarunkowania kulturowe i religijne rumuńsko-węgierskiego sporu o Siedmiogród;

●muzułmanie w Niemczech a koniec polityki multi-kulti – rozwiązania niemieckie dla potencjalnych sporów multietnicznych;

● problem mniejszości pochodzenia muzułmańskiego we Francji jako efekt pokolonialny;

● kultura islamu w Europie a prawodawstwo UE

Literatura:

Literatura:

● Anderson B., Wspólnoty wyobrażone, Kraków 1997

● Čolović I., Polityka symboli, Kraków 2001

●Ugrešić D., Kultura kłamstwa, Wołowiec 2006

● Lubonja F., Albania. Wolność zagrożona, Sejny 2005

●Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwach: wielowymiarowe zagrożenia społeczeństwa, red. K. Czerwiński, M. Fiedor, K. Węc, Toruń 2011

●Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Kraków 2007

● Stereotypy bałkańskie, red. J. Paszkiewisz, Z. Pentek, Poznań 2011

● Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2007

● Kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokulturowych, red. T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon, Cieszyn 2002

● Mamzer H., Tożsamość w podróży: wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Poznań 2002

● Konflikt i dialog w społecznościach wielokulturowych, red. A. Szerląg, Wrocław 2011

● Tolerancja i wielokulturowość – wyzwania XXI wieku, red. A. Borowiak, P. Szarota, Warszawa 2004

● Bośnia i Hercegowina – 15 lat po Dayton, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio

● Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2008

●Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004

● Wielokulturowość – postulat i praktyka, red. L. Drong, W. Kalaga, Katowice 2005

● Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?, red. A. Śliz, M. S. Szczepański, Warszawa 2011

● Multikulturalizm w sferze mediów, red. M. Ratajczak, Wrocław 2007

● Gęsiak L., Wielokulturowość: rola religii w dynamice zjawiska, Kraków 2007

● Studia nad wielokulturowością, red. D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, Kraków 2010

● Szlachta B., Faktyczność, normatywność, wielokulturowość, Kraków 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.