Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-9 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Galon, Dominik Sieklucki
Prowadzący grup: Maksymilian Galon, Dominik Sieklucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Rozumie istotę procesu zarządzania organizacjami.[K_W05++] [K_U10++]

EK2: Potrafi posługiwać się terminologią z dziedziny zarządzania. [K_W01++]

EK3: Zna główne współczesne tendencje w zarządzaniu w sferze publicznej (organizacjami publicznymi).[K_U05+] [K_U06+]

EK4: Potrafi w praktyce stosować narzędzia z nauki zarządzania i aplikować je do konkretnych organizacji. [K_W10++] [K_U01+]

EK5: Potrafi systemowo podejść do procesu zarządzania organizacjami.[K_U01+] [K_U09+]

EK6: Zdobywa umiejętność pracy w grupie.[K_K03+++] [K_K06 ++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1.Zaliczenie ćwiczeń

- lektura zaleconych podręczników i zaliczenie sprawdzianu

- przygotowanie w ramach zespołu projektu zarządzania konkretną organizacją

- prezentowanie podczas zajęć wybranej organizacji i dokonywanie jej analizy przez zastosowanie narzędzi z dziedziny zarządzania

- udział w dyskusjach problemowych

2. Zaliczenie egzaminu:

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- odpowiedź na cztery pytania z problematyki wykładu wraz z obowiązkową literaturą


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3: Odpowiedź na otwarte pytanie egzaminacyjne.

EK4: Przeprowadza w ramach zespołu analizę konkretnej organizacji z wykorzystaniem narzędzi z dziedziny zarządzania.

EK5: Przygotowuje projekt kompleksowego zarządzania konkretną organizacją.

EK6: Przygotowanie analizy i projektu wymaga pracy zespołowej, której przebieg i efekty oceniane są podczas zajęć i porównywane z innymi zespołami.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta:

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy o istocie zarządzania organizacjami i umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z dziedziny zarządzania. Zrozumienie i docenienie menedżerskiego podejścia do kierowania organizacją. Przygotowanie do praktycznego działania w ramach różnych organizacji oraz zdobycie praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem metod i mechanizmów zarządzania.

Pełny opis:

Tematyka wykładów: istota zarządzania; ewolucja podejścia do zarządzania, menedżerowie w organizacji; organizacja jako przedmiot badań; typologie organizacji; planowanie jako funkcja zarządzania; wprowadzenie do zarządzania strategicznego; organizowanie; klasyczne i nowoczesne struktury organizacji; zarządzanie zasobami ludzkimi, przewodzenie jako element procesu zarządzania; kontrolowanie; kultura organizacji; zarządzanie wizerunkiem organizacji, wprowadzenie do zarządzania publicznego.

Ćwiczenia: omawianie problemów związanych z zarządzaniem organizacjami. Przygotowywanie projektów zarządzania wybraną organizacją przez kilkuosobowe zespoły.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R.W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 2009

2. A.K.Koźmiński, W.Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2010

3. James A.Stoner, R.Edward Freeman, Daniel Gilbert jr. Kierowanie, PWE, Warszawa, 2011

Literatura uzupełniająca:

1. M.Cywoniuk, B.Kożuch, Wstęp do organizacji i zarządzania,

Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, 2005

2. J.Hausner, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2008

3. A.K.Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw-podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008

4. B.Kożuch, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa,2007

5. B.Kożuch, Zarządzanie publiczne, Placet, Warszawa, 2004

6. B.Kożuch, T.Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok, 2005

7. J.Muszyński, Procedury zarządzania w partiach politycznych, Dom Wydawniczy DUET, Toruń, 2005

8. M.Pawlak, Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa, 2010

9. K.Piotrkowski, Organizacja i zarządzanie, ALMAMER, Warszawa, 2006

10. A.Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, PWN, Warszawa, 2000

11. J.Zawadzki, Organizacja i zarządzanie w polityce, Poznań, 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.