Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy dysfunkcyjności państw w Afryce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-80 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy dysfunkcyjności państw w Afryce
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłosowicz, Joanna Mormul
Prowadzący grup: Joanna Mormul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest przybliżenie studentom zjawiska państw dysfunkcyjnych na kontynencie afrykańskim. Analiza prowadzona będzie w kontekście regionalnym oraz szerszym kontekście globalnym, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych. Jedną z wiodących metod dydaktycznych będzie metoda studium przypadku.

Efekty kształcenia:

EK 1: Student rozumie i potrafi stosować terminy opisujące zjawisko dysfunkcyjności państw

EK 2: Student omawia problem afrykańskich państw dysfunkcyjnych w dyskursie o bezpieczeństwie międzynarodowym

EK 3: Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną przy analizie i interpretacji problemów, z którymi mierzą się afrykańskie państwa uznawane za dysfunkcyjne

EK 4: Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących wspólne cele

EK 5: Student wymienia i krytycznie analizuje najważniejsze regionalne i globalne konsekwencje dysfunkcyjności państw AfrykiForma i warunki zaliczenia:

• Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i) oraz aktywność na zajęciach

• Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2, EK 3, EK 5: Ocena aktywności na zajęciach

EK 3, EK 4, EK 5: Ocena przygotowywanych przez studentów miniprojektów/prezentacji

Do oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

konwersatorium – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć (w tym lektura wskazanych przez prowadzącego tekstów) - 30 h

• przygotowanie mini projektów/prezentacji (max. 2) – 30 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

bezpieczeństwo narodowe

Pełny opis:

1. Teoretyczno-metodologiczne aspekty zjawiska dysfunkcyjności państw

2. Rankingi państw dysfunkcyjnych

3. Powstanie państw afrykańskich – rys historyczny

4. Konteksty dysfunkcyjności państw afrykańskich:

- historyczne i geograficzne

- społeczne

- ekonomiczne

- polityczne i militarne

5. Afrykańskie państwa dysfunkcyjne w międzynarodowym dyskursie bezpieczeństwa:

- sekurytyzacja zjawiska po 11 września 2011 r.

- problem terroryzmu

- proliferacja broni

- misje pokojowe i misje humanitarne

6. Studia przypadków: Sudan Południowy, Somalia, Republika Środkowoafrykańska, Zimbabwe, Libia, Etiopia, Gwinea Bissau

Literatura:

• P. Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford 2008

• S. Ellis, How to Rebuild Africa, „Foreign Affairs”, 2005, vol. 84, no. 5 (September – October), s. 135-148

• R. Kłosowicz, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Kraków 2017

• R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Kraków 2014

• R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Kraków 2013

• C.T. Call, The Fallacy of the ‘Failed State’, „Third World Quarterly”, 2008, vol. 29, no. 8, s. 1491-1507

• R. Kłosowicz, J. Mormul, Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Kraków 2018

• M. Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2011

• J. J. Milewski, W. Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002

• A. Thomson, An Introduction to African Politics, Abingdon 2010

• R. Kłosowicz, Central African Republic: portrait of a collapsed state after the last rebellion, “Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University”, 2016, no. 3 (42), s. 33-51

• R. Kłosowicz, The problem of dysfunctional states in the debate about NATO strategy regarding new challenges, w: M. Matyasik (red.), 15 years of Polish membership in NATO. Experiences & future challenges, Kraków 2015

• E. Newman, Failed States and International Order: Constructing a Post-Westphalian World, „Contemporary Security Policy”, December 2009, vol. 30, no. 3, s. 421-443

• R. I. Rotberg (red.), State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Washington D.C. 2003

• J. Mangala (red.), New security threats and crises in Africa. Regional and international perspectives, New York 2010

• J. Mormul, New institutionalism in research on dysfunctional states in sub-Saharan Africa : "institutional multiplicity" and the Luso-African example, w: N. Pawlak, H. Rubinkowska-Anioł, I. Will (red.), African Studies : forging new perspectives and directions, Warszawa 2016

• P.D. Williams, War and Conflict in Africa, Malden, MA 2011

• Raporty organizacji międzynarodowych, think tanków i ośrodków badawczych, takich jak Fund for Peace, Council on Foreign Relations, Brookings Institution, Chantham House, United Nations Development Programme, World Bank itp.

• Artykuły z czasopism naukowych i prasy podawane studentom na bieżąco (celem przygotowania się do ich aktywnego uczestnictwa w module)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.