Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Armia w systemie bezpieczeństwa narodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-86 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Armia w systemie bezpieczeństwa narodowego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Tyszkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W02, K_W07, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_K07

Wymagania wstępne:

Znajomość systemowych, funkcjonalnych i formalno - prawnych elementów systemu bezpieczeństwa jednostki państwowej oraz systemów: regionalnych i międzynarodowego

Forma i warunki zaliczenia:

1/Zaliczenie całości przedmiotu: przygotowanie analizy w formie tekstowej

2/Zaliczenie części ćwiczeniowej: prezentacja głównych kategorii analitycznych oraz zasadniczych tez analizy przypadku - wystąpienie z prezentacją multimedialną


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywność na zajęciach konwersatoryjnych (wykład i ćwiczenia), prezentacja wyników analizy przypadku, przygotowanie analizy w formie pracy pisemnej.

Zastosowanie standardowej skali ocen (2 - 5) z użyciem algorytmu na zasadzie średniej ważonej: 20% - aktywność, 30% - wystąpienie z prezentacją multimedialną, 50% - analiza w formie tekstowej


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny; wykład problemowy; Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków; Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, Metody praktyczne - metoda projektów;

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS - 90 godzin, w tym:

Wykład - 15

Ćwiczenia - 15

Lektura tekstów obowiązkowych, drukowanych i internetowych - 25h

Przygotowanie analizy i prezentacji multimedialnej - 35 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Skrócony opis:

Analiza systemowa i funkcjonalna, z uwzględnieniem cech uniwersalnych oraz jednostkowych, zjawiska sił zbrojnych.

Pełny opis:

Część wykładowa:

1/Kwestie definicyjne: państwo nowoczesne, ponowoczesne; państwa: uznawane, nieuznawane, quasi - państwa; system bezpieczeństwa państwa i jego misje; polityki publiczne - polityka bezpieczeństwa, polityka obronna - wymiar wewnętrzny i zewnętrzny; siły zbrojne (armia) - geneza; podstawowe typologie (np.: M. Weber; P. Allum; J.J. Wiatr)

2/Polityka a strategia: podejście klasyczne (sztuka wojenna, strategia, sztuka operacyjna, taktyka); działalność państwa - strategie oraz środki realizacji celów

3/Role i zadania sił zbrojnych (podstawowe, pośrednie, wspierające politykę; funkcje sił zbronych (zewnętrzna i wewnętrzne: przemoc, pomoc, intergracja); siły zbrojne w środowisku międzynarodowym - cele państw, organizacji polityczno - gospodarczych i militarnych; stabilizacja i destabilizacja środowiska międzynarodowego

4/Współczesne ujęcie sił zbrojnych - typologie, cechy, przykłady, funkcjonowanie (masowe armie regularne, armie zawodowe, armie typu milicyjnego)

5/Organizacja wewnętrzna sił zbrojnych - struktury: siły uderzeniowe, siły ogólnego przeznaczenia; wojska operacyjne; wojska obrony terytorialnej; rodzaje sił zbrojnych ( ze względu na środowisko i subśrodowisko walki): lądowe, morskie, powietrzne, specjalne; rakietowe, kosmiczne, powietrznodestanowe, piechota morska; struktury cybernetyczne - cyberarmia; hierarchia dowodzenia siłami zbrojnymi - poziomy: strategiczny, operacyjny, taktyczny

6/Armia w systemie politycznym - system demokratyczny (poliarchia), hybrydowy, niedemokratyczny (monoarchia) - rola i funkcjonowanie (cechy)

7/Cywilna kontrola nad armią - geneza, zasady, umocowanie formalno - prawne i instytucjonalne; procesualność zjawiska

8/Polityka gospodarcza a obronność: przemysł zbrojeniowy (rola, cele funkcjonowanie - aspekt wewnętrzny i międzynarodowy)

9/ Siły zbrojne - wpływ na inne elementy systemu bezpieczeństwa państwa (bezpieczeństwo: powszechne, polityczne, ekonomiczne, społeczne kulturowe, ekologiczne, informacyjne i telekomunikacyjne; bezpieczeństwo i porządek publiczny)

9/Siły zbrojne państwa narodowego a zjawisko obrony kolektywnej - rozwiązania formalno - prawne i ich egzemplifikacja (zinstytucjonalizowane sojusze; sojusze ad hoc - misje wojenne, niewojenne; rola ONZ

10/Potęga i siła państwa; uwarunkowania geopolityczne i geostrategiczne - wpływ na stan i funkcjonowanie sił zbrojnych (struktura osobowa, liczebność, uzbrojenie; doktryny: bezpieczeństwa;obronna, wojenna)

Część ćwiczeniowa (analiza stanu i funkcjonowania sił zbronych w systemach bezpieczeństwa wybranych państw):

1/Armie mocarstw światowych: USA, Federacja Rosyjska, Chiny, Francja, Wielka Brytania

2/Armie mocarstw regionalnych.: Niemcy, Indie, Brazylia, Iran, Turcja, Izrael, Egipt, Nigeria, Japonia etc.

3/Armie potęg lokalnych: Ukraina, Włochy, Meksyk, Argentyna, Pakistan, Nigeria, Algieria etc.

4/ Armia państwa demokratycznego (np.:Szwajcaria; Czechy) vs. armia państwa niedemokratycznego (np.: Zimbabwe; KRL-D)

5/Armia państwa rozwiniętego/rozwijającego się (Hiszpania, Chile, Argentyna) vs. armia państwa dysfunkcyjnego (Demokratyczna Republika Konga, Afganistan, Wenezuela)

6/ Zaangażowanie sił zbrojnych w zwalczanie terroryzmu: fundamentalizm religiny i piractwo - studium przypadków (Bliski i Daleki Wschód; Afryka)

7/ Arsenał konwencjonalny i niekonwencjonalny - wpływ na strukturę i zadania sił zbronych

7/ Armia jako metafora organizacji - elementy konstytutywne, zjawiska charakterystyczne, np.: służba kobiet, oraz patologiczne - problem małoletnich, przestępczość

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Balcerowicz B., Siły zbrojne w czasie, pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010

Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe : podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Warszawa 2010

Mickiewicz P., System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw, Warszawa 2018

Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2013,

Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo, strategia, system. Teoria i praktyka w zarysie, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

Kitler W., Państwa nieuznawane i upadłe w prawie i bezpieczeństwie międzynarodowym : wyzwanie czy zagrożenie, Warszawa 2015

Bezpieczeństwo międzynarodowe, (red.) R. Kuźniar i in., Warszawa 2012

Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego : wybrane problemy, Tom 1 i 2, (red.) T. Iwanek i in., Katowice 2016-2017

Szpyra R., Bezpieczeństwo militarne państwa, Warszawa 2012

Wojciechowski S., Osiewicz P., Zrozumieć współczesny terroryzm, Warszawa 2017

Strony internetowe (wybór):

GlobalFirepower - World Military Strengths Detailed - https://www.globalfirepower.com/

GlobalSecurity.org - https://www.globalsecurity.org/index.html

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.