Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-8 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o państwie i prawie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna du Vall
Prowadzący grup: Katarzyna du Vall, Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie znaczenie i zasady funkcjonowania systemu prawa w społeczeństwie w kontekście wielości systemów normatywnych i relacji zachodzących pomiędzy nimi (K_W2 ++) (K_W5+++) (K_U01+)

EK2: Ma wiedzę na temat różnych systemów prawa w przeszłości oraz współczesnym świecie (K_W6+++) (K_W02++)

EK3: Ma wiedzę na temat prawa, jako zjawiska politycznego z jego specyfiki we współczesnym państwie i we wspólnotach ponadnarodowych (K_W2++)

EK4: Zna podstawowe zasady tworzenia, stosowania i przestrzegania prawa oraz instytucje uczestniczące w tych procesach (K_W2++)

EK5: Posługuje się podstawową terminologią języka prawnego i prawniczego, ma podstawowe umiejętności w zakresie wykładni prawa i rozumowań prawniczych ( K_W01+)

EK6: Rozumie ideę rządów prawa, zasady działania państwa praworządnego i jego gwarancje (K_U04++)

EK7 zna genezę i funkcje państwa K_W06+++).


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie testu złożonego z 10 pytań jednokrotnego wyboru i 10 pytań półotwartych (łącznie 20 pytań = 20 punktów).

Zakres: zagadnienia poruszane w czasie wykładu, uzupełnione wybraną literaturą.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Równocześnie:

- zaliczenie ćwiczeń na 5.0 - 4 dodatkowe punkty wliczane do oceny z testu,

- zaliczenie ćwiczeń na 4.5 - 3 dodatkowe punkty,

- zaliczenie ćwiczeń na 4.0 - 2 dodatkowe punkty,

- zaliczenie ćwiczeń na 3.5 - 1 dodatkowy punkt.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK6 – pytania otwarte i testowe

Do oceny standardowa skala ocen


Metody dydaktyczne:

Wykład: opis zjawisk, objaśnienia, metody problemowe, analiza kazusów.

Ćwiczenia – opis metod w sylabusie prowadzących ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30 godzin

Praca własna studenta: samodzielne studiowanie podręczników i wybranych pozycji z literatury naukowej – 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu -20 godzin.

Łącznie 90 godzin


Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest przybliżenie Studentom podstawowych zagadnień z dziedziny prawa, takich jak:

- norma prawna,

- teorie prawnonaturalne i teorie pozytywistyczne,

- tworzenie, obowiązywanie, stosowanie prawa,

- wykładnia prawa,

- państwo prawa, praworządność,

- zasady ustrojowe,

- kryzys prawa: przypadek Trzeciej Rzeszy i Norymberga,

- gałęzie prawa i ich specyfika,

- wymiar sprawiedliwości,

- język prawny i język prawniczy.

Literatura:

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, "Wstęp do prawoznawstwa", Wyd. C.H.Beck, 2018

M. Matczak, „Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego”, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2019

J. Nowacki, Z. Tobor, "Wstęp do prawoznawstwa", wyd. Wolters Kluwer, 2016

R. Sarkowicz, J. Stelmach, "Teoria prawa", Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.